Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 11:02  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 11:03  //  zobrazené: 696

Chcel by som sa spýtať, oslovili ma obyvatelia miestnej časti Veča, Hospodárska ulica, tá štvrť, ako to vyzerá s optikou? s optickým káblom ?”

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste predniesli interpeláciu v znení:

“Chcel by som sa spýtať, oslovili ma obyvatelia miestnej časti Veča, Hospodárska ulica,
tá štvrť, ako to vyzerá s optikou? s optickým káblom ?”

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Realizácia vysokorýchlostnej optickej siete na území SR sa riadi ustanoveniami zákona
č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Preto investície takéhoto charakteru môže vykonávať len právnická osoba na to určená („podnik“). V minulosti prejavila záujem realizovať optickú sieť v tejto lokalite spoločnosť Slovak Telecom, a.s. Bratislava. Stavebný úrad v Šali vydal dňa 29.4.2020 pod. č. 6096/2020/SU/684 územné rozhodnutie na líniovú stavbu INS_FTTH_SALA_06_Veča_IBV, na uliciach Nitrianska, Fr. Kráľa, Germánska, Rímska, Nivy, Dlhoveská a Hospodárska (príloha – situačný výkres). Realizácia tejto stavby nebola dodnes začatá, stavebný úrad nemá vedomosť o termíne realizácie daného zámeru, príp. dôvodoch odloženia, resp. posunutia realizácie tohto investičného zámeru.

S pozdravom

                                                                                                    Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovala:

Ing. Eva Lukačovičová, vedúca stavebného úradu