Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.02.2024 - 13:03  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 13:04  //  zobrazené: 314

Aké nehnuteľnosti má mesto Šaľa v ponuke na predaj, resp. aké nehnuteľnosti má mesto Šaľa v úmysle ponúknuť na predaj v budúcnosti

číslo: I10/2024

Požadované informácie: aké nehnuteľnosti má mesto Šaľa v ponuke na predaj, resp. aké nehnuteľnosti má mesto Šaľa v úmysle ponúknuť na predaj v budúcnosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

  1. Aktuálny list vlastníctva,
  2. Územno-plánovacia informácia k predmetu predaja,
  3. Znalecký posudok,
  4. Aktuálna fotodokumentácia,
  5. Ďalšia dokumentácia (napr. vypracovaná štúdia, statický posudok atď.),
  6. Navrhovaná predajná cena.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa nemá „v ponuke“ tak ako realitné kancelárie, žiadny pozemok ani budovu.

V prípade prejavenia záujmu o odpredaj mesto Šaľa postupuje v súlade s ustanovením
§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Akákoľvek obchodná verejná súťaž prípadne priamy predaj – ponukové konanie  v súlade s citovaným ustanovením vždy aktuálne mesto „zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, a iným vhodným spôsobom. Ak ide o prevod podľa odseku 1 písm. a) a b), musí zverejnenie podľa prvej vety obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby“.