Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.12.2008 - 10:11  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:52  //  zobrazené: 2178

10/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 10/2008  |  dátum konania: 27.10.2008

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

K bodu 2 – plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 1/10/2008 -  Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení  a konštatuje splnenie uznesení

K bodu 3 Spolupráca škôl a školských zariadení  so zameraním na CVPPaP,  ŠZŠ, MsP
Uznesenie č. 2/10/2008 . Berie na vedomie. Spoluprácu s CPPPaP,  ŠZŠ a MsP hodnotí pozitívne. Odporúča pokračovať v nastúpenom trende

K bodu 4 Hodnotenie činnosti komisie za rok 2008
Uznesenieč.3/10/2008 : Berie na vedomie

K bodu 5 Aktuálne informácie
- Rady školy – doplnenie  v súlade s platnosťou zákona č. 245/2008
Uznesenie č. 4/10/2008. Odporúča primátorovi doplniť rady školy podľa predloženého návrhu.
- Zámer - zriadenie ZŠ s MŠ J.Murgaša , Horná ul.
Uznesenie č. 5/10/2008. Komisia školstva berie na vedomie. O návrhu po prerokovaní s jednotlivými školami bude rokovať na januárovom zasadnutí.
- Príprava zápisu do 1. ročníka ZŠ a prijímacieho procesu do MŠ – informácia
Uznesenie  č. 6/10/2008.  Odporúča na základe dohody  s riaditeľmi škôl postupovať v zmysle  platných predpisov
- Novoročné stretnutie a januárové zasadnutie komisie školstva
Uznesenie č. 7/10/2008 : Odporúča novoročné stretnutie uskutočniť 14. 1. 2009. Pred stretnutím uskutočniť  zasadnutia komisie.