Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.03.2024 - 14:59  //  aktualizácia: 04.03.2024 - 14:59  //  zobrazené: 333

Aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosť o búracie povolenie“) boli doručené mestu Šaľa od 01. 01. 2024

číslo: I12/2024

Požadované informácie: aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosť o búracie povolenie“)  boli doručené mestu Šaľa od 01. 01. 2024 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

 

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,
  2. číslo parcely/parciel a/alebo súpisné číslo stavby, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka, vrátane katastrálneho územia,
  3. dátum prijatia žiadosti o búracie povolenie, dátum vydania povolenia na odstránenie stavby alebo predpokladaný dátum vydania povolenia na odstránenie stavby,
  4. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu – len právnické osoby.

 

Súčasne o poskytnutie informácie (pokiaľ je to možné, analogicky vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedenú dobu), aké žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a/alebo žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli mestu Šaľa doručené a ich súčasťou nie je len výstavba, ale aj predchádzajúce odstránenie existujúcej stavby, k čomu ale nebude/nemá byť/nebolo vydané osobitné povolenie na odstránenie stavby (t. j. situácia, že povinnosť odstrániť stavbu a podmienky jej odstránenia budú uvedené iba v príslušnom územnom rozhodnutí a/alebo stavebnom povolení, bez toho, že by sa vydávalo osobitné povolenie na odstránenie stavby).

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Stavebný úrad Šaľa neeviduje žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby od právnickej osoby od 01. 01. 2024 do dnešného dňa.

Stavebný úrad Šaľa neeviduje žiadosť o vydanie povolenia na územné rozhodnutie alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia od právnickej osoby, ktorých súčasťou nie je len výstavba, ale aj predchádzajúce odstránenie existujúcej stavby od 01. 01. 2024 do dnešného dňa.