Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.10.2019 - 09:21  //  aktualizácia: 09.10.2019 - 09:21  //  zobrazené: 223

VV - Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T I E

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom ul. Eisteinova č. 24, 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť 3Connect, s.r.o., so sídlom ul. Kračanská cesta č. 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 364 447

(ďalej len „stavebník“), podala dňa 02.08.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

na pozemku register "C" parc. č. 5023/4 (odčlenenej z parcely č. 5023/1) katastrálne územie Šaľa, s napojením na elektrickú energiu a prístupom cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad (na základe určenia Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/039020-2 zo dňa 11.10.2018) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto

Stavba

Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronizačnej komunikačnej siete 63154 SAKNV Kráľová nad Váhom

 

v rozsahu stavby:

 • výstavba základňovej stanice systému GSM a výstavba plánovaného rádioreleového bodu, pričom technologické kabinety budú umiestnené na rošte, ktorý bude umiestnený na betónovej ploche rozmerov 2,10 m x 3,20 m pri päte stožiara,
 • stavba bude zabezpečovať šírenie signálu GSM v meste Šaľa a v obci Kráľová nad Váhom, zariadenie rádioreleového spoja zabezpečí prepojenie ZS cez sústavu riadiacich staníc BSC na rádio telefónnu ústredňu MSC,
 • vybudovanie oceľovej veže – trojboká priehradová rúrková konštrukcia výšky 50 m, ktorá bude umiestnená na betónovom základe,
 • konštrukcia bude mať 4 vnútorné oddychové plošiny vo výškach 7,50 m; 17,50 m; 27,50 m; 37,50 m a dve montážne plošiny so zábradlím - vo výškach 42,50 m a 47,50 m,
 • rebrík bez ochranného koša s priebežným istením systému SOII a káblový rošt šírky 400 mm  budú vo vnútri telesa veže,  
 • antény budú prichytené na anténne nosiče, ktoré budú uchytené na vrchnú časť stožiara,
 • vybudovanie oplotenia, osadenie nových antén troch smerových sektorov a parabolických antén, antény sa prepoja s technologickým zariadením pomocou koaxiálnych káblov, vedených na káblových roštoch,
 • napájanie technologického zariadenia bude riešené z existujúceho dvojitého stĺpa č.1 vzdušného vedenia (v blízkosti trafostanice TS-823-3) cez pozemky v katastrálnom území Kráľová nad Váhom a Šaľa. Meranie bude priame trojfázové v samostatnom rozvádzači RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Elektrická prípojka bude vedená v zemi od rozvádzača RE k ZS a bude ukončená v rozvádzači SPP7+RZ v oplotenom areáli O2 Slovakia, odkiaľ bude napojený technologický kabinet ELTEK 2200,
 • k objektu bude prístup po existujúcich asfaltových a poľných komunikáciách šírky 2 m.

 

 

líniovú stavbu na pozemku register "C" parc. č. 5023/4 (odčlenenej z parcely č. 5023/1) katastrálne územie Šaľa, s napojením na elektrickú energiu a prístupom cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom

 

povoľuje.

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Zsolt Nacy ev. č. 5729*I1, 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda.

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 1.   Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.

 

 1.   Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1.   Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 2.   Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1.   Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 364 447.

 

 1.   Montážne práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov  a iné podmienky:

 

Pred uskutočnením zemných prác je stavebník povinný vytýčiť vedenia podzemných 

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami, ktorí určia podmienky     

pre uskutočnenie stavby.

 

Obec Kráľová nad Váhom:

 Navrhovaná trasa zemnej NN prípojky sa nachádza v ochrannom pásme protivodňovej ochrannej hrádze.

 V lokalite zamýšľanej NN prípojky je vybudovaná hlavná výtlaková rúra kanalizačná.

 Trafostanica ako aj existujúci podperný bod č.1 podľa údajov z katastra sú na súkromných pozemkoch.

 V budúcnosti neuvádzať názov obce pri stavbách realizovaných mimo katastrálneho územia obce.

 Stanovisko  pod č. 2722/2019 zo dňa 02.09.2019.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2018/13863-2/52712/Gro zo dňa 02.07.2018.

 

Dopravný úrad Bratislava:

 Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve s umiestnením stavby a realizáciou podľa predložených podkladov súhlasí. – stanovisko č. 15929/2018/ROP-002/25517 zo dňa 19.07.2018.

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava:

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SPFS45014/2019-RO-17-04 zo dňa 12.08.2019.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava:

 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

 Vyjadrenie platí 2 roky za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ASM-50-1602/2018 zo dňa 28.06.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, správa povodia dolného Váhu:

 S umiestnením stožiaru a oploteného areálu O2, ktoré je navrhnuté vo vzdialenosti cca 21,00 m od vzdušnej päty PSOH Váhu súhlasíme.

 S umiestnením prístupového chodníka od vzdušného ochranného pásma PSOH Váhu do areálu stožiaru súhlasíme. Prejazd motorovými vozidlami po telese ochrannej hrádze je zakázané.

 S navrhnutou trasou NN prípojky od oploteného areálu rodinných domov po areál stožiaru (vo vzdialenosti cca 22,7 m od vzdušnej päty PSOH Váhu) vedenej v súbehu s telesom PSOH Váhu súhlasíme, vedenie vo vzdušnom ochrannom pásme hrádze, pozdĺž oploteného areálu rodinných domov požadujeme umiestniť vo vzdialenosti min. 5,0 m od vzdušnej päty vodnej stavby. Spätný násyp materiálu realizovať so zhutnením na prirodzenú objemovú hmotnosť.

 V prípade trvalého zásahu do pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. túto skutočnosť zmluvne doriešiť do doby kolaudácie predmetnej stavby.

 Zahájenie a ukončenie prác nahlásiť na SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa. Po dokončení stavebnej akcie žiadame účasť nášho zástupcu na preberacom a kolaudačnom konaní.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 6081/2019/2 zo dňa 29.07.2019.

 

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava:

 Parcela č. 5023/1 v k.ú. Šaľa sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Šaľa – Kolárovo, rozš.“ (evid. č. 5203 098) v správe Hydromeliorácie, š.p.

 Na parcele 5023/1 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody – vetva „A11“ DN 200 uvedenej vodnej stavby.

 Navrhovaná stavba vrátane elektrickej prípojky sa závlahovej vetvy „A11“ DN 200 nedotkne.

 Závlahovú stavbu – záujmové územie závlahy žiadame rešpektovať. V prípade vydania rozhodnutia o odňatí časti parcely z PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod závlahou. – Vyjadrenie č. 250-2/120/2019 zo dňa 21.01.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Rozhodnutie č. OU-SA-PLO_2019/006550-2 zo dňa 16.08.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

 Odpady budú zneškodnené uložením na skládku príslušnej triedy.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

 Ak sa na pozemku parc. č. 5023/1 k. ú. Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené chránené živočíchy odovzdať odbornej organizácii prírody ŠOP SR, S-CHKO Dunajské Luhy. Vyjadrenie platí aj pre vydanie stavebného povolenia. Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/005180-2 zo dňa 19.06.2018.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/005166-2 zo dňa 18.06.2018.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP_2018/005171-2-Veg zo dňa 21.06.2018.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava:

 Projektová dokumentácia  rieši 1kV elektrickú prípojku pre navrhovanú stavbu z existujúceho NN vedenia od istiacej skrine, s ukončením v elektromerovom rozvádzači, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom mieste.

 Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini elektrického vedenia.

 Hlavný istič dimenzovať  k požadovanému výkonu, t.j. max. In=25A/3f. s charakteristikou B, zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači.

 Meranie spotreby el. energie umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku, použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenskej distribučnej, a.s.  

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 1199/2019 zo dňa 10.01.2019.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0405/2019/An zo dňa 16.01.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu podzemného vedenia verejnej tlakovej kanalizácie v ich správe.

 Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002, Z. z. pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 49761/2017 zo dňa 14.07.2017.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava:

 V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611924322 zo dňa 30.08.2019.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

 Mesto Šaľa súhlasí s realizáciou investičnej činnosti. – záväzné stanovisko č. 22346/2017/OSaKČ/3629 zo dňa 27.07.2017.

 

 1. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

 

 1. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom “Stavba povolená“.

 

 1. Na uskutočnenie stavby  možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Tieto doklady je potrebné predložiť ku kolaudácii  stavby.

 

 1. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 2. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

 1. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona).

 

 1. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

Účastníci konania:

O2 Slovakia, s.r.o., 3Connect, s.r.o. Dunajská Streda, Mesto Šaľa, Obec Kráľová nad Váhom, Ing. Zsolt Nagy a vlastníci pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, pozemkov register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a pozemku register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 44 Banská Štiavnica

 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 02.08.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu , na pozemku register "C" parc. č. 5023/4 (odčlenenej z parcely č. 5023/1) katastrálne územie Šaľa, s napojením na elektrickú energiu a prístupom cez pozemky register "C"  parc. č. 5023/1 a register "E" parc. č. 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Pri líniovej stavbe oznámil tunajší úrad začatie

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona, a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 25.09.2019.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Kráľová nad Váhom

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Kráľová nad Váhom. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Rozhodnutie sa zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk a na internetovej stránke obce Kráľová nad Váhom www.kralovanadvahom.sk.

 

 

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného stavebného úradu na adresu: Mesto Šaľa, Stavebný úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Príloha pre stavebníka:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 2. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71
 3. Ing. arch. Szilárd Fónod, Blažov č. 127, 929 01 Kútniky
 4. Ing. Zsolt Nagy - 3Connect s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
 5. Vlastníci pozemku register "C" parc. č. 5023/1 katastrálne územie Šaľa, pozemkov register "E" 1467/1, 1467/2, 1466/1 katastrálne územie Šaľa a pozemku register "C" parc. č. 1100/2 a pozemok register "E" parc. č. 3301/2 katastrálne územie Kráľová nad Váhom a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 44 Banská Štiavnica

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Dolná 16, 927 00 Šaľa
 9. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
 10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava
 11. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

na vedomie

 1. 3Connect, s.r.o., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

       (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

3Conect

(pdf - 990.7 kB)