Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.12.2007 - 09:59  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:43  //  zobrazené: 2033

11/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 11/2007  |  dátum konania: 06.12.2007

Prítomní: MUDr. Grell,  p. Veresová,  Mgr. Zozuláková,  Ing. Vičíková, RSDr. Gomboš, Mgr. Šperka, MUDr. Bečár, JUDr. Marinčák, Ing. Galbavá, MUDr. Kromerová
Ospravedlnení:  Mgr. Mika, Ing. Topercerová,
Neprítomný: p. Valent
Ďalej prítomní:  PhDr. Kuklovský, p. Botková
Prezenčná listina tvorí prílohu  zápisnice.

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Informácia o pilotnom projekte „ Krok vpred Šaľa “
3. Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa
4. Prerokovanie žiadostí z referátu bytov
5. Prerokovanie žiadosti športového klubu
6. Prerokovanie termínov zasadnutí komisie v roku 2008
7. Rôzne
8. Záver
Materiály k uvedeným bodom programu boli členom komisie  odoslané elektronickou poštou dňa 03.12.2007.

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.

k  b o d u    č. 2
MsZ v Šali  v júli 2007 schválilo dotáciu na pilotný projekt „ Krok vpred Šaľa “vo výške
15 190,- Sk  pre  Informačné centrum mládeže Šaľa v zmysle VZN č.17/2001 v spolupráci s OZ STORM pri UKF v Nitre.
Správa a čerpanie finančných prostriedkov je  prílohou tejto zápisnice.
V diskusii  členovia komisie podporili tento projekt a odporučili, aby projekt pokračoval aj
v roku 2008, čo je potrebné navýšiť rozpočet v položke dotácie zo  100 tis. Sk na 200 tis. Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 92/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie na vedomie informatívnu správu o pilotnom projekte „ Krok vpred Šaľa “ a odporúča navýšiť rozpočet zo 100 tis. Sk na 200 tis. na kapitole dotácie z dôvodu poddimenzovanosti rozpočtovanej sumy finančných prostriedkov. Tento návrh odporúča predložiť do MsR a MsZ.

k  b o d u  č. 3
Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa predložila p. Botková z Bytkomfort s.r.o. Uviedla, že uchádzači spĺňajú kritéria VZN č.6/2002  a Smernice MV a RR č. 3/2002.
Návrh na doplnenie poradovníka  uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa je prílohou zápisnice.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 93/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť doplnenie poradovníka – návrh uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6/2002 a Smernice MV a RR č.3/2002, ktorý vypracoval Bytkomfort s. r. o na základe odporúčania komisie zo dňa 06.12.2007 do aktuálneho poradovníka zo dňa 16.10.2007.

k  b o d u  č. 4
1) Pavol Zôld a Katarína Kalúzová, bytom Šaľa, ul. Rímska č.2137/1, byt č. 8 na prízemí - žiadosť  o schválenie podnájmu a užívania bytu pre  Veroniku Rehákovú ,trvale bytom Šaľa- Veča ul. Nivy č.1 a pre Františka Kollára, trvale bytom Šaľa ulica Lúčna 5

Dôvodom žiadosti je dlhodobé pracovné odcestovanie. Byt je bez pohľadávky, zo strany nájomcov je pravidelne uhrádzané nájomné a za služby spojené s užívaním bytu.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 94/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť podnájom a užívanie bytu Pavla Zôlda a Kataríny Kalúzovej, bytom Šaľa, ul. Rímska č.2137/1, byt č. 8 na prízemí pre Veroniku Rehákovú ,trvale bytom Šaľa- Veča ul. Nivy č.1 a pre Františka Kollára, trvale bytom Šaľa ulica Lúčna 5.

2) Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov na ul. Vávra Šrobára 11  medzi bytom č.20 a bytom č. 13 taktiež na ul. Vávra Šrobára č.9

Nájomníkom bytu č.20 v dome so súpisným číslom 572 vo vchode č.11 je Marta Kováčová. Byt sa nachádza na prízemí. Nájomníkmi bytu č. 13 v dome so súpisným číslom 572 vo vchode č.9 sú manželia Helena a Jozef Karvaiovci. Byt sa nachádza na III. poschodí. Byty sú bez pohľadávky. K vzájomnej výmene dala kladné stanovisko Organizácia sociálnej starostlivosti  mesta Šaľa. Jedná sa o byty v DOS. Dôvodom je zhoršený zdravotný stav nájomníka na III. poschodí.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 95/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť dohodu o výmene bytov medzi Martou Kováčovou, bytom Šaľa, V. Šrobára č.572/11, byt č.20 na prízemí a manželmi Helenou a Jozefom Karvaiovcami, bytom Šaľa, V. Šrobára č.572/9, byt č. 13 na III. poschodí.

k  b o d u  č. 5
Žiadateľ : TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate
Podujatie : 37.medzinárodné letné sústredenie karate „ Mládež a okinavskí majstri karate           
                    a kobudo „
Deň :21-28.júl 2007
Požadovaná dotácia: 27 590,-Sk (z celkových nákladov činí  37,18 % )

Žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa – klub karate splnil kritéria na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 17/2001. Uvedený klub vo svojej činnosti priorizuje prácu s mládežou. Výsledky jeho práce majú celoslovenský  resp. medzinárodný dosah. Projekt v plnej miere splnil  požiadavky kladené na poskytnutie dotácie – rozvoj mládežníckeho športu , propagáciu mesta na  regionálnej, celoslovenskej,  resp. medzinárodnej úrovni.
OŠSV a K odporúča poskytnúť dotáciu v zmysle VZN č.17/2001 v sume 20 000,-Sk
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
U z n e s e n i e č. 96/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  poskytnúť dotáciu v zmysle VZN č. 17/2001 vo výške 20 000,-Sk  pre TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate na čiastočné vykrytie nákladov na cestovné a ubytovanie na podujatí 37.medzinárodného letného sústredenia karate, ktoré sa uskutočnilo 21-28 júla 2007 v Mošovciach.

k  b o d u  č. 6
Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutia Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ v roku 2008 sa budú konať v stredu, prvý týždeň v mesiaci so začiatkom o 16.00 h.

k  b o d u  č. 7
V bode Rôzne predseda komisie požiadal členov, aby pripravili návrh plánu práce na rok 2008 a tieto návrhy predložili tajomníčke komisie.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial veselé vianočné sviatky a ukončil  zasadnutie komisie.