Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.04.2018 - 13:48  //  aktualizácia: 27.04.2018 - 13:49  //  zobrazené: 988

VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 13.03.2018 podala spoločnosť

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje GP Omega s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1202, 929 01 Dunajská streda, IČO: 47 599 227
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu

Polyfunkčný bytový dom PANORAMA
„SO 600 Prípojka VN“
„SO 610 Transformačná stanica“
„SO 620 Prípojka NN“

(ďalej len "stavba"), na uliciach Hollého a Fraňa Kráľa v Šali m.č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/210 a 3080/212  v katastrálnom území Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaľa ku ktorým má stavebník zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ev. č. 164/2018, na účely distribúcie elektriny, ako je zakreslené v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 25.04.2017 pod č. 15639/2017/SU/1231, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.05.2017.

Stavba obsahuje:

SO  600   Prípojka VN
 prípojka VN je navrhnutá zemným káblovým vedením 3x 20-NAXS(F)2Y 1x240/RM25 zaslučkovaním do existujúceho miestneho distribučného rozvodu – linka 1043, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti plánovanej polyfunkčnej budovy. Linka 1043 bude prerušený a spojkami POLJ-24/1x90-240 budú napojené na VN káblové vedenia 3x20-NA2XS(F)2Y 1x240/RM25 ukončené v rozvádzači VN káblovými súbormi v transformačnej stanici,

SO  610   Trafostanica
 bude bloková betónová s radením: priebežným s vnútorným ovládaním, s plochou strechou o rozmeroch 3,20 x 2,71 x 2,65 m,

SO  620   Prípojka NN
 napájajúce elektrický rozvody NN pre polyfunkčný objekt budú vyvedené z plánovanej transformačnej stanice cez poistné vývody káblovým vedením 2xAYKY-J 4x240 do istiacej skrine SR6,
 káblové rozvody budú uložené v zemi v celej dĺžke, 0,8 m pod úrovňou terénu, uložené voľne v zelenom teréne a v chráničkách pod spevnenými plochami,
 eklektromerové rozvádzače polyfunkčnej budovy budú umiestnené pri fasáde na verejne prístupných miestach pre obsluhu a servis.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch  register "C" parc. č. 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/210 a 3080/212 v katastrálnom území Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaľa ku ktorým má stavebník zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ev. č. 164/2018, uzavretá medzi vlastníkom pozemkov Mestom Šaľa a žiadateľom spoločnosťou GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  ktorú vypracoval Ing. Peter Bíro s číslom osv. 1394/4/2007, Veľkoblahovská č.6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 Reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/6045-2/11057/Pat/F zo dňa 14.02.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-292-001/2018 zo dňa 07.03.2018.

Technická inšpekcia a.s. Bratislava
 Zariadenie vyhotovené v súlade s dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 Dodržať všetky podmienky odborného stanoviska č.  1041/4/2018 zo dňa 12.02.2018.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-4-020/2017 zo dňa 30.06.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Súhlas na výrub dreviny – rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2017/003364-4-Sta zo dňa 26.04.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/0031032- Or. zo dňa 06.03.2018.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/002893-2 zo dňa 02.03.2018.
 
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 Stavebné objektu SO 600 Prípojka VN, SO 610 Transformačná stanica a distribučné rozvody NN žiadame riešiť v samostatnom stavebnom konaní, kde bude ako stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
 Hlavné ističe pre jednotlivé predajne a byty žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, trojfázové max. In=32x25A, 1x32A.
 V prípade potreby úpravy, preložky iných jestvujúcich elektrických zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike.
 Pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia Zmluvy o spolupráci č. 1713500034-ZoS.
 Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.“.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. CD 42617/2017 zo dňa 10.07.2017.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava
· Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0099/2017/Kr zo dňa 01.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.
 V pásme sa povoľuje len ručný výkop.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 19750/2018 zo dňa 12.03.2018.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 V prípade, že so zemnými prácami alebo činnosťou bude pokračovať po platnosti vyjadrenia, stavebník je povinný zemné práce zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie.
 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611805852 zo dňa 01.03.2018.

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je:
a) v zastavanom území na každú stranu 1m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov)
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Pri začatí stavebných prác žiadame ohlásenie na info@metsala.sk
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 288/2017/SZ zo dňa 26.06.2017.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany
 V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia pod č. BA- 0891/2018 zo dňa 15.03.2018.

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná kabeláž spol. SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Napojenie novopostaveného objektu na optickú sieť fy. SALAMON INTERNET s.r.o., je možné po vzájomnej dohode.
 Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. Sb 2174057 zo dňa 06.02.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia k existencii podzemných sietí č. Sb 2164644 zo dňa 07.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta
 V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa 06.12.2016.

UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 133/2018.

Heizer Optik spol. s.r.o.
 V dotknutom území dôjde do styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve spoločnosti FibreNet s.r.o.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ 043b/18ex zo dňa 17.04.2018.

Wisper s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú siete našej spoločnosti.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolnie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopravného značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 19197/2017/OSaKČ/3430 zo dňa 12.07.2017.

Ďalšie podmienky:
• Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
• Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
• V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas  požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
• Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
• Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

10. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
13. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
14. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Účastníci konania:
GP OMEGA s.r.o. (splnomocnený zástupca stavebníka), Mesto Šaľa, Ing. Peter Bíró – E1 Elektro Projekt, s.r.o.,a ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich: dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18, 3080/178
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Bytový dom súp. č. 1866
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Style4U s.r.o., Muchov 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
- Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínová 4, 940 01 Nové Zámky
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 13.03.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. §61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
-  Technická inšpekcia Bratislava
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o.
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 100,- € bol zaplatený dňa 13.03.2018.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................  

 Príloha:
- overená projektová dokumentácia
     
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. GP OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Ing. Peter Bíró – E1 Elektro Projekt, s.r.o., Alžbetínske námestie 1194/1,
 929 01 Dunajská Streda
4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18, 3080/178
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Bytový dom súp. č. 1866
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Style4U s.r.o., Muchov 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
- Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínová 4, 940 01 Nové Zámky
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. Technická inšpekcia, Mostná 66, P.O.BOX 28 B, 949 01 Nitra
8. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
13. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
14. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
15. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
16. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
17. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
18. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
21. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
GP OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca stavebníka) 
- k spisu

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016