Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.11.2013 - 14:52  //  aktualizácia: 25.11.2013 - 14:55  //  zobrazené: 769

9. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2013

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2013,

ktoré sa uskutoční 5. decembra 2013 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/9/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 - materiál číslo A 2/9/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo B 1/9/2013
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 - materiál číslo
C 1/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013 - materiál číslo C 2/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/9/2013
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015
a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 - materiál číslo C 4/9/2013
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

5. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 5/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

6. Plán verejného obstarávania na rok 2014 - materiál číslo C 6/9/2013
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

D. Majetkové záležitosti

1. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1-10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp.
č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 1/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

2. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ - materiál číslo D 2/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Tótha, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa - Veča - materiál číslo D 3/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Peter Dora a Mária Dorová, Pozemky 33, Diakovce  –  žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – rozšírenie a  úprava výmery prenajatého pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská 560/15, IČO: 31 442 676 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. Namik Saliji, Šaľa, Letná 567/2 – opätovná žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. INTEVO – SK s.r.o., Šaľa, Nitrianska 1751, IČO: 36 542 229 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91  Kráľová nad Váhom č. 719 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, v lokalite bývalého kúpaliska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta – ponuka na využitie predkupného práva - materiál číslo D 9/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov - materiál číslo D 10/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti

1. Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa – dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 270/2012 zo dňa 19. 06. 2012 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. Galanta - materiál číslo F 1/9/2013 
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát investičných činností    


G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Prílohy

Materiály

(rar - 7.73 MB)