Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.06.2021 - 08:22  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 08:22  //  zobrazené: 260

VV - Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

Vec

Upovedomenie o oprave zrejmej chyby - oprava rozhodnutia

  •  stavebné povolenie mesta Šaľa číslo: 26588/2021/SU/1632 zo dňa 26.04.2021

___________________________________________

 

 

Mesto Šaľa ako príslušný a určený stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, vydalo stavebné povolenie pod č. 26588/2021/SU/1632 zo dňa 26.04.2021, na stavbu

 

„Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“

 

v rozsahu:

SO 01 Bytový dom

                        02.3 Verejné osvetlenie        

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka

                        05.1 NN prípojka

                        05.2 Rozšírenie distribučnej siete

 

(ďalej len „stavba“) na Ul. M.R.Štefánika na pozemkoch parc. C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/28 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Obce Močenok na obytné účely.

 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov chyby v písaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

 

Stavebný úrad podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov opravuje chybu, na strane č. 2 rozhodnutia č. 26588/2021/SU/1632 zo dňa 26.04.2021, nasledovne:

 

nesprávny text je:

SO 01 – Bytový dom

  • vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním, na prípravu TÚV pre jednotlivé byty bude slúžiť 16ks elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 150l, objekt bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete vodovodu, elektriny a kanalizácie.“

 

správny text je:

SO 01 – Bytový dom

  • vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním, na prípravu TÚV pre jednotlivé byty bude slúžiť 16ks hybridný elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 100l, objekt bude napojený vlastnými prípojkami na inžinierske siete vodovodu, elektriny a kanalizácie.“

 

Táto oprava rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia, vydaného mestom Šaľa pod č. 26588/2021/SU/1632 zo dňa 26.04.2021. Ďalší text predmetného rozhodnutia zostáva v platnosti.

 

Mesto Šaľa Vás týmto v zmysle § 47 ods. 6 správneho poriadku upovedomuje o oprave                 zrejmej chyby v rozhodnutí č. 26588/2021/SU/1632  zo dňa 26.04.2021.

 

Toto upovedomenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1.         Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

2.         Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ 113/26, 113/4, 95/6, 95/5, 90/1, 81/14, 81/15, 95/8, 95/9, 95/3, 95/4, 113/28, 113/53, 113/52, 113/51, 113/50, 113/45 kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 89/6, 89/5, 89/4, 90,  kat. územie Močenok

-           Vörös Marián, M.R.Štefánika 470/1, 951 31 Močenok

-           Mária Vörösová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Ing. Milan Gier, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok

-           Ing. Beáta Gierová, Nitrianska č. 1211/8, 951 31 Močenok

-           Alžbeta Packová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Pavel Hvizd, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           PaedDr. Roman Urbánik, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok

-           Mgr. Renáta Urbániková, Dekana Dubravického č. 1922/18A, 951 31 Močenok

-           Miroslav Machádlik, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Ingrid Macháliková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Štefan Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Jozef Gombáš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Beáta Gombášová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Miloš Bleho, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Stanislav Suchý, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Ing. Mária Suchá, Ľ. Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok

-           Gabriel Lenčéš, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Marta Lenčéšová, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Soňa Buzmová Hanáková, M.R.Štefánika č. 470/3, 951 31 Močenok

-           Jaroslav Szöllösy, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Mária Szöllösyová, M.R.Štefánika č. 470/1, 951 31 Močenok

-           Alena Šuhajdová, M.R.Štefánik č. 470/1, 951 31 Močenok

-           MOLNAROVA VIERA

-           Molnár Štefan, Hliny č. 1410/2, 017 07 považská Bystrica

-           Zuzana Zálešáková, Sv. Gorazda č. 557/63, 951 31 Močenok

-           Veronika Pospiechová, Hrašné č. 24, 916 14 Hrašné

-           Jozef Uher, Sv. Gorazda č. 536/41, 951 31 Močenok

-           Paulína Mikušová, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok

-           Ján Mikuš, Sv. Gorazda č. 534/37, 951 31 Močenok

-           Štefan Kováč (SPF)

-           Katarína Kováčová (SPF)

-           Štefánia Špiková, Sv. Gorazda č. 551/53, 951 31 Močenok

-           Štefan Szöllösy, č. 88, Hviezdoslavov

-           Jozef Szöllösy, Kláštorská č. 302/83, 94901 Nitra

-           Helena Lenčéšová, č. 70, 951 31 Močenok

-           Emil Straňák, č. 899, 951 17 Cabaj-Čápor

-           Juliana Szöllösyová (SPF)

-           Vilma Szöllösyová

-           Veronika Szöllösyová

-           Štefan Lovás, Topoľová č. 69, 951 32 Horná Kráľová

-           Jana Benczová, Čingov č. 860/89, 951 31 Močenok

-           Jozef Szabo, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok

-           Monika Szabová, Sv. Gorazda č. 529/27, 951 31 Močenok

-           Pavel Lenčéš, č. 398, 951 31 Močenok

-           Mária Valíková, Jurkovičova č. 386/5, 949 01 Nitra

-           Margita Blehová, Levárska č. 9, 841 04 Bratislava

-           Štefánia Lenická, č. 1374, 951 31 Močenok

-           Aurélia Karlubíková, č. 1255, 951 31 Močenok

-           Titus Straňák (SPF)

-           Albert Straňák (SPF)

-           Anna Danišová, č. 1692/11, 951 31 Močenok

-           Rudolf Straňák, č. 1827/20, Veľký Meder

-           Mária Švihelová, Chalupkova č. 363/24, Nitra

-           Helena Bednárová, Vavilovova č. 4, Bratislava

-           Magdaléna Syslová, Družstevná č. 1504/11, 951 31 Močenok

-           Blažena Straňáková, Dolná č. 8, Šaľa

-           Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

3.         OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

4.         Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

5.         Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

6.         Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

7.         Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

8.         MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

9.         Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

10.       MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

11.       Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

12.       SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

13.       Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

14.       Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

15.       Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

16.       Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

17.       KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

 

na vedomie

18.       Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

         Mgr. Jozef Belický

                                                                                                      Primátor