Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.12.2015 - 08:21  //  aktualizácia: 01.12.2015 - 08:22  //  zobrazené: 596

09/2015 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 09/2015  |  dátum konania: 23.11.2015

Z á p i s n i c a
Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 23. novembra 2015 (pondelok) o 16,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka

Neprítomní: Mgr. Alena Demková – neospravedlnená, Ladislav Jaroš ml. – neospravedlnený

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci december 2015 – zást. MsKS
4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 – preds. komisie
5. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka za rok 2015 – členovia komisie
6. Návrh operačného plánu koncepcie rozvoja kultúry na rok 2016 – zást. MsKS
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie

Prizvaný:

- zástupca MsKS

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Privítal prítomných členov komisie kultúry a cestovného ruchu a vedúceho MsKS Ing. Františka Botku.  Odprezentovalo sa 9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 16. novembra 2015. Mgr. Július Morávek dal návrh na doplnenie  programu rokovania v bode Rôzne prejednať: PHSR – materiál členovia komisie dostali na preštudovanie v elektronickej forme dňa 18. novembra 2015. Program s navrhnutým doplnením prítomní členovia odsúhlasili a rokovali v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie dňa 19. októbra 2015.  Skonštatoval, že úlohy č. 1, 2 a 3  ukladacej časti unesenia boli splnené. Úlohy č. 1 a 2  odporúčacej časti unesenia sú predmetom rokovania MsZ dňa 26. novembra 2015, úloha č. 3  - dňom 1. decembra 2015 bude vytvorený referát kultúry, mládeže a športu,  úloha č. 4 uvedenej časti unesenia bude predmetom riešenia v ďalšom období.  Úloha č. 1 uznesenia v časti KKaCR súhlasí bola splnená – o účinkovaní FS Šaľan a Šaľanček na udeľovaní ocenenia TČR jednal s Mgr. Romanom Hatalom, ktorý prisľúbil asi 20 minútový program. 

3. Kultúrno - spoločenské podujatia v mesiaci december 2015 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Oboznámil prítomných s kultúrnym programom na mesiac december, ktorý bude vydaný v  mesačníku Kam v Šali. Členom komisie bude zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty a obyvateľom mesta Šaľa prostredníctvom Slovenskej pošty v najbližších dňoch.
Spomenul niektoré akcie v mesiaci december:  Mikulášske akcie pre deti v SD Veča a DK Šaľa, Vianočné trhy vo Veči, Vianočné trhy v Šali, Tvorivý čin roka, Vianočný koncert Katky Koščovej, Vianočný koncert v kostole sv. Margity Antiochijskej, Štefanská oldies party, Silvester pred MsÚ ... 
Informoval prítomných, že XXIII. Reprezentačný ples mesta Šaľa sa bude konať dňa 15.1.2016.

4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Informoval prítomných  o kapitálových výdavkoch v oblasti kultúry, výdavkoch na propagáciu a marketing, o naplánovaných výdavkoch v súvislosti s folklórom, výdavkoch súvisiacich s rekonštrukciou SD Veča, DK Šaľa, ZUŠ, ZŠ s VJM Petra Pázmánya ...  a o príjmoch mesta. Po krátkej diskusii sa zhodli v názore odporučiť MsZ schváliť rozpočet mesta na rok 2016.

5. Schválenie laureátov Tvorivý čin roka za rok 2015 – členovia komisie
Tajomníčka komisie predložila členom komisie doručené návrhy na udelenie ocenenia TVORIVÝ  ČIN  ROKA na posúdenie. Zoznam laureátov na ocenenie v zmysle propozícií je uvedený v schvaľovacej časti uznesenia.
Odovzdávanie ocenení sa bude konať  14. decembra  2015 o 17,00 h v DS Mestského domu kultúry v Šali.
Členovia komisie sa dohodli, že predseda komisie osloví primátora mesta Mgr. Jozefa Belického s prosbou o odovzdanie ocenení laureátom.
Po diskusii k programu a materiálnemu zabezpečeniu podujatia sa členovia komisie zhodli poveriť prípravou a realizáciou podujatia MsKS.

6. Návrh operačného plánu koncepcie rozvoja kultúry na rok 2016 – vedúci MsKS Ing. František Botka
Tento bod bol v priebehu rokovania stiahnutý z programu. Vedúci MsKS Ing. František Botka pripraví do decembrového zasadania komisie písomný materiál.

7. Rôzne
Mgr. Július Morávek:
- informoval prítomných o návšteve Vlastivedného múzea v  Galante , ktorej sa spolu s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým zúčastnili, jej cieľom bolo nadviazanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu podmienok vzniku múzea,
- zdôraznil potrebu prijať 1-2 pracovníkov na MsÚ, ktorí sa budú zaoberať cestovným ruchom, kultúrou a športom,
- navrhol zaktualizovať a znovu vydať brožúru Vitajte v meste Šaľa,
- spolupracuje s mladým autorom Miroslavom Gupkom na príprave krátkeho filmu o Spojenej škole v Šali.

Ing. Milica Kováčová Karlubíková:
- v oblasti cestovného ruchu chýba spolupráca s podnikateľmi a mikroregiónmi.

Mgr. Miroslav Demín:
- navrhol vedúcemu MsKS pripraviť pre deti podujatie na ľade - Trojkráľový alebo Fašiangový karneval, 
- informoval o stretnutí s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým a Mgr. Erikou Kőrösi, na ktorom sa bavili  o novej webovej stránke mesta,
- uviedol, že pokiaľ mesto nemá človeka, ktorý by sa intenzívne zaoberal cestovným ruchom, sú akékoľvek návrhy a dobré myšlienky v tejto oblasti nerealizovateľné.
 
Peter Hlavatý:
- požiadal vedúceho MsKS Ing. Františka Botku o spoluprácu pri poriadaní detskej vianočnej diskotéky, ktorú pripravujú OZ a Raiffeisen banka, formou zabepečenia ozvučenia podujatia,
- veľmi sa mu páčia city lighty v centre mesta, upozornil však, že nesvietia.

Členovia komisie:
- po prerokovaní pripomienok k PHSR sa členovia zhodli uložiť predsedovi komisie Mgr. Júliusovi Morávkovi úlohu uvedenú v ukladacej časti uznesenia.


8. Návrh na uznesenie –  predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

9. Ukončenie – predseda komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Július Morávek
Poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

 

 


zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

 

Na vedomie:

1. primátor mesta
2. vedúca – oddelenie organizačné a správne
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS

 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu dňa 23.11.2015

Komisia kultúry a cestovného ruchu

berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z októbra 2015
2. informáciu o kult.-spoločenských podujatiach v decembri 2015
3. informáciu o návrhu rozpočtu mesta na rok 2016

schvaľuje

1. laureátov TVORIVÝ ČIN ROKA na rok 2015 nasledovne:
Výtvarné umenie   František Tóth
Fotografia    Igor Boháč
Divadlo    divadelný súbor ŠOK – div. hra HRAD
Film     Kinofest Šaľa 2015
Knižná tvorba a publicistika Mgr. Ivan Aľakša
Etnografia – folklór  MsKS- obnova folklórnych súborov
Propagácia mesta   Gabriela Alföldiová – AG Z Travel
Galerijná činnosť   František Celeng
Tanec    Mgr. Dana Janebová a mažoretky Kontess
Spev     Peter Šrámek

odporúča

1. schváliť rozpočet mesta na rok 2016
2. pripraviť podujatie vyhlásenie laureátov TČR na rok 2015 v gescii MsKS dňa 14.12.2015 o 17,00 h v divadelnej sále domu kultúry podľa pripomienok členov komisie
3. v gescii MsKS poriadať Trojkráľový karneval / Fašiangový karneval / pre deti na klzisku
4. v súčinnosti MsKS, OZ a Raiffeisen Bank poriadať vianočnú diskotéku podľa návrhu P. Hlavatého

ukladá

1. predsedovi komisie spracovať pripomienky k PHSR a doručiť na MsÚ a členom komisie v lehote do 26.11.2015

Šaľa, 23.11.2015
Július Morávek
predseda komisie
Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu k návrhu
PHSR na roky 2015 – 2020

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu na svojom zasadnutí dňa 23.11.2015 posúdila návrh PHSR na roky 2015 – 2020 a k predloženému materiálu podáva nasledovné stanovisko.

Plnenie predchádzajúceho PHSR na roky 2007–2013 hodnotí ako priemerné. Viaceré strategické ciele boli plnené iba minimálne, niektoré priority majú 0% plnenie.
Pozitívne hodnotíme plnenie niektorých priorít v oblasti kultúry až 70%.
Projekty podľa jednotlivých rokov sú zodpovedne spracované.
Vykonaný prieskum dotazníkovou formou hodnotíme ako nezvládnutý, zúčastnilo sa ho iba 73 respondentov, čo nespĺňa požiadavku reprezentatívneho prieskumu.
Súhlasíme s tým, že mesto sa potrebuje sústrediť na riešenie problému nemocnice, vybudovanie obchvatu mesta, opravu ciest a chodníkov, vyriešenie areálu bývalého kúpaliska.

Predložená SWOT analýza je objektívna, v oblasti kultúry za slabé stránky považuje propagáciu mesta, absenciu mestskej galérie, zlý stav budovy domu kultúry a SD Veča. Súhlasíme s formulovaním aj ohrozenia, absentuje existencia mestského múzea.
Súhlasíme aj s formulovanými kľúčovými dispartitami a faktormi rozvoja. Odporúčame doplnenie o problematiku cestovného ruchu a zriadenie múzea mesta, prípadne regionálneho múzea.

Návrh PHSR na roky 2015 – 2020  v strategickej časti výstižne stanovuje víziu mesta, túto žiadame  doplniť o problematiku cestovného ruchu. Dobre sú formulované aj jednotlivé priority, opäť požadujeme doplniť o cestovný ruch.
Domnievame sa, že riešenie problematiky kultúry malo viacej vychádzať z prijatej koncepcie rozvoja kultúry v meste Šaľa.
Realizačná časť PHSR a Akčný plán mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 v oblasti kultúry sú dobre formulované, navrhujeme v realizácii uvažovať s ustanovením oddelenia (referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu, táto organizačná časť MsÚ spolu s MsKS majú byť hlavnými nositeľmi úloh.
Realizácia úloh je podmienená finančnými možnosťami mesta, podľa komisie financovanie by malo byť viaczložkové.
Súhlasíme s formuláciou participatívnych metód.
Finančný plán zatiaľ nie je vyčíslený.
Odporúčame výraznejšie formulovať spoluprácu s podnikateľskými subjektami a regionálnymi združeniami. Viacej treba využívať súčinnosť miest Šaľa - Galanta – Sereď v oblasti propagácie a cestovného ruchu.
V záverečnej časti sú uvedené informačné zdroje, niektoré však už nie sú aktuálne pre časovú ohraničenosť.

Šaľa, 23.11.2015      spracoval Július Morávek