Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:39  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:40  //  zobrazené: 957

Chcem mesto požiadať o zoznam subjektov, právnických alebo fyzických osôb, ktorým primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo odpustilo, podľa zásad hospodárenia mesta...

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2023

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Chcem mesto požiadať o zoznam subjektov, právnických alebo fyzických osôb, ktorým primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo odpustilo, podľa zásad hospodárenia mesta, základné nájomné a/alebo náklady za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov na roky 2022 a/alebo 2023. Chcem tiež požiadať o informáciu v akej výške bolo nájomné/náklady na služby odpustené jednotlivým subjektom/osobám, teda akú sumu by inak museli platiť mestu.

 1. Chcem mesto požiadať o zoznam subdodávateľov a ďalších firiem (okrem Innovie a jej nástupníckej firmy) podieľajúcich sa na výstavbe alebo vnútornom vybavení nájomných bytov na Kráľovskej ulici. Ak mesto nemá tento zoznam k dispozícii, má ho k dispozícii iná inštitúcia, napríklad ŠFRB? Môže si ho mesto prípadne vyžiadať od zhotoviteľa nájomných bytov? Ak nie je k dispozícii kompletný zoznam, chcem požiadať aspoň
  o zoznam firiem, o ktorých má mestský úrad/vedenie mesta vedomosť, že sa podieľali na výstavbe alebo vnútornom vybavení nájomných bytov.

 1. Chcem požiadať mesto o umožnenie informovania občanov poslancami mestského zastupiteľstva v rámci nakúpeného mediálneho priestoru v časopise Slovo Šaľanov. Keďže tento mediálny priestor je nakupovaný z mestských financií, právo vyjadrovať sa
  v ňom by mali mať aj zvolení zástupcovia občanov. Každý mesiac by mohli krátke príspevky napísať 2-3 mestskí poslanci. Za rok by sa tak vystriedali všetci poslanci
  a poslankyne, ktorí o takúto formu informovania občanov majú záujem. Preto chcem tiež požiadať, aby zodpovedný zamestnanec/zamestnankyňa kontaktoval(a) poslancov
  a poslankyne MsZ ohľadom záujmu o túto formu komunikácie s občanmi mesta.
 2. V mene poslaneckého klubu Tím Kraj Nitra - Zmena pre Šaľu by som chcel požiadať
  o vyčlenenie vhodného priestoru/miestnosti na stretnutia poslancov klubu s občanmi

  v podvečerných hodinách (18:00-20:00). Ideálne v priestoroch mestského úradu alebo domu kultúry. Tak ako výbory mestských častí či mestské komisie, aj náš poslanecký klub vykonáva aktivity v prospech občanov a rozvoja mesta. Samozrejme, miestnosť by mohla byť využívaná aj inými poslancami, alebo poslaneckými klubmi, ak by v budúcnosti vznikli. Pokiaľ mám správne informácie, jednému z poslancov boli už mestské priestory (vo “Večierke”) na stretnutia s občanmi bezplatne poskytnuté. 

 1. Vedenie spoločnosti Ewia a mesto sľubovali prevádzku nového kúpaliska v Šali počas “letnej sezóny 2023.” Dodrží sa tento termín? Ak nie, kedy sa počíta so začiatkom výstavby a s otvorením kúpaliska? Aké sú odhadované mesačné, prípadne ročné, náklady na prevádzku kúpaliska? 

 1. K mojej predošlej otázke ohľadom umiestňovania kontajnerov na BRKO som nedostal odpoveď, teda upresním otázku. V meste Šaľa existujú tzv. “staré” stojiská na kontajnery, ktoré môžu byť plne využité na umiestnenie týchto nádob na spevnenú plochu a odstránenie spomínaných problémov, ktoré občania hlásia. Chcem mesto resp. zvozovú spoločnosť požiadať o umiestňovanie týchto kontajnerov na tieto miesta, pokiaľ to dimenzia nového stojiska neumožňuje. Aktuálne tieto stojiská blokujú nelegálne zaparkované autá a BRKO smetiaky sa aj kvôli tomu umiestňujú na trávnik. Je toto riešenie možné?

 1. Chcem sa vrátiť k mojej otázke z predošlých interpelácií, otázka č. 1 ohľadom áut stojacich pri školách a škôlkach, kde som bohužiaľ tiež nedostal odpoveď na moje otázky. Pokiaľ mesto nemá časový harmonogram na budovanie nástupných ostrovčekov, chcem požiadať MsP aby situáciu riešila podľa zákona a tiež o uvedenie časového harmonogramu, kedy sa tak stane. Neexistencia dopravnej infraštruktúry neoprávňuje vodičov porušovať dopravné a predpisy a znižovať bezpečnosť detí a peších pri školách. 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta nemá vyhotovené zoznamy právnických a fyzických osôb, ktorým primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo odpustilo, podľa zásad hospodárenia mesta, základné nájomné a/alebo náklady za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov na roky 2022 a/alebo 2023. Na základe požiadavky poslanca bol tento zoznam vyhotovený tak, ako to pre krátkosť času bolo možné spracovať. V prílohe č. 1 predkladáme zoznam zmlúv za rok 2022 a 2023, u ktorých  primátor mesta alebo mestské zastupiteľstvo odpustilo nájomné a/alebo režijné náklady s nájmom spojené (príloha č. 1).

 1. Mesto Šaľa uzatvorilo kúpnu zmluvu so spoločnosťou IC Holding s.r.o., IČO: 50 346 342, so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava. Z uvedeného dôvodu nemáme k dispozícii dodávateľov jednotlivých stavebných činností pre predávajúceho. Mesto Šaľa nemá žiadnu vedomosť o dodávateľských firmách, ktoré pracovali pre predávajúceho, okrem tých, ktoré boli medializované.

 1. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, za ktorý ďakujeme a budeme sa ním zaoberať.
 2. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, za ktorý ďakujeme a budeme sa ním zaoberať.

 1. Keďže k otázke má aktuálnejšie a presnejšie informácie investor, oslovili sme ho a požiadali o odpoveď na Vašu otázku, odpoveď:

„Aktuálne je projekt „Rekonštrukcia a prestavba kúpaliska Šaľa“ vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), kde sa musíme ako investor najprv vysporiadať s pripomienkami jednotlivých účastníkov procesu. Zo strany „aktivistickej verejnosti“ sme dostali niekoľko nadštandardných požiadaviek, napr. na vybudovanie podzemného parkoviska pod kúpaliskom a preto sa spolu s autorizovaným projektantom snažíme nájsť spôsob, ako vôbec technicky vyhovieť takýmto podmienkam a následne aj čo by takéto požiadavky znamenali pre projekt z finančného hľadiska. Takisto sme dostali zamietavé stanovisko od jednej zo štátnych inštitúcií k variante preferovanej mestom a je nutné navrhnúť iné riešenie. Podľa rozsahu zapracovaných zmien nám budú relevantné rozhodovacie orgány schopné povedať, či sa ešte s požadovanými zmenami zmestíme do pôvodného zámeru alebo či budeme musieť podávať žiadosť o úplne nový zámer. Ako investor plánujeme v dohľadnej dobe predstavenie rozpracovaných variant tak mestu ako aj príslušným komisiám, aby sme spoločne vytvorili ten najvhodnejší koncept a cieľom je nakoniec obdržať kladné stanovisko k posúdeniu EIA. A až následne vieme začať s prípravou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde musia byť implementované podmienky stanovené zo záverečného stanoviska procesu EIA. Na akékoľvek presnejšie stanovenie či už investičných alebo prevádzkových nákladov je nevyhnutné počkať až do právoplatného ukončenia procesu EIA.“

 1. Mesto neeviduje žiadnu sťažnosť na umiestnenie kontajnerov na BRKO. Stojiská kontajnerov neboli pri ich budovaní prispôsobené navyšovaniu počtu kontajnerov. Kontajnery na BRKO preto môžu byť umiestnené na trávniku tak, aby boli prístupné z chodníka a aby boli čo najbližšie ku stojisku. Mesto v rámci finančných možností rieši rozšírenie spevnených plôch na umiestnenie kontajnerov. V mesiaci marec mesto vybudovalo spevnenú plochu na BRKO vo Veči pri polopodzemných kontajneroch.

 1. V rámci personálnych možností sú zabezpečované kontroly pri školách a škôlkach zamerané na bezpečnosť detí a parkovanie rodičov privážajúcich deti do školy. V časoch príchodu detí do školských a predškolských zariadení (07,15 – 08,00 h) zabezpečujú príslušníci mestskej polície bezpečnosť na štyroch priechodoch pre chodcov. Na uliciach, kde sa nachádzajú školské zariadenia, sú inštalované kamery mestského kamerového systému, prostredníctvom ktorých je parkovanie monitorované a zaznamenané priestupky sú zadokumentované a následne riešené.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

 

Príloha č. 1

Zoznam subjektov s odpusteným alebo zníženým nájmom

 1. Richard Vilkus – Zmluva o nájme nebytových priestorov 240/2015

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 3/2015 – XV. Z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva – z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady spojené s užívaním paušálne vo výške 600,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Starý Benjamín - Zmluva o nájme nebytových priestorov 239/2015

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 3/2015 – XIV. Z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva – z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady spojené s užívaním paušálne vo výške 600,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Brand Norbert - Zmluva o nájme nebytových priestorov 791/2016

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 8/2016 – IX. Mestského zastupiteľstva – z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady spojené s užívaním paušálne vo výške 600,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – Zmluvy o nájme nebytových priestorov
  č. 128/2020

Nebytové priestory areál Futbalového štadióna v Šali – Veči

Uznesenie č. 6/2016 – XVII. Mestského zastupiteľstva – z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Uznesenie č. 1/2020 – XIII.

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ hradí v plnej výške prenajímateľ

 1. FK Veča – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 127/2020

Nebytové priestory areál Futbalového štadiónu v Šali – Veči

Uznesenie č. 6/2016 – XX. Mestského zastupiteľstva – z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Uznesenie č. 1/2020 – XIV.

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ hradí v plnej výške prenajímateľ

 1. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov
  č. 73/2017

Nebytové priestory v Mestskej športovej hale

Uznesenie č. 1/2020 – XV.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ hradí v plnej výške prenajímateľ

 1. HKM Slovan Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 74/2017

Nebytové priestory v Mestskej športovej hale

Uznesenie č. 1/2017 – XV.  Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.01.2017, v znení Uznesenia č. 9/2019 – XIII. Z 9. zasadnutia MsZ, zo dňa 30.11.2017

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Uznesenie č. 1/2020 – XVI.  Mestského zastupiteľstva

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ hradí v plnej výške prenajímateľ

 1. Hokejový klub HK Mládež Šaľa – Zmluva o nájme č. 138/2021

Nebytové priestory areál Zimného štadióna

Uznesenie č. 2/2018 – XVII.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ nájomca neuhrádza

 1. TJ Slovan Duslo Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 124/2020

Nebytové priestory v budove kolkárne

Uznesenie č. 6/2016 – XVIII.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Uznesenie č. 1/2020 – XVII.  Mestského zastupiteľstva

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ hradí v plnej výške prenajímateľ

 1. TJ Slovan Duslo Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76/2017

Nebytové priestory v areáli Mestskej športovej haly

Uznesenie č. 1/2017 – XVII.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 0,40 EUR/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/ - prenajímateľ hradí v plnej výške

 1. Tenisový klub Šaľa – Nájomná zmluva č. 335/2018

Nebytové priestory v areáli tenisového klubu

Uznesenie č. 8/2017 – XI.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Mesto Šaľa bude uhrádzať skutočné náklady na energie /elektrina a plyn/

 1. CIVIS, občianske združenie – Zmluva o nájme nebytových priestorov 700/2015

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 8/2015 – XXV.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/  vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov 165/2020

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 1/2020 – XII.  Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/  vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šaľa – Zmluva o nájme nebytových priestorov 23/2003/D5

Nebytové priestory v AB Dolná

Uznesenie č. 6/2003-MsZ, časť IX.10.B

Nájomné vo výške 1,00 Sk/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/  vo výške 2,12 EUR/rok/celá výmera

 1. Občianske združenie Večania – Zmluva o nájme nebytových priestorov 289/2013

Nebytové priestory v objekte SD Veča

Uznesenie č. 4/2018 – XXI. Mestského zastupiteľstva

Nájomné vo výške 1,00 Sk/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním /kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia/  odpúšťa

 1. Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta – Nájomná zmluva č. 790/2016

Nebytové priestory v Dome kultúry Šaľa

Uznesenie č. 8/2016 – X. Mestského zastupiteľstva 

Nájomné vo výške 1,00 Sk/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Tanečný klub Jumping  - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 348/2013

Nebytové priestory v SD Veča

Uznesenie č. 5/2013 – XXXIII. Mestského zastupiteľstva 

Nájomné vo výške 1,00 Sk/rok/celá výmera

Náklady za služby spojené s užívaním vo výške 1,00 EUR/rok/celá výmera

 1. Materské centrum Mamy mamám – Zmluva o nájme č. 657/2011

Nebytové priestory v býv. MŠ Palárika

Uznesenie č. 10/2011 – XVI. MsZ a uznesenie č. 1/2009 – XXIV. MsZ

Nájomné vo výške 0,60 EUR jednorazovo do 31.01. bežného roka

Nájomné za zariadenie /DHM/ o výške 9,78 EUR/mesačne

Paušálne režijné náklady vo výške 230,00 EUR/mesačne

 1. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Šali – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 279/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Rábek Tibor – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 888/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Bujko Jozef – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 853/2022

Nebytové priestory v DK Šaľa – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Športovo – strelecký klub Šaľa – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 668/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Jozef Novák  – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 667/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. LAPO Company – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 666/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Futbalový Klub Slovan Duslo Šaľa – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 971/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. ŠK ARKADIA GALANTA – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 955/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. MIHOP – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 932/2022

Nebytové priestory v DK Veča – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 134/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. Športovo – strelecký klub Šaľa – Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 107/2022

Nebytové priestory v Športovej hale – odpustené nájomné aj režijné náklady

 1. ANDREA SHOP s.r.o. –  Nájomná zmluva na pozemok č. 69/2015

          Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 1/2015 – XII. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 29.1.2015

 1. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike – Nájomná zmluva č. 975/2021

Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 7/2021 – XIV. zo 7. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 2.12.2021

 1.     SVB a NO „TRIKOTA“ – Nájomná zmluva č. 443/2019 na pozemok

          Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 5/2019 – XIII. zo 5. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27.06.2019

 1. SVB „Slušné bývanie“ -  Nájomná zmluva č. 541/2022 na pozemok

          Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 5/2022 – X. zo 5. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 30.06.2022

34.     SVB P. J. Šafárika 377 – Nájomná zmluva č. 674/2019 na pozemok

          Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 7/2019 – X. zo 7. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26.09.2019

35.     Občianske združenie Novomeského – Nájomná zmluva na pozemok č. 281/2014

          Cena nájmu 1,00 Eur/rok

          Cena je stanovená v zmysle Uznesenia č. 4/2014 – XXXIII.  zo 4. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26.06.2014

Zoznam zmlúv o krátkodobom nájme nebytových priestorov v MsŠH za roky 2022-2023

1.  Č. z.: 107/2022, nájomca: Športovo-strelecký klub Šaľa,

termín podujatia: 13.-15.05.2022, suma nájomného: 999,00 eur.

2. Č. z.: 134/2022, nájomca: FK Slovan Duslo Šaľa,

termín: 27.02.2022, 6.03.2022, suma nájomného: 378,00 eur.

3. Č. z.: 279/2022, nájomca: MO Jednoty dôchodcov v Šali,

termín: 20.04.2022, suma nájomného: 232,00 eur.

4. Č. z.: 666/2022, nájomca: LAPO company s.r.o.,

termín: 27.-29.10.2022, suma nájomného: 988,00 eur.

5. Č. z.: 667/2022, nájomca: Jozef Novák, Šaľa,

termín: 3.12.2022, suma nájomného: 638,00 eur.

6. Č. z.: 668/2022, nájomca: Športovo-strelecký klub Šaľa,

termín: 18.-20.11.2022, suma nájomného: 756,00 eur,

7. Č. z.: 888/2022, nájomca: Tibor Rábek, Horná Králova,

 termín: 6.01.2023, suma nájomného: 812,00 eur.

8. Č. z.: 971/2022, nájomca: FK Slovan Duslo Šaľa,

termín: 29.01.2023, 5.02.2023, suma nájomného: 928,00 eur.

9. Č. z.: 955/2022, nájomca: ŠK ARKADIA Galanta,

termín: 21.-22.01.2023,  suma nájomného: 1508,00 eur.

Suma nájomného spolu: 7239,00 eur

Pri všetkých zmluvách primátor mesta odpustil nájomcovi v MsŠH základné nájomné vrátane nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.