Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:26  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:27  //  zobrazené: 826

Či pozemok určený na nový cintorín je vo vlastníctve mesta?

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Či pozemok určený na nový cintorín je vo vlastníctve mesta? Ak áno, robia sa tam už nejaké činnosti? Oplotenie a pod. Ak nie, ako sa využíva orná pôda, či ju niekto obrába,
  či niekto má nájomnú zmluvu s mestom, ak áno kto, platí nájom a koľko
  ?

 1. V akom štádiu rozpracovanosti je budúci kruhový objazd ulíc SNP a Kráľovská, ako aj výstavba obchodného centra v danej lokalite?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Pozemok určený územným plánom mesta Šaľa na nový mestský cintorín – parcela registra CKN číslo 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, je vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 (ďalej len „pozemok“) – vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa. V rozpočte mesta Šaľa na rok 2023 rovnako ako v rozpočtoch predchádzajúcich rokov neboli schválené žiadne finančné prostriedky účelovo viazané na výstavbu nového cintorína, z uvedeného dôvodu sa doposiaľ nemohli vykonávať žiadne činnosti súvisiace s výstavbou nového cintorína a tieto ani nie sú v rozpočtovom roku 2023 plánované. Predmetný pozemok mesto Šaľa nadobudlo na základe Zámennej zmluvy č. 609/2016 zo dňa 25. 10. 2016 uzatvorenej s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Šaľa. Nadobudnutím vlastníctva k predmetnému pozemku vstúpilo mesto Šaľa do práv a povinností prenajímateľa zo Zmluvy o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností zo dňa 17. 04. 2013 uzatvorenej medzi právnym predchodcom mesta Šaľa, t. j. pôvodným vlastníkom: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa ako prenajímateľom a spoločnosťou AGRO-VÁH, s.r.o. ako nájomcom na dobu určitú do 30. 09. 2017. Pred skončením doby nájmu mesto Šaľa oznámilo nájomcovi, že nájomnú zmluvu na predmetný pozemok na ďalšie obdobie s nájomcom neuzavrie, nakoľko je tento určený na výstavbu nového cintorína a vyzvalo ho na vydanie pozemku prenajímateľovi. Toto pôvodný nájomca vykonal a poľnohospodársku činnosť na pozemku ukončil. V súčasnosti mesto Šaľa nemá na predmetný pozemok uzatvorenú žiadnu zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z.
  o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v prípade nájmu podľa vyššie citovaného zákona by existujúci nájom predstavoval právnu prekážku v realizácii investičného zámeru výstavby cintorína (predmetný zákon osobitne upravuje výpoveď z nájmu, ktorý možno vypovedať k 1. novembru kalendárneho roka s výpovednou dobou jeden rok).

 1. Na stavbu  „RETAIL BOX ŠAĽA“ bolo vydané územné rozhodnutie pre KLM Šaľa, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – pod č. 404/2022/SU/764 (1238/2021) zo dňa
  12. 01. 2022, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11. 02. 2022. Keďže nejde o investíciu mesta Šaľa nemáme ďalšie informácie.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností