Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.05.2022 - 08:35  //  aktualizácia: 03.05.2022 - 08:38  //  zobrazené: 419

Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

 

PRIMÁTOR MESTA ŠAĽA

  Šaľa 2. mája 2022

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022,

ktoré sa uskutoční 12. mája 2022 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali
s nasledovným programom: 

Časť I.

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

 1. Informačné materiály a správy

 1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/4/2022

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

 1. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022 - materiál číslo A 2/4/2022

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO

 1. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 24 – 25 - materiál číslo A 3/4/2022

predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

 1. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030 - materiál číslo B 1/4/2022

predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF

 1. Hospodárenie mesta

 1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021 - materiál číslo C 1/4/2022

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu - materiál číslo
  C 2/4/2022

predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport

 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry - materiál číslo
  C 3/4/2022

predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport

 1. Majetkové záležitosti

 1. Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2022

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2022

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
  D 3/4/2022

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo
  D 4/4/2022

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

 1. Právne záležitosti

    1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo F 1/4/2022

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ    

    1. Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“ - materiál číslo F 2/4/2022

predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM

 1. Vystúpenia verejnosti

 1. Rôzne

 1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení
  - materiál číslo H 1/4/2022

predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ

Časť IV. Ukončenie

                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.

Prílohy

4_MsZ dna 12-05-2022

(zip - 8.64 MB)