Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.12.2011 - 09:26  //  aktualizácia: 23.12.2011 - 09:28  //  zobrazené: 3513

Interpelácia ohľadne hodnotenia pracovníkov

predkladateľ: Ing. Tibor Baran

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 8. decembra 2011

V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
08. 12. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- hodnotenia pracovníkov, nie je Vám známe či všetkých alebo len vybratých, pracujúcich na mestskom úrade, ktorého súčasťou bol aj nejaký dotazník, a ktoré stálo cca 3 000 EUR, opýtali ste sa, či je to pravda,
- ďalej ste uviedli, že máte informácie, že táto dotazníková forma hodnotenia bola verejná, ak bola, tak neviete, či dáva objektívny obraz a čo sa tým sledovalo, opýtali ste sa, či by bolo možné sprístupniť otázky predmetného dotazníka, samozrejme bez odpovedí.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Na základe dohody o výkone práce vykonáva Ing. Miroslav Vereš v priebehu mesiacov november 2011 až január 2012 na MsÚ Šaľa organizačno personálny audit. Ing. Miroslav Vereš počas profesijnej kariéry pôsobil, resp. pôsobí ako interný audítor QMS (ISO 9001:2000) a EMS (ISO 14001), je poradca pre zavádzanie systémov kvality na mestských úradoch a poradca pre organizačné, personálne a procesné riadenie na mestských a obecných úradoch, prednáša na odborných konferenciách /systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, modely EFQM, CAF, oblasť riadenia ľudských zdrojov/. Je členom predsedníctva Národného programu kvality v SR, posudzovateľ samohodnotiacich prác uchádzačov o Národnú cenu SR a je výkonný predseda Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Ing. Vereš, ako predstaviteľ vrcholového manažmentu MsÚ Martin pre Integrovaný manažérsky systém priviedol mestský úrad k získaniu dvoch Národných cien SR za kvalitu podľa modelov EFQM a CAF. Toto výnimočné ocenenie práce nezískal doposiaľ žiadny iný predstaviteľ samosprávy alebo štátnej správy.

Predmetom auditu je preverenie personálnych dispozícii vybratých zamestnancov, pričom spravidla sa jedná o líniový manažment. Druhá časť auditu je zameraná na posúdenie existujúcej organizačnej štruktúry a návrh jej optimalizácie. Odmena za vykonanú prácu ešte nebola vyplatená.

2. Nejedná sa o dotazníkový prieskum zamestnancov, ale o psychologické testy zamerané na preverenie osobnostných charakteristík, emocionalitu, komunikačné zručnosti, zvládanie konfliktných situácií, náchylnosť na stres a zvládanie stresových situácií a syndróm prepracovanosti. Ďalšie testy boli zamerané na duplikačné schopnosti, manažérske zručnosti a všeobecnú orientáciu v problematike a schopnosť motivovať a byť motivovaný. Preverovanie malo objektívny základ a jeho súčasťou bola spätná väzba každému zamestnancovi. Otázky nie je možné sprístupniť.