Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2023 - 08:54  //  aktualizácia: 20.11.2023 - 08:55  //  zobrazené: 2418

Pracovná pozícia - príslušník Mestskej polície v Šali

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície -

 príslušník Mestskej polície v Šali

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

Požiadavky v zmysle zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v platnom znení:

- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

- osoba staršia ako 21 rokov,

- osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície,

Iné kritéria:

- vodičský preukaz skupiny B,

- odborná spôsobilosť – výhodou,

- znalosť práce s PC,

- znalosť cudzieho jazyka vítaná,

Osobné vlastnosti a schopnosti:

- slušné a rázne vystupovanie, komunikatívnosť, flexibilita, kreatívnosť, samostatnosť,

- prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita,

- kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.

Celkový počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Základná zložka mzdy(pri odbornej praxe do 2 rokov):   

  • bez odbornej spôsobilosti                815,50 Eur                
  • s odbornou spôsobilosťou               965,50 Eur    

- základná zložka mzdy a osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.                             o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene              a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď

Termín uzávierky prihlášok: 30. november 2023

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní, doklad o odbornej spôsobilosti v požadovanej oblasti s profesijným životopisom a súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č 18/2019 o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. príslušník MsP                                     

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa  

Šaľa  14.11.2023

                                                           Mgr. Jozef Belický, v.r.

primátor mesta