Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.05.2019 - 12:07  //  aktualizácia: 09.05.2019 - 12:08  //  zobrazené: 546

Rozšírenie výroby – zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa

Mesto Šaľa podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia  Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-SA-OSZP-2019/003350-25-Or. zo dňa 30. 04. 2019, v zmysle ktorého sa navrhovaná činnosť

 

„Rozšírenie výroby – zmena v užívaní časti stavby skladu materiálov a hotových výrobkov, SHC Šaľa”

 

navrhovateľa Shin Heung Precision Slovakia, s.r.o., smer Šaľa – Duslo 7236, 927 05 Šaľa.

 

nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyroby-zmena-v-uzivani-casti-stavby-skladu-materialov-hotov

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Jozef Belický                      

                                                                                                                      primátor