Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 17.02.2023 - 10:39  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:39  //  zobrazené: 1109

Chcela by som sa spýtať na ten SMART projekt, ktorý sme tu mali, vyšiel v novinách článok a tento článok je platený...

predkladateľ: JUDr. Anna Torišková

Odpoveď na interpelácie prednesené a podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste predniesli interpeláciu v znení:

 1. „Chcela by som sa spýtať na ten SMART projekt, ktorý sme tu mali, vyšiel v novinách článok a tento článok je platený, čiže občania to síce postrehli, ale nevedia si to prečítať, pokiaľ si to nezaplatia, tak by som sa len chcela spýtať, či by mesto mohlo poskytnúť nejaké bližšie informácie (trebárs aj na svojej stránke) pre občanov, ide hlavne o ten kamerový systém s rozpoznávaním tváre, je im to nejasné, radi by o tom vedeli viac.“

Ďalej ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Vedelo by mesto zistiť výsledky diagnostiky mosta, a ak by to bolo možné viac apelovať na SSC k oprave mosta?
 2. Aký je harmonogram polievania pri vysadení nových stromov, pretože sa zdá byť nedostatočný. Napr. aká bola starostlivosť o darované japonské čerešne v Šali-Veči od momentu výsadby?
 3. Primátor sa na predchádzajúcom zasadnutí MsZ v Šali vyjadril, že rekonštrukciu chodníkov plánuje realizovať podobným spôsobom ako sa uskutočnila rekonštrukcia miestnych komunikácií. V akom časovom horizonte (potrebná projektová príprava) sa predpokladá realizácia a aký je predpokladaný rozsah tejto rekonštrukcie?
 4. Bolo by možné zabezpečiť platobný terminál pre hliadku Mestskej polície Šaľa na zefektívnenie práce príslušníkov polície?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Spomínaný článok v novinách vyšiel na základe otázok z novín, na ktoré sme vypracovali odpovede. Tieto kamery so špeciálnym algoritmom sú bežne dostupné na trhu a môžu si ich kúpiť inštalačné firmy alebo aj domácnosti. Problém je ale v tom, že keď to nie je riešené ako celý systém, tak napríklad kamera s rozpoznávaním EČV si uloží rozpoznané auto, ktoré prechádzalo pred ňou niekam na úložný priestor a ostane to tam až kým niekto nebude hľadať konkrétnu vec v záznamoch. Takýchto áut môžu byť stovky až tisíce
  a nikomu sa nechce prechádzať každý jeden záznam, či to auto je kradnuté a podobne.
  K tomu si predstavte, že máte desiatky kamier, ktoré majú rovnako veľký zoznam zaznamenaných vozidiel. Proste máte informáciu, ale chýba tomu systém, ktorý to spracuje. Inšpiráciou bol aj známy systém HAKA od pána Štefana Farkaša, ktorý používa verejnú databázu kradnutých áut a cez to overuje, či to auto, ktoré nasnímate je hľadané alebo nie. Rovnakým spôsobom budeme schopní napojiť naše kamery na verejné zoznamy a efektívne budeme vedieť kontrolovať každé jedno auto, ktoré prejde pred kamerou. Keď systém nájde zhodu, tak informuje dispečing, ktorý následne vie mobilizovať najbližšiu hliadku a to všetko v reálnom čase. Mesto Šaľa samozrejme okrem informovania na podstránke projektu (https://sala.sk/clanok/8014-moderne-technologie-sala-na-ceste-smart) taktiež zverejní v rámci plánovaných aktivít publicity dva články financované z projektu (na začiatku a na konci realizácie hlavných aktivít projektu) a ďalšie mediálne výstupy nad rámec rozpočtu projektu budú taktiež realizované na webovej stránke mesta.

Kompletné znenia odpovedí na otázky od novinárky, na základe ktorých vznikol daný článok, sú rozsiahle a preto je možné do nich nahliadnuť u Ing. Vargovej, referentky referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy.

 1. S touto otázkou sme sa obrátili na Slovenskú správu ciest už v auguste 2022. Na základe vyjadrenia Slovenskej správy ciest zo dňa 06. 10. 2022 predpokladajú výsledky diagnostiky cestného mosta až v marci 2023.
 2. Harmonogram polievania je prispôsobovaný aktuálnym poveternostným podmienkam. Čerešne vysadené na ul. Nitrianska boli vysadené ako náhradná výsadba za výruby stromov spoločnosťou MeT Šaľa spol. s r.o. pri  rekonštrukcii a modernizácii rozvodov tepla tzn., že následnú starostlivosť po dobu troch rokov má zabezpečovať MeT Šaľa
  spol. s r.o. na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny.
 3. Predpokladaný rozsah rekonštrukcie chodníkov ešte nie je určený, nakoľko sa uchádzame o vybudovanie cyklochodníkov z fondov EÚ, ktoré z časti zahrňujú aj ich kompletné rekonštrukcie. Vzhľadom na momentálnu finančnú situáciu mesta je termín rekonštrukcií chodníkov plánovaný až na roky 2024 až 2025.
 4. Áno, je to možné zabezpečiť a veríme, že v čo najkratšom čase.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania