Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:13  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:14  //  zobrazené: 78

Akým spôsobom (typ kontajnerov) bude riešené triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vo Veči, respektíve na ostatných uliciach/sídliskách, kde boli vybudované polopodzemné kontajnery?

číslo: I39/2021

Požadované informácie:

 

1. Akým spôsobom (typ kontajnerov) bude riešené triedenie biologicky rozložiteľného
      kuchynského odpadu vo Veči, respektíve na ostatných uliciach/sídliskách, kde boli
      vybudované polopodzemné kontajnery?

2.   Vo vyhlásenom znení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zo 17. marca 2015 sa v paragrafe
     81, odsek 7, písmeno b píše, že: obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1
     povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 1. biologicky rozložiteľného
     kuchynského odpadu 2. jedlých olejov a tukov z domácností a 3. biologicky rozložiteľných
     odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Polopodzemné kontajnery vo Veči
     sa podľa mestskej internetovej stránky budovali až koncom roku 2018, teda 3 a pol roku po
     tom, čo zákon stanovil povinnosť pre obce triediť aj kuchynský odpad. Prečo sa teda
     triedenie kuchynského odpadu neriešilo už vtedy, v rámci budovania polopodzemných
     kontajnerov, keďže už vtedy bolo zrejmé, že výnimky zo separovania kuchynského odpadu
     sa nebudú dávať donekonečna?

3.  Akým spôsobom bude mesto riešiť nedostatočnú kapacitu kontajnerov na separovaný odpad
    (najmä plasty a papier, v menšej miere sklo), predovšetkým vo Veči?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Na všetkých stojiskách budú umiestnené 240 l nádoby na biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad.
  2. Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu tzv. zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov sa zbiera minimálne od marca do konca novembra, pre mestskú časť Veča v piatok a pre celé územie Šaľa v sobotu (podrobne nájdete vo VZN č. 4/2021).

Zelený odpad z verejnej zelene zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu zelene, zelený odpad. Tento odpad sa vozína zhodnotenie do bioplynovej stanice v Hornom Jatove.

Zelený odpad z cintorínov sa odváža na zhodnotenie do kompostárne.

Zber odpadových jedlých olejov a tukov mesto zabezpečuje už niekoľko rokov. Je možné ich odovzdať na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici, zbernom dvore na ulici Fr. Kráľa, na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6 ako aj pri mobilnom zbere do zberového vozidla vo vyhlásených termínoch.

Dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady sú uvedené vo VZN č. 7/2016, kde je uvedené, že dôvodom nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady je preukázanie a splnenie podmienky vyplývajúcej z § 81 ods. 21 písm.  d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Preukázalo sa, že nakladanie s týmto odpadom je ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50%  zo zákonom  stanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Na základe tohto si mesto uplatňovalo výnimku zo zákona, v ktorom nikde nebolo uvedené ohraničenie a obmedzenie platnosti výnimky. Až po nástupe ministra Jána Budaja sa táto povinnosť zaviedla v priebehu roka.

 

  1. Situáciu budeme riešiť zvýšením frekvencie vývozov po dohode s organizáciou zodpovednosti a zberovou spoločnosťou.