Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2019 - 15:24  //  aktualizácia: 22.05.2019 - 15:24  //  zobrazené: 431

EISEN, s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov

Mesto Šaľa podľa § 37 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení záverečného stanoviska MŽP SR č. (1399/2019-1.7/mo) 22637/2019 k navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„EISEN, s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov”.

 

navrhovateľa EISEN, s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa.

 

 

Všetky dokumenty k navrhovanej činnosti sú verejnosti  prístupné na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/eisen-s-r-o-prevadzka-recyklacie-stavebnych-odpadov-