Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.08.2018 - 08:42  //  aktualizácia: 13.08.2018 - 08:43  //  zobrazené: 466

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A
 
Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 13. 08. 2018 (pondelok) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí                    v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).
 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa
4. Návrh na určenie výšky nájomného v bytových domoch B1 a B2 na ulici Kráľovskej v Šali
5. Zoznam – poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003
6. Rôzne
7. Záver
 
 
 
MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie