Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.10.2012 - 07:20  //  aktualizácia: 12.10.2012 - 07:25  //  zobrazené: 2871

Interpelácia ohľadne rekonštruovaného domova dôchodcov na Nešporovej ulici

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
27. 09. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- rekonštruovaného domova dôchodcov na Nešporovej ulici, kde bolo pri začatí rekonštrukcie zistené, že sú tam rôzne nedostatky, ktoré projektant zrejme nemohol odhaliť, kým ešte stavba nebola rozobratá, opýtali ste sa, aké budú zvýšené náklady pri rekonštrukcii a kto ich bude znášať, či zvýšenie nákladov a rekonštrukcia, ktorá bude oneskorená, bude mať vplyv na plánované ukončenie domu dôchodcov, uviedli ste, že na túto otázku žiadate odpoveď, keď budú známe reálne čísla.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Presné vyčíslenie naviac prác k dnešnému dňu nie je, sú postupne v záznamoch z kontrolných dní sumarizované a priebežne bol žiadaný projektant o ich posúdenie a v prípade potreby aj o spracovanie technického riešenia.
Nakoľko na viac záznamov z kontrolných dní projektant nereagoval alebo reagoval len čiastočne, mesto pristúpilo k reklamácii projektu, ktorá bola projektantovi doručená dňa 01. 10. 2012.

Riešené naviac práce sa predbežne týkajú osadenia celej stavby o 101 cm nižšie oproti projektovému riešeniu, čím vzniknú nároky na zemné práce v objekte, pod podlahami sa nachádza vrstva piesku v hrúbke až do 1,2 m, čím budú sťažené podmienky pre realizáciu nových základov pod novými priečkami, v celom objekte sa nachádza rozvod kúrenia a TÚV  v teplovodných kanáloch,ktoré sú vedené takmer pozdĺž každej steny jednotlivých pavilónov,

búranie časti stien teplovodných kanálov a zasypanie týchto kanáloch, vo výkaze výmer nie je zahrnuté búranie všetkých konštrukcií strechy tak ako to rieši PD, vodovodná prípojka je o 2,5 m dlhšia ako je vo výkaze výmer, výkaz výmer v porovnaní s PD neobsahuje nivelačný poter na podlahách pod novým PVC.
Po vyčíslení naviac prác o nich bude MsZ informované.