Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:43  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:44  //  zobrazené: 1085

Aký je postup zamestnancov MsÚ pri riešení sťažností skupiny obyvateľov na hluk

predkladateľ: Mgr. Miloslav Kollár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2023

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Aký je postup zamestnancov MsÚ pri riešení sťažností skupiny obyvateľov na hluk (napríklad zo športovísk)? Kto o schválení/odmietnutí takýchto sťažností rozhoduje, na základe čoho a kto všetko je pri rozhodovaní oslovený? Príkladom môže byť nedávna snaha odstrániť basketbalový kôš na Bottovej ulici. Nebol by lepší systém, ak by sa
  k takýmto záležitostiam, pred prijatím rozhodnutia, vyjadrovala oficiálne relevantná komisia MsZ a VMČ a možnosť vyjadriť sa by oficiálne dostala aj verejnosť?

 1. Občania sa neustále pýtajú na dôvody zakalenia/znečistenia vody z vodovodov v meste. Za ostatné roky viditeľné zlepšenie nenastalo, skôr naopak. Chcem sa preto opýtať, aké kroky boli v tejto otázke spravené v roku 2022 zo strany mesta (prípadne ZsVS) a aké sú plány na roky 2023-2024. Akým spôsobom môže byť vedenie mesta, mestský úrad
  a mestské zastupiteľstvo aktívne, aby sa konečne začalo s rekonštrukciou vodovodných potrubí? 

 1. Prečo regionálna televízia Krea, platená aj z mestského rozpočtu, nepriniesla ani jednu reportáž či informáciu z februárového mestského zastupiteľstva, napriek tomu, že na zastupiteľstve bola prítomná? Pritom zaujímavých a dôležitých tém bolo viacero - vyvodenie zodpovednosti za porušenie zákona  a pokutu 340 000 eur, bezpečnosť chodcov, kontrola v mestskej spoločnosti MeT Šaľa, výstavba na bývalom dopravnom ihrisku, voľba členov mestských komisií a podobne.

 1. Akým spôsobom mesto zabezpečuje, že mestské nájomné byty nie sú ich oficiálnymi nájomníkmi prenajímané ďalej a teda v nich nebývajú (za poplatok) iné osoby, ako sú uvedené v nájomných zmluvách? Kedy naposledy vykonalo mesto/správca nájomných bytov kontrolu v tejto oblasti a koľko prípadov takéhoto “posúvania” bývania zistilo?

 1. Obyvatelia bývajúci pri čerpacej stanici G&G sú roky obťažovaní osobami, často pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, porušujúcimi nočný kľud v jej priestoroch. Ako je možné, že mesto roky nevie tento problém vyriešiť? Požiadalo mesto majiteľa tejto čerpacej stanice o nápravu? Aké kroky pri riešení tohto problému mesto spraví v roku 2023? 

 1. Na Ulici Generála L. Svobodu 3-5 vo Veči sa prepadáva chodník. Za tie roky tam vznikol svah, na ktorom môže začať trénovať Petra Vlhová. Chcem preto mesto požiadať o opravu tohto havarijného stavu.

 1. Dopĺňam otázku z mojej predošlej interpelácie v pôvodnom znení:

“Bolo by možné poslancom a členom komisií oznamovať stavebné úpravy a zemné práce akéhokoľvek rozsahu vždy vopred na týždennej/mesačnej báze tak, aby obyvatelia mali od nich túto informáciu v predstihu? Pokiaľ to nie je možné robiť priamo v špeciálnej sekcii mestského webu, čo by bolo preferované riešenie.”

V interpelácii je vysvetlenie stavebného úradu, avšak moja otázka smeruje priamo
k úradníkom MÚ, ktorí zadávajú rôzne zemné úpravy, stavebné a udržiavacie práce. Bolo by možné plán takýchto prác aj s krátkym popisom buď oznámiť poslancom, alebo ideálne zaviesť sekciu na webe, kde by si mohli všetci občania prečítať čo sa ide v ktorej lokalite robiť? Mám na mysli vyslovene akcie mesta Šaľa, nie tretích strán.

 1. Na základe odpovede na predošlú interpeláciu ohľadom sprístupnenia všetkých objednávok a faktúr ohľadom “orezu drevín” som našiel obmedzené informácie na “Digitálnom meste” s dodávateľom Zoltán Bukovský. Nepodarilo sa mi však dohľadať aktuálnu zmluvu s týmto dodávateľom v plnom znení, ani v Centrálnom registri zmlúv. Pokiaľ tam je zmluva zverejnená, prosím o nasmerovanie. V opačnom prípade o jej sprístupnenie v odpovedi na túto interpeláciu.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. K dnešnému dňu nebola podaná oficiálna sťažnosť na hluk.

 1. Mesto poslalo ZsVS a.s. oficiálnu sťažnosť na kvalitu pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu na území mesta Šaľa v roku 2019.

V odpovedi na sťažnosť ZsVS a.s uvádza, že: “ZsVS, a.s. má vypracovaný a pre zákazníkov spoločnosti prístupný platný Reklamačný poriadok. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v oblasti dodávky pitnej vody, odvádzania odpadovej vody, resp. poskytovaných služieb je odberateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku a v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy o dodávke vody a všeobecných obchodných podmienok. V prípade zistení nedostatkov zo strany odberateľov je potrebné postupovať v súlade s platným reklamačným poriadkom a informovať určených pracovníkov spoločnosti o problémoch s dodávkou vody. Odberatelia môžu kedykoľvek zavolať na pohotovostnú službu a nahlásený problém budeme okamžite riešiť.“

 1. Keďže ide o súkromné médium, nie je v našej plnej kompetencii určovať témy, ktoré by mala televízia spracovať, resp. nespracovať. V rámci zmluvného vzťahu sa definuje maximálne 10 príspevkov mesačne, ktoré sú spracované, odvysielané. Spracovanie ďalších tém je v plnej kompetencii vedúcej spravodajstva.

Napriek tomu sme vedenie RTV Krea oslovili s touto otázkou, ich odpoveď citujeme:

RTV KREA aj napriek tomu, že je financovaná aj z mestského rozpočtu mesta Šaľa, je
v prvom rade súkromná televízia, ktorá si sama uzná za vhodné, ktoré témy spracuje do reportáže a ktoré nie. Žiaľ, údelom tejto práce je aj to, že veľakrát ide redaktor von do terénu a neprinesie žiadnu reportáž. Redaktor nie je povinný urobiť reportáže z každého mestského zastupiteľstva. Ktoré témy uzná za vhodné a chce, tak tie spracuje a ani mesto Šaľa nám neurčuje, aké témy máme robiť. Častokrát sa k viacerým témam vraciame, pretože je potrebné si k nim pozisťovať ďalšie informácie. Našou povinnosťou taktiež nie je sedieť na každom mestskom zastupiteľstve a venovať sa každej téme, o ktorej si niekto myslí, že je dôležitá pre jeho záujem. I napriek tomu, téma hroziacej pokuty, ktorá sa týkala bytov, bola spracovaná ešte pred mestským zastupiteľstvom. O téme k bezpečnosti chodcov nemáme žiadnu informáciu, taktiež ani o kontrole v mestskej spoločnosti a ani
o výstavbe na bývalom dopravnom ihrisku. Čo sa týka voľby členov mestských komisií, riešili sme voľbu predsedov a podľa nášho zváženia toto úplne stačí. Nepovažovali sme za potrebné riešiť aj členov každej jednej komisie. Nie je v našej moci, aby sme aj my vedeli o všetkých témach, ktoré sa v meste dejú, keďže sme regionálna televízia a pôsobíme aj
v iných mestách a obciach. Sme otvorení, čiže ak sa na nás nejaký poslanec obráti
s nejakou témou, veľmi radi sa tej téme povenujeme
.

 1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta (ďalej len „OSMaZM“) má priamo v zmluvách o nájme príslušné ustanovenia, podľa ktorých je zakázané postúpiť nájom bytu tretej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa a je to dôvod na ukončenie zmluvného vzťahu. OSMaZM v spolupráci s mestskou políciou a pracovníkmi MeT Šaľa minimálne dvakrát ročne realizoval kontrolu nájmov vždy bez upozornenia. Avšak takého kontroly sa míňali účinkom.

Ostatné dva roky aj z dôvodu covidovej situácie sme vykonávali tieto kontroly vždy na základe získanej informácie, či už od občanov alebo priamo od mestskej polície, ktorá pri riešení priestupkov zistila, že nájomný byt obývajú tretie osoby.

Tieto zistenia sú dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy podľa ustan. Čl. IX. ods. 5 Zmluvy „Prenajímateľ môže vypovedať Zmluvu podľa § 711 písm. a) až g) Občianskeho zákonníka. Nájomca je povinný vypratať Predmet nájmu do 3 dní po uplynutí výpovednej lehoty“.

Podľa ustan. § 711 ods. 1 písm. d) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Za roky 2019 až 2023 bolo zistené takéto „posúvanie“ nájmu u 7 nájomcov a všetky prípady skončili výpoveďou alebo dohodou o ukončení nájmu. OSMaZM naposledy takého kontroly vykonalo v januári a marci 2023.

 1. V roku 2023 mestská polícia eviduje päť prípadov rušenia nočného kľudu v blízkosti čerpacej stanice G&G. Z tohto počtu boli štyri prípady nahlásené a jeden evidovaný vlastným zistením hliadky mestskej polície. V priebehu minulého roku bol oslovený aj majiteľ čerpacej stanice za účelom riešenia nepriaznivej situácie. Boli prijaté opatrenia – po 22.00 h odstránenie vonkajšieho sedenia a obsluha bola poučená, že v prípade zaznamenania rušenia nočného kľudu má okamžite kontaktovať mestskú políciu.

 1. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, za ktorý ďakujeme a budeme sa ním zaoberať.

 1. Vaša interpelácia bola klasifikovaná ako podnet, za ktorý ďakujeme a budeme sa ním zaoberať.

 1. Služby sa vykonávali na základe objednávok, nie na základe zmluvy o dielo. Prílohy k faktúram – záznamy o vykonaní plnenia predmetu objednávok sú zaznamenané v denníku prác, ktoré sú k nahliadnutiu u správcu položky – Ing. Braníková, kancelária
  č. 4.24, 3. poschodie Mestského úradu v Šali.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu MsÚ Šaľa