Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.11.2017 - 08:27  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:28  //  zobrazené: 2721

Ako to vyzerá s vybudovaním príjazdovej cesty k rodinným domom na Hospodárskej ulici.

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2017


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

1. Chcel by som sa informovať, ako to vyzerá s vybudovaním príjazdovej cesty k rodinným domom na Hospodárskej ulici. Bolo by možné na jar 2018 vybudovať cestu (poprípade, ak sú nevysporiadané pozemky pod budúcou cestou, to vyriešiť, aby sa mohla vybudovať príjazdová cesta pre tie zadné domy)?

2. Nakoľko Správa ciest vybudovala ostrovček a posunula vodorovné značenie pre autobusy od zastrešenia, bolo by vhodné aj zastrešenie zastávky posunúť? Prosím, aby sa to uskutočnilo v tomto roku.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Pripraviť investíciu „Dobudovanie príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul. vo Veči“, nie je reálne v termíne jar 2018. Mesto zrekonštruovalo časť komunikácie na Hospodárskej ul., ktorá sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Na časť komunikácie, ktorá mala byť investorom vybudovaná v II. etape výstavby IBV-Lužná, mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky. V danej lokalite sa momentálne pripravujú nové, dva samostatné investičné zámery individuálnej bytovej výstavby (IBV). Mesto
v októbri 2017 vstúpilo do rokovania so súkromnými investormi nových IBV, s cieľom navrhnúť spracovanie urbanistickej štúdie širšieho územia, vrátane spracovania dopravného napojenia na Hospodársku ul. a dobudovania komunikácie. Na základe dopravného riešenia komunikácie na Hospodárskej ul. a vyčíslených predpokladaných nákladov v urbanistickej štúdii, sa zúčastnení dohodnú na participácii na uvedenej investícii.

Na základe tejto dohody sa následne môže začať s prípravou investície „Dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ul. a dopravného prepojenia nových obvodov IBV“.

2. Slovenská správa ciest, a.s. posunutie vodorovného dopravného značenia stanovišťa autobusov nekonzultovala s Mestom Šaľa. Premiestnenie jestvujúceho prístrešku, ktoré by finančne niekoľkonásobne prevýšilo vybudovanie nového autobusového prístrešku a zrušenie starého prístrešku, ktorý bol v nedávnej dobre zrekonštruovaný v súvislosti so stavbou fitparku, nie je najvhodnejšie riešenie. Položka na opravy a osádzanie nových autobusových prístreškov je už v tomto roku 2017 vyčerpaná. Ako vhodnejšie riešenie tejto situácie bude najskôr preveriť všetky možnosti, ktoré vzídu pri prerokovaní so všetkými zúčastnenými stranami (Arriva, SSC). Prípadné zmeny by boli riešené najskôr v roku 2018.


S pozdravom

 

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali