Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.10.2012 - 07:28  //  aktualizácia: 12.10.2012 - 07:30  //  zobrazené: 2761

Interpelácia ohľadne kosenia na cintoríne v Šali – Veči a 2. zápachu šíriaceho sa z kanalizácie

predkladateľ: Ladislav Košičár

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
27. 09. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. kosenia na cintoríne v Šali – Veči, kde sa kosí nekvalitne a povrchne a požiadali ste  o nápravu,
2. zápachu šíriaceho sa z kanalizácie, a to hlavne na ul. Nitrianskej, Dlhoveskej a smerom k čerpacej stanici, uviedli ste, že ZsVS, a. s. v tejto veci nič nevykonala, aj keď ste na tento problém už upozorňovali.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Kosenie veľkej súvislej plochy popri chodníku a v bezprostrednej blízkosti Domu smútku je zabezpečované na základe ZoD so spol. VOMA-SK s r. o., 5 krát ročne. Zhotoviteľa  upozorníme na dodržiavanie kvalitného plnenia.
Kosenie okolo hrobov v bezprostrednej blízkosti hrobu cca 15 cm od jedného hrobu a cca
15 cm od susedného hrobu (spolu 30 cm, táto vzdialenosť vyplýva z § 19 bod 1 písm c) zákona č. 131/2012 Z.z. o pohrebníctve) je v zmysle NZ na hrobové miesto, povinnosťou nájomcu hrobového miesta – zvyšné plochy, ktoré nie sú takto zazmluvnené zadáva správca cintorína pracovníkovi, s ktorým má mesto uzatvorenú dohodu (p. Mihálik), ktorý má o. i. v pracovnej náplni otváranie brán, údržbu a upratovanie v Dome smútku. Pred sviatkami (Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých), bude na výpomoc p. Mihálikovi presunutý aj pracovník zo šalianskeho cintorína, p. Pálinkáš.

U tých hrobových miest, ktoré majú NZ  a sú neudržiavané, bude správca cintorína vyzývať  nájomcov, aby si splnili povinnosť v zmysle NZ (čl. IV. PODMIENKY NÁJMU, bod 1 písm f) „Nájomca sa zaväzuje najmä dodržiavať poriadok a zachovávať dôstojnosť pohrebiska“). Oznam o zaslaní výzvy bude zverejnený aj na tabuli v cintoríne.

2. Podľa vyjadrenia zástupcu ZsVS, a.s. technický stav kanalizačného systému v mestskej časti Veča nevykazuje žiadne závady. Nepríjemný zápach je s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinený vypúšťaním nadmerného množstva močoviny do kanalizačného systému. Nejedná sa o splaškovú vodu z bytových domov, ale o močovinu zo žúmp, ktorú pomocou prečerpania následne vypustia do kanalizačného systému. Toto nadmerné množstvo spôsobuje nepríjemný zápach, ktorý sa vplyvom počasia (nízky tlak) znásobuje. Keďže tento zápach je citeľný iba v určitých lokalitách je predpoklad, že k vypúšťaniu močoviny dochádza v okrajových lokalitách mestskej časti Veča, dokonca je vysoký predpoklad, že k nemu dochádza až v Dlhej nad Váhom, nakoľko jej odkanalizovanie prechádza mestskou časťou. Ďalej vo svojich vyjadreniach uvádzajú, že nemajú prostriedky na zistenie vinníkov.