Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.10.2012 - 07:25  //  aktualizácia: 12.10.2012 - 07:28  //  zobrazené: 2941

Interpelácie ohľadne fungovania výberového konania a istým spôsobom aj extrémne nízkych ponúk dodávateľov stavebných a iných prác

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
27. 09. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- interpelácie, ktorú ste predložili na 3. zasadnutí MsZ, ktorá sa týkala fungovania výberového konania a istým spôsobom aj extrémne nízkych ponúk dodávateľov stavebných a iných prác, ďalej ste sa opýtali, aký technický zázrak víťazná firma použije pri dodržaní kvality a naprojektovaných vecí, keď vyhrala s cenou takmer o polovicu nižšou, ako bol odhad projektanta, chceli ste vedieť, či sa o to komisia zaujímala alebo nie, a v obidvoch prípadoch ste chceli vedieť výsledky,
- ďalej ste sa opýtali, či máme nejaký zoznam oprávnených osôb, ktoré sú schopné posúdiť čo je pod cenu, ďalej ste uviedli, že čo sa týka komisie, ak všetci uchádzači vydokladovali požadovanú kvalitu, evidentne je komisia zložená z odborníkov, preto netušíte, prečo sa to neposudzovalo podrobnejšie, ďalej sa píše, že bola vydokladovaná požadovaná kvalita, komisia to skontrolovala a tým, že nemala žiadne námietky predpokladáte, že bola fundovaná, ak je to pravda, rád by ste to videli písomne,
- opýtali ste sa, čo znamená slovné spojenie „v medziach zákona“ a „prísne“, komisia môže požadovať a kontrolovať veci od uchádzačov len v medziach zákona, v tejto súvislosti by ste boli rád informovaný, čo je to v medziach zákona, teda môže posudzovať materiálové zloženie, len tu bolo vymenovaných 150 vecí čo musí uchádzač splniť,
- požiadali ste, o konkrétne odpovede na Vaše otázky a nie čo si kto myslí písomnou formou.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:
Ponuky uchádzačov predložené v poslednej súťaži VO na revitalizáciu CMZ Šaľa sa pohybovali v intervale od 2.098.278,91 EUR do 1.310.793,48 EUR (pričom víťazný uchádzač nepredložil túto najnižšiu ponuku), teda nešlo o extrémne nízke ceny oproti hodnote zákazky.
Mesto Šaľa nemá zoznam oprávnených osôb, ktoré sú schopné posúdiť, čo je pod cenu.

Komisia kontrolovala podmienky účasti, kde všetci uchádzači vydokladovali požadovanú kvalitu. Komisia môže kontrolovať a požadovať veci od uchádzačov len v medziach zákona. V opačnom prípade buď súťaž zruší úrad pre verejné obstarávanie alebo verejný obstarávateľ musí odstrániť diskriminačné požiadavky na uchádzačov.

Na otázku „prečo zodpovední vytvárajú krátky priestor na vyhodnotenie ponúk, aby sme nemohli v normálnom časovom priestore s budúcimi zhotoviteľmi diskutovať“ uvádzame nasledovné fakty:
Závery kontroly procesu VO boli doručené 16. 03. 2012 zo SORO Nitra, ktorá neakceptovala predloženú dokumentáciu z VO (tretia súťaž). V liste zároveň SORO určil, že v prípade, že kompletná overená dokumentácia z VO nebude doručená do 30. 04. 2012, resp. kompletná overená dokumentácia z VO predložená v tomto termíne bude obsahovať nedostatky, Riadiaci orgán pre ROP v zmysle platnej riadiacej dokumentácie odstúpi od Zmluvy o NFP.
Posledné verejné obstarávanie - oznámenie o vyhlásení VO bolo odoslané dňa 21. 03. 2012, zverejnené vo Vestníku VO dňa 26. 03. 2012, pri dodržaní všetkých zákonných lehôt (na vyžiadanie súťažných podkladov, na vyžiadanie vysvetlení súťažných podkladov, na predloženie súťažných ponúk s dátumom 23. 04. 2012 a otváranie obálok bolo dňa 24. 04. 2012. Elektronická aukcia sa mohla uskutočniť až po vyhodnotení splnenia podmienok účasti. Aukcia bola vyhlásená dňa 3.mája 2012. Po ukončení aukcie bol vyzvaný víťaz VO na predloženie upraveného rozpočtu v zmysle víťaznej sumy a predloženia návrhu ZoD. Dňa 03. 05. 2012 emailom po uplynutí danej lehoty sme boli vyzvaný RO pre ROP (SORO Nitra) na predloženie dokumentácie z procesu VO definitívne do 10 dní od doručenia tejto výzvy.
Mesto Šaľa obstaráva všetky tovary a služby prísne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.