Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2012 - 09:10  //  aktualizácia: 13.07.2012 - 09:18  //  zobrazené: 2900

Interpelácie ohľadne toho či sa členovia komisie zaujímali o to, aký technický „zázrak“ použije víťazná firma

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 06. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:

1. toho, či sa členovia komisie zaujímali o to, aký technický „zázrak“ použije víťazná firma, ktorý dovolí pri dodržaní kvality a naprojektovaných vecí zhotovenie akcie v cene takmer o polovicu nižšej; ak sa zaujímali, tak žiadate výsledky jednaní, ak sa nezaujímali, chcete vedieť prečo, pretože 50 % úspora je podľa Vás „uletená“,
2. opýtal sa, či existuje nejaká súčinnosť mesta so živnostenským úradom, s hygienou, stavebným úradom pri povoľovaní rozličných prevádzok v meste, napr. autoservisy medzi rodinnými domami a pod.,
toho, ako vyriešiť stav, aby sa k povoľovanému objektu mali možnosť vyjadriť nielen susedia, ktorých domy sú v priamom susedstve povoľovanej prevádzky, ale aj ďalší, ktorých sa takáto prevádzka takisto týka, a aby sa to nedozvedeli až vtedy, keď začne prevádzka fungovať a všetko je legálne. 

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. K výberu uchádzačov slúžia podmienky účasti, ktoré boli nastavené v intenciách usmernené UVO a riadiaceho orgánu pre ROP: výška obratu, referencie, výška nákladov referenčných stavieb za predchádzajúce obdobie, odborná spôsobilosť osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác – stavbyvedúci, zábezpeka pre viazanosť ponuky, prípadne poistenie zodpovednosti u úspešného uchádzača. Podmienky účasti smerujú k tomu, aby bol vybraný okruh záujemcov, ktorí sú „schopní“ zákazku zrealizovať.
V štádiu posudzovania ponúk bol v predchádzajúcom období pri niektorých verejných obstarávaniach v rámci celkového vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou použitý inštitút vysvetlenia neobvykle nízkej ceny. Je zrejmé, že po úplnom vyhodnotení ponúk ešte nasleduje elektronická aukcia, v ktorej sú pripravení uchádzači znižovať ceny, aby získali predmetnú zákazku. Preto sa ukázalo ako takmer bezpredmetné pred elektronickou aukciou preverovať neobvykle nízku cenu. Mohla by nastať situácia, že v prvom kole uchádzač č. 1 s ponukou vo výške 90 % predpokladanej hodnoty nebude vyzvaný na vysvetlenie neobvykle nízkej ceny, uchádzač č. 2 s ponukou vo výške 60 % predpokladanej hodnoty bude vyzvaný na vysvetlenie neobvykle nízkej ceny, cenu nevysvetlí a bude vylúčený. Pri elektronickej aukcii zníži uchádzač č. 1 cenu na 59 % predpokladanej hodnoty a bude úspešným uchádzačom, pritom jeho ponuka je o 1 % nižšia ako u uchádzača, ktorý bol vylúčený pre neobvykle nízku cenu.

Podľa § 43 ods.12 verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu
na základe výsledku elektronickej aukcie.
Posudzovať neobvykle nízku cenu by malo zmysel najmä po ukončení elektronickej aukcie, takýto postup však použitý nebol ani pri jednom verejnom obstarávaní. Nemáme vedomosť o tom, aby sa v praxi tento inštitút vysvetlenia neobvyklej nízkej ceny využíval. Procesne z pohľadu lehôt je to dlhý proces - na vysvetlenie neobvykle nízkej ceny, v prípade neuznania vysvetlenia následné rokovanie a v prípade opätovného neuznania vysvetlenia vylúčenie uchádzača, ďalej môžu nastúpiť revízne postupy – žiadosť o nápravu a námietku až s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. 

Konkrétne pri poslednom verejnom obstarávaní na „CMZ Šaľa“ VVO 59/2012 zo dňa
26. 03. 2012 zn. 03482-MSP, bol krátky časový priestor na vysvetľovanie neobvykle nízkych cien ponúk. V prípade uplatnenia vysvetľovania neobvykle nízkych cien ponúk, by nebolo verejné obstarávanie ukončené v stanovenom termíne podľa podmienok pre získanie NFP.
Vyhodnotenie bolo smerované na kontrolu splnenia podmienok účasti a v ďalšom kroku, najmä na formálnu kompletnosť ponuky – t. j. kontrola ocenenia všetkých položiek z výkazu výmer, spôsob spracovania rozpočtu, kontrola kompletnosti dokladov.

Posúdenie neobvykle nízkej ceny je veľmi citlivou otázkou. Pre dôsledné a zodpovedné posúdenie ponúk a cenotvorby, najmä v súvislosti s neobvykle nízkou cenou by bolo potrebné menovať komisie na vyhodnotenie „prísne“ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v zložení z odborne znalých členov v oblasti, ktorej sa predmet obstarávania týka – pri investíciách okrem pracovníka MsÚ z referátu investičných činností aj rozpočtár, stavebný dozor, projektant a nezávislí odborníci s praktickými skúsenosťami v oblasti investícií. Pre motivovanie účasti odborníkov v týchto komisiách by bolo potrebné zaoberať sa otázkou finančnej odmeny za členstvo v komisii a za aktívnu účasť pri vyhodnocovaní a posudzovaní ponúk.

Posúdenie následnej kvality prevedených stavebných prác za cenu vo výške 50 % predpokladanej hodnoty je bohužiaľ možná až v priebehu plnenia diela. V prípade objektívneho preukázania, že sa zhotoviteľ v pozícii budúceho uchádzača dopustil
v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia odborných povinností, je možné ho v ďalšom verejnom obstarávaní vylúčiť pre nesplnenie podmienok účasti. Porušenie odborných povinností však musí preukázať verejný obstarávateľ podľa § 26 ods. 6), 7)  nasledovným spôsobom:
„(6) Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž 9a) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, 9ab), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

(7) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.“

Výsledok e-aukcie:
1. AVA-stav – 879.120 eur (ponuka pred aukciou - 1.679.854,66),
2. EURO-BUILDING – 936.000 eur (ponuka pred aukciou - 1.736.400,00),
3. STRABAG – 955.800 eur (ponuka pred aukciou - 1.629.576,85).
Z uvedeného vyplýva, že uchádzači AVA-stav a EURO-BUILDING išli dole s cenou o 800.000 eur a STRABAG o 673.000 eur. V krízovom období všetci uchádzači idú pod cenu, len aby mali zákazky. Komisia kontrolovala podmienky účasti, kde všetci uchádzači vydokladovali požadovanú kvalitu. Komisia môže kontrolovať a požadovať veci
od uchádzačov len v medziach zákona. V opačnom prípade buď súťaž zruší úrad pre verejné obstarávanie, alebo verejný obstarávateľ musí odstrániť diskriminačné požiadavky na uchádzačov.

2. K záväznému stanovisku k podnikateľskej činnosti predkladajú podnikatelia aj oznámenie o zriadení prevádzky, ktoré sú povinní oznámiť živnostenskému úradu. Mesto k tejto prevádzke povoľuje prevádzkové hodiny v zmysle platného VZN mesta. Bez rozhodnutia regionálneho úradu vereného zdravotníctva nevydá mesto  stanovisko k podnikateľskej činnosti.

§ 59 stavebného zákona  obligatórne definuje účastníkov konania v stavebnom konaní:
1. Účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, 1g)
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

2. Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov
a   nebytových priestorov.

V stavebnom konaní stavebný úrad skúma prostredníctvom vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácií (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, OR hasičského a záchranného zboru, Inšpektorátu práce, ObÚ životného prostredia, OR PZ okresným dopravným inšpektorátom, vlastníkov inžinierskych sietí a pod.), či daná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb v súlade s urbanistickými, enviromentálnymi a architektonickými zásadami, podľa § 47 a nasl. Stavebného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky, príp. iných právnych predpisov. Pred vydaním stavebného, resp. územného rozhodnutia v konaní stavebný úrad takisto skúma súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa, ako aj ďalších aspektov, ktoré by mohli ohroziť verejný záujem a záujem obyvateľov mesta Šaľa prostredníctvom MsÚ Šaľa, oddelenia stratégie a komunálnych činností (ref. ŽP, ref. dopravy a technických činností, ref. investičných činností). Stavebný úrad povolí stavbu až na základe kladných stanovísk všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií.