Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.06.2010 - 09:52  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:31  //  zobrazené: 1762

Či stavba „Parkovacie plochy na ul. Dolnej“ je v súlade s platným územným plánom

číslo: I23/2010

Požadované informácie:

a) Či stavba „Parkovacie plochy na ul. Dolnej“ je v súlade s platným územným plánom;
b) Či na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie;
c) Aký bol finančný náklad na realizáciu parkoviska na ulici Dolnej a koľko sa vytvorilo parkovacích miest;
d) Či bol spracovaný harmonogram a poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií za obdobie 2006-2009;
e) Koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených na realizáciu obnovy krytov vozoviek miestnych komunikácií (mikrokoberec, náter, AB) v rokoch 2006-2009;

Sprístupnené informácie:

a) Vydané územné rozhodnutie:
Obec Močenok, č. 2565/2008-3 zo dňa 17.02.2009, v zmysle ktorého je skonštatované, že cit. „Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPN Mesta Šaľa 2004 so zmenami a doplnkami č.1 a č.2. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom.“

Referát pre rozvojovú stratégiu a  štrukturálne fondy vydáva územno-plánovacie informácie pre investorov a pre predmetnú lokalitu platí:
- lokalita, ktorá sa nachádza v zastavanom území mesta, je z hľadiska funkčného využitia určená územným plánom mesta ako „vyššia alebo základná vybavenosť
a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie; prípustná špecifická vybavenosť, bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné".

Čiže územný plán v danej lokalite vymedzuje pomerne široké možnosti, do ktorých spadá aj verejné dopravné a technické vybavenie, a teda aj vybudovanie verejných parkovacích plôch.
Nakoľko však danú lokalitu zachytáva aj územný plán centrálnej mestskej zóny, ktorý spresňuje regulatívy v riešenom území, a v ňom boli naznačené už len objekty obytnej zástavby a plochy peších komunikácií a priestranstiev, pred výstavbou tohto parkoviska prebehlo riadne územné konanie verejnou vyhláškou, na základe ktorého Obec Močenok, stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 17.2.2009. Následne prebehlo aj stavebné konanie verejnou vyhláškou a bolo vydané stavebné povolenie dňa 7.5.2009 - špecializovaným stavebným úradom MsÚ, a dňa 14.5.2009 Obcou Močenok, stavebným úradom pre časť krajinno-architektonické úpravy.

b) Boli vydané 3 stavebné povolenia:
Mesto Šaľa, č. 1135/2009-3 zo dňa 07.05.2009 „Spevnené plochy“
Obec Močenok, č. 472/2009-2 zo dňa 14.05.2009 „Krajinno – architektonické úpravy“
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, č. A/2009/00306-Zla zo dňa 08.06.2009 „Dažďová kanalizácia a ORL“.

c) Finančný náklad: 170.900,- Eur vrátane DPH
V nákladoch stavby sú zahrnuté náklady na realizáciu spevnených parkovacích plôch, rekonštrukcia asfaltobetónového krytu komunikácie, dažďová kanalizácia na odvodenie dažďových vôd z parkovacích plôch, odlučovač ropných látok, sadové úpravy a úpravy spevnenej plochy pred a okolo pamätníka.
Počet vytvorených parkovacích miest: 75 miest

d) Každý rok po zimnej údržbe sa vykoná monitoring miestnych komunikácií, chodníkov
a verejných  priestranstiev  a  určí  sa  poradie dôležitosti opráv. Opravy sa vykonávajú
      podľa finančných možností mesta.

e) Vynaložené finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev:
 v roku 2006     4 670 000,- Sk
 v roku 2007     2 698 853,- Sk
 v roku 2008     4 439 262,- Sk
 v roku 2009        150 847,- Eur.

Žiadateľ: Ing. Michal Lužica, Šaľa