Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.11.2009 - 08:47  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:46  //  zobrazené: 1893

Či stavebný úrad vyžaduje povolenie v zmysle §-u 71, ods. 1, písmeno c Stavebného zákona na informačné, reklamné a propagačné zariadenia

číslo: I30/2009

Požadované informácie: či stavebný úrad vyžaduje povolenie v zmysle §-u 71, ods. 1, písmeno c Stavebného zákona na informačné, reklamné a propagačné zariadenia voľne položené na zemi, teda na zariadenia ktoré nie sú pevne spojené so stavbou alebo pozemkom, ako aj na reklamné zariadenia umiestnené na motorových vozidlách.

Sprístupnené informácie:

Mesto Šaľa – ako príslušný stavebný úrad postupuje v súlade s platnými právnymi prepismi aj pri posudzovaní žiadostí o Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení.

Súčasne Vás upozorňujeme, že uvedenú problematiku rieši aj Územný plán mesta Šaľa, Územný plán CMZ a taktiež Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šaľa:

1. O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Šaľa
“Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch) a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) (ak ide o právnické osoby).“

2. O udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa - v znení Dodatku č. 1
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok  podľa zákona o priestupkoch, príp. ako porušenie zákona o obecnom zriadení.

3. O státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa
Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta v zmysle zákona  o obecnom zriadení a zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe uložiť pokutu vo výške 3 319 EUR. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa , kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie,  sa  dopustí  priestupku  proti  verejnému  poriadku  a  môže byť potrestaná pokutou do výšky 33 EUR
(v blokovom konaní do 16,50 EUR).

Žiadateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina