Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 24.01.2014 - 13:11  //  aktualizácia: 24.01.2014 - 13:16  //  zobrazené: 611

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014, ktoré sa uskutoční 4. februára 2014 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2013 - materiál číslo A 1/1/2014 predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2014 predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 01. 2014 - materiál číslo A 3/1/2014  predkladá Margita Simighová, referát právny a VO

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o spôsobe použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa - materiál číslo B 1/1/2014 predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o organizácii miestneho referenda - materiál číslo B 2/1/2014 predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o cenách za sociálne služby na území mesta - materiál číslo B 3/1/2014 predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2012 o symboloch mesta Šaľa, ich používaní a ochrane - materiál číslo B 4/1/2014 predkladá Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS       5. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení jeho zmien a dodatkov - materiál číslo B 5/1/2014 predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ                                                                  

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. 09. 2000, Dodatok č. 1 zo dňa 08.09.2005 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2000, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. 09. 2012 - materiál číslo B 6/1/2014 predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ                                                                  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa - materiál číslo B 7/1/2014 predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ                                                                  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - materiál číslo B 8/1/2014 predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

9. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2011 – 2015 - materiál číslo B 9/1/2014 predkladá Ing. Edita Haládiková, referent ŽP OSaKČ

10. Koncepcia rozvoja informačných systémov - materiál číslo B 10/1/2014 predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

C. Hospodárenie mesta

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2013 - materiál číslo C 1/1/2014 predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 - materiál číslo C 2/1/2014 predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, bytom Vinohradnícka 149/1, Šaľa – opätovná žiadosť - materiál číslo D 1/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

2. Matej Vrzala, Kráľová nad Váhom 243 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Peter Tóth, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa - Veča – prevod pozemku na Bernolákovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – pozemok na Jesenského ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01  Šaľa - materiál číslo D 4/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

5. Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

6. Iveta Koczóová, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

7. H – 3M, spol. s r.o., Hollého 26, Šaľa, IČO: 31 105 343 – návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a návrh na jej odpis z účtovnej evidencie - materiál číslo D 7/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

8. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1-10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“ - materiál číslo D 8/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

9. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – IV.“ formou elektronickej aukcie - materiál číslo D 9/1/2014 (materiál bude predložený v priebehu 5. týždňa) predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nehnuteľností na Dolnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa - materiál číslo D 10/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

E. Personálne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo a Dodatok č. 1 – „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba izolačnej zelene“ - materiál číslo F 1/1/2014 predkladá Ing. Gabriela Braníková, referent OSaKČ

2. Zmluvy na poskytovanie služieb – Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov, plynových a tlakových zariadení, komínov a dymovodov objektov v majetku mesta Šaľa - materiál číslo F 2/1/2014 predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3. Kúpna zmluva č. 484/2013 zo dňa 23. 10. 2013 – na dodávku a montáž  kamier v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie bezpečnosti mesta - materiál číslo F 3/1/2014 predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Martin Alföldi v. r.
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

Materiály

(zip - 7.75 MB)