Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 18:33  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:49  //  zobrazené: 2533

Aký termín dokončenia bol na kolaudačnom rozhodnutí cestného hospodárstva pod č. XII/97/22189-LU,kol. zo dňa 23.12.1997?

číslo: I10/2005

Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe Vašej žiadosti o poskytnutie
informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dáva nasledovnú odpoveď:
k bodu 1./
Tak ako sme Vám uviedli v prechádzajúcom liste zaslanom elektronickou poštou na Vašu adresu dňa
05.09.2005, v kolaudačnom rozhodnutí Okresného úradu v Šali – Odbor dopravy a cestného hospodárstva č.
XII/97/22189-LU,kol. zo dňa 23.12.1997 bol uvedený termín ukončenia „do konca októbra 1998“. (termín nebol
uvedený v tvare dátumu DD.MM.RR.)
k bodu 2./
Odpoveď je zrejmá z bodu 1. tohto listu.

Žiadateľ: Ing. Igor Klačko, Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa