Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 03.05.2012 - 15:01  //  aktualizácia: 03.05.2012 - 15:04  //  zobrazené: 3865

Interpelácia ohľadne počtu ľudí na aktivačných prácach, ktorých v súčasnosti mesto má, čo robia, kedy robia, a kto je za nich zodpovedný

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 19. apríla 2012

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
19. 04. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. počtu ľudí na aktivačných prácach, ktorých v súčasnosti mesto má, čo robia, kedy robia, a kto je za nich zodpovedný,
2. poskytnutia oficiálnej dokumentácie z územného plánu o tom, aké je využitie ulice Komenského, či je to priemyselná zóna, obytná zóna alebo nejaká zmiešaná zóna.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Mesto má v súčasnosti na základe zmluvy s ÚPSVaR:
12 aktivačných pracovníkov, ktorí sú zaradení na týchto pracoviskách:
3 aktivační pracovníci - materské školy (Šafárika, Družstevná, Okružná)
4 aktivační pracovníci - MsKS
1 aktivačný pracovník - cintorín
4 aktivační pracovníci - zber rozptýleného odpadu v rámci mesta.

Projekt platí od 01. 04. 2012 do 30. 09. 2012, pracujú 20 hodín týždenne, t. j. ráno od 7.00 h do 12.00 h. V materských školách vykonávajú pomocné práce. V MsKS ich
p. Rácz zadeľuje podľa potreby na kosenie, zber rozptýleného odpadu (zimný štadión, športová hala a okolie MsKS).V cintoríne pomáhajú p. Mitríkovej (zametanie, kosenie a pod.). Štyria aktivační pracovníci zbierajú rozptýlený odpad v meste.

21 pracovníkov na menšie obecné práce, ktorí sú zaradení na týchto pracoviskách:
13 pracovníkov - zber rozptýleného odpadu                                                
  2 pracovníci - autobusové zastávky (1 v Šali,1 v Šali - Veči)            
  3 pracovníci - cintorín
  1 pracovník -  pešia zóna

2   pracovníci - Šaľa - Veča (zber rozptýleného odpadu)
1 dobrovoľník - OSS (Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých)
2 pracovníci, ktorí vykonávajú trest povinnej práce a 5 nových žiadostí,

2. V zmysle schválených Zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta Šaľa zo dňa
30. júna 2011 pre ulicu Komenského v mestskej časti Veča možné funkčné využitie – sú tri typy funkčného využitia :

Pre časť ulice Komenského (od napojenia z ulice Nitrianskej v dĺžke cca 175 m) je funkčné využitie:
„základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vyššia vybavenosť, bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné .“

Pre časť ulice Komenského (záhrady – vstup z ulice Narcisovej v dĺžke cca 175 m) je funkčné využitie nasledovné: „vyššia alebo základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba .“

Pre ostatnú časť ulice Komenského je funkčné využitie: „bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná základná vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba.“

Z hľadiska priestorovej regulácie usporiadania územia ide o zástavbu uličnú voľnú
do 2 NP (zastavanosť max. 70%, ozelenenie min. 30%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná kompaktná do 2 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

Z hľadiska funkčného využívania rozlišujeme:
- vybavenostná zástavba: zástavbou pre vybavenosť treba rozumieť skupinu stavieb, prípadne stavbu, slúžiacu pre sociálnu infraštruktúru alebo pre sociálnu infraštruktúru ako prevažujúcu funkciu (viac ako 60% podlažnej plochy stavby slúži pre sociálnu infraštruktúru). Rozlišuje sa pri tom vybavenosť základná (určená pre obsluhu územia do 400m), vyššia (určená pre obsluhu mesta až okresu) a špecifická (určená pre obsluhu kraja až štátu). Medzi vybavenostnú zástavbu sú zaradené: stavby pre školstvo, cirkev, zdravotníctvo, kultúru, šport, sociálnu starostlivosť, obchod
 nevýrobné služby, administratívu a správu. Nepatria sem stavby čerpacích staníc pohonných hmôt, areály železníc a hromadnej autobusovej dopravy vrátane objektov železničných a autobusových staníc, ktoré sú zaradené medzi dopravnú vybavenosť.