Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:27  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:27  //  zobrazené: 955

Chcem sa opýtať, či sa plánuje niečo robiť s priestorom pred budovou Centra občianskej vybavenosti čo sa týka parkovania aj zelene?

predkladateľ: Mgr. Ildikó Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Chcem sa opýtať, či sa plánuje niečo robiť s priestorom pred budovou Centra občianskej vybavenosti čo sa týka parkovania aj zelene? Sľúbená bola projektová dokumentácia (ďalej aj ako „PD“) a iné, zatiaľ sa však nič neudialo. Je PD aspoň zhotovená? Ak áno, je možné do nej nahliadnuť?

 1. Občania sa dotazujú, či sú v meste nejaké zóny, kde sa „toleruje“ porušenie zákona  týkajúce sa cestnej premávky a parkovania?

 1. Má mesto preverené, či všetky bilboardy na území mesta majú povolenia, a pokiaľ nie,
  je možné takúto kontrolu vykonať?

 1. Občania sa pýtajú, prečo Kultúrny dom v Šali -Veči nemá vybudovaný bezbariérový vstup do objektu ako má Dom kultúry v Šali?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. V roku 2023 sa plánuje úprava vjazdu k budove COV zo strany Lúčnej k trhovisku, kde je v pláne obmedziť vjazd iba vozidlám dopravnej obsluhy, príp. len s povolením mesta Šaľa. Uvedeným opatrením sa plánuje zamedziť blokovaniu chodníkov vozidlami a stretom s chodcami. Z dôvodu celkovej finančnej situácie sú nové investície mesta pozastavené. Investícia „úprava parkovania a zelene“ pred Centrom občianskej vybavenosti vo Veči a taktiež projektová dokumentácia pre túto investíciu neboli zaradené do plánu investícií.

 1. V meste nie sú žiadne zóny, kde by sa „tolerovalo“ porušovanie zákona. Ani čo sa týka cestnej premávky a parkovania, ani žiadnej inej protispoločenskej činnosti. Dopravné priestupky rieši Mestská polícia v Šali v jednotlivých lokalitách operatívne, podľa momentálnej dôležitosti a podľa svojich personálnych možností. Robí to samozrejme popri plnení aj iných dôležitých úloh.

 1. Pasportizácia reklamných stavieb bola naposledy uskutočnená v roku 2016, údaje sú preto orientačné. V súčasnosti stavebný úrad eviduje 25 podaní o dodatočné povolenie reklamných stavieb v zmysle ustanovení stavebného zákona, v ktorých žiadatelia musia preukázať, že umiestnenie reklamných stavieb je v súlade s verejným záujmom
  a s územným plánom mesta, tiež preukázať vzťah k dotknutým pozemkom v zmysle stavebného zákona. V súlade s územným plánom mesta bolo povolených 11 reklamných stavieb (bilbordy, citylighty, či označenia prevádzok). Na území mesta sú však umiestnené rôzne navigačné tabule, menšie informačné tabule či reklamné plachty umiestnené na plotoch či budovách, ktoré podľa ustanovení stavebného zákona
  č. 50/1976 Zb. nie sú reklamnými stavbami podľa § 43 stavebného zákona. Podľa § 56 písm. j) stavebného zákona pre reklamné stavby menšie ako 1,2 m2, umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. V priebehu roka 2023 stavebný úrad v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu uskutoční pasportizáciu reklamných stavieb a následne v súčinnosti s ostatnými útvarmi mestského úradu vyhodnotí legálnosť umiestnených reklamných stavieb na území mesta.

 1. V rámci rekonštrukcie Kultúrneho domu Šaľa-Veča ako aj Domu kultúry Šaľa bolo predmetom rekonštrukcie aj zabezpečenie bezbariérového vstupu do týchto objektov. Vzhľadom k tomu, že ide o dva dispozične a aj kapacitne odlišné objekty, nebolo technicky možné do objektu Kultúrneho domu Šaľa-Veča zabezpečiť bezbariérový vstup formou rampy, pretože pri dodržaní technickej normy upravujúcej sklon rampy umožňujúcej bezbariérový prístup, by táto musela mať viac ako desať metrov. Vzhľadom k tomu, že Kultúrny dom Šaľa-Veča má hlavný vchod značne vyvýšený nad okolitým terénom a pred objektom Kultúrneho domu Šaľa-Veča sa nachádza príjazdová komunikácia pre motorové vozidlá, toto technické riešenie nebolo realizovateľné. Bezbariérový vstup pre osoby zdravotne znevýhodnené do objektu Kultúrneho domu Šaľa-Veča je zabezpečený prostredníctvom zariadenia „schodolez“, ktorý je dostupný na vyžiadanie v budove Kultúrneho domu Šaľa-Veča.

Dom kultúry Šaľa má zabezpečený bezbariérový vstup hneď z rôznych vchodov, to však umožňovali priestorové a technické možnosti lokality Domu kultúry Šaľa.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

Ing. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta