Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2017 - 14:24  //  aktualizácia: 17.10.2017 - 14:25  //  zobrazené: 598

Informovanie verejnosti - Obnova vykurovania podniku DUSLO

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

 

informuje verejnosť

 

o podaní odvolania voči rozhodnutiu

 

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2017/006169-18-Ne zo dňa 03. 10. 2017, v zmysle ktorého sa navrhovaná zmena činnosti „Obnova vykurovania podniku“ navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

 

Obsah odvolania je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-obnova-vykurovania-podniku-dusl