Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2023 - 08:35  //  aktualizácia: 20.11.2023 - 08:37  //  zobrazené: 380

Pozvánka na ekonomickú komisiu

Pozvánka na 7. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2023 
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí 

1.    Otvorenie

2.    Návrhy

-    Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023

-    Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2023 

-    Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023

-    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030

-    Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030

-    Návrh na udelenie súhlasu so zabezpečením pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2022-79/DDP7 zo dňa 04.11.2023, poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky

-    Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2022

-    Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

-    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa 

-    Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8, Vyhodnotenie stanovísk 
a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 8“ a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa


-    Mgr. Martin Holata a manželka Jana Holatová, Železničná 507/22, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta -prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

-    Ing. arch. Viktor Becker a manželka Mgr. Andrea Becker, Švermova 2307/30, 927 01  Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta -prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

-    Valter Gujber, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

-    Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v centrálnej mestskej zóne s Roľníckym družstvom Šaľa, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14  Šaľa

-    LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03  Kolárovo – ponuka prijatia stavby parkoviska a spevnených plôch do vlastníctva mesta Šaľa formou daru 

-    Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „ O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič „

3.    Rôzne
-    Návrh  na prípravu rozpočtu na rok 2024


4.    Záver


Šaľa, 16.11.2023                                JUDr. Anna Torišková
                                        predseda komisie