Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:27  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:17  //  zobrazené: 2762

Dopravný generel

číslo: I10/2010

Požadované informácie:

a) Čo z  uvedených pripomienok sa zakomponovalo do „Dopravného generelu“, kde a kedy sme sa ako občania mohli k tomu opäť vyjadriť.
b) Názvy všetkých zúčastnených spoločností, ktoré DG projektovali.
c) Spôsob výberu daných spoločností.
d) Náhľad zmluvy s odmenou za dielo.
e) Či cena za dielo bola vyplatená a v akej výške.
f) Aký  prínos  mal  DG  pre  Šaľu,  konkrétne  riešenia  po  opätovnom  vyjadrení  a  po pripomienkach zúčastnených strán, vrátane občanov.
g) Čo sa zrealizovalo.

Sprístupnené informácie:

a) K zapracovaniu Vašich pripomienok individuálne zaslaných, ako aj pripomienok z verejných prerokovaní materiálu a  prerokovaní v komisii dopravy, územného plánovania a životného prostredia nedošlo.
Práce v súvislosti s dopravným generelom boli zastavené po prerokovaní materiálu a zhromaždení pripomienok.

b) Zhotoviteľ: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, Šaľa.
Zodpovedný projektant Ing. Zoltán Zeman, autorizovaný inžinier SKSI,
*1560*4-210* stavebné konštrukcie.

c) Výber zhotoviteľa formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou na služby:
-  výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. a bodu 3. Čl. 3. Vnútornej smernice mesta Šaľa pre zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie dokumentácie s  názvom „Generel cestnej dopravy v meste Šaľa“ bola dňa 12. 03. 2008 zverejnená na internetovej stránke mesta Šaľa pre neobmedzený počet uchádzačov,
-    oznámenie o výsledku prieskumu trhu v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a bodu č. 3. Čl. 3 vnútornej smernice mesta Šaľa pre zákazky s nízkou hodnotou bolo zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa.

d) ZMLUVA O DIELO č. 1/08/2008 uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. Zmluva je k dispozícii k nahliadnutiu u Ing. Eleny Matajsovej, vedúcej referátu RV a ÚR , č. dverí 309, t. č. 770 5981- 4, klapka 203.

e) Cena diela bola vyplatená vo výške 673.816,50 Sk.

f) Dopravný generel slúži ako podporný materiál pri riešení konkrétnych úloh a žiadostí od občanov, pri ktorých sa podľa možnosti zohľadňujú aj pripomienky z prerokovania dopravného generelu (napr. úprava organizácie dopravy, rozširovanie odstavných miest, určenie dopravného značenia,  výmena nevyhovujúceho dopravného značenia a pod.).

g) Z generelu cestnej dopravy mesta Šaľa bol prednostne riešený kritický nedostatok odstavných plôch pre statickú dopravu vo vybraných lokalitách, a to vybudovaním troch nových parkovísk v MČ Veča na ul. Slnečnej – 33 kolmých státí, na
ul. Cintorínskej – 34 kolmých státí   a ul. Hollého – 27 kolmých státí , v celkovom počte 94 nových parkovacích miest . Na ulici Dolnej v Šali sa zrekonštruovala odstavná plocha s následným vybudovaním 71 parkovacích miest  čím bola výrazne odbremenená potreba stacionárnej dopravy v uvedenej lokalite a dané parkovisko slúži aj ako záchytné parkovisko. Ďalej sa postupne rekonštruujú MK a prebieha výmena starého dopravného značenia na MK v závislosti od finančných možností mesta Šaľa.

Žiadateľ: Ing. Peter Andráši, Šaľa