Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.12.2023 - 10:13  //  aktualizácia: 01.12.2023 - 10:14  //  zobrazené: 571

08/2023 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2023  |  dátum konania: 27.11.2023

Prítomní: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ildikó Jarošová, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková,  Sylvia Paštéková, Mgr. Miloslava Bartíková, JUDr. Eva Gyurovszká, Mgr. Róbert Čibrik.

Neprítomní: Mgr. Dominika Jarošová (ospravedlnená), PaedDr. Danica Lehocká PhD. (ospravedlnená), PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená).

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
 4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030
 5. Návrh č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“
 6. Bytové otázky
 7. Rôzne
 8. Záver


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Pred začatím rokovania sa telefonicky ospravedlnil predseda komisie Peter Hlavatý s tým, že nestihne začiatok rokovania, nakoľko pre zlú poveternostnú situáciu na ceste, bude meškať. Pretože nebola prítomná ani PaedDr. Danica Lehocká PhD, ktorá sa ospravedlnila, zároveň poprosil pani Mgr. Ildikó Jarošovú, aby zahájila rokovanie a do času jeho príchodu ho viedla. Rokovanie teda otvorila a viedla pani Mgr. Ildikó Jarošová. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Pani Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD. a PhDr. Margaréta Zozuľáková boli ospravedlnené. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení  

Tajomníčka komisie konštatovala, že uznesenia č. 12/2023 a 13/2023 boli splnené.

3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2023 - 2030

Materiál predniesla pani Mgr. Miloslava Bartíková. Členovia komisie sa oboznámili s komunitným plánom, Komisia ho berie na vedomie a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť.

  Uznesenie č. 14/2023

 1.  komisia prerokovala Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030,
 2.  komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 - 2030.

 4. Návrh č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Nakoľko pán Mgr. Róbert Čibrik požiadal o slovo z dôvodu neodkladných povinností v inej komisii, materiál z bodu č. 4 týkajúci sa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 bol posunutý.

Pán Mgr. Róbert Čibrik oboznámil prítomných členov komisie s obsahom Dodatku k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“. Po prezentácii návrhu pánom Mgr. Róbertom Čibrikom nasledovala diskusia. Prítomní členovia komisie vzniesli námietku s odôvodnením, že práve Sociálna komisia pri MsÚ Šaľa patrí k tým, kde má verejnosť vždy umožnený prístup. Avšak s poukazom na individuálne požiadavky a osobné problémy občanov je v záujme komisie rešpektovať ich dôstojnosť a ochraňovať ich práva. Preto je vhodné riešiť žiadateľa pred komisiou individuálne a nie pred verejnosťou.

Pani Mgr. Eva Schmidtová, MPH uviedla, že pre všetky tieto uvedené skutočnosti a aj z dôvodu, aby  nedochádzalo k porušeniu ochrany osobných údajov, by mala byť aj Sociálna komisia uvedená v bode 1 § 12.

Po diskusii pán Mgr. Róbert Čibrik opustil komisiu.  Zároveň sa pripojil predseda komisie pán Peter Hlavatý a ďalej viedol rokovanie.

  

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Prítomní: 8; proti: 8, za: 0, zdržalo sa: 0.

 

  Uznesenie č. 15/2023

 1. komisia prerokovala Návrh č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského

   zastupiteľstva v Šali“,

 1. komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh č. 1 k „Rokovaciemu

   poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“.

5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

Materiál predniesla pani JUDr. Eva Gyurovszká. Následne prebehla krátka diskusia, pán RSDr. Ľubor Gáll požiadal zapracovať pripomienky :

 •  Žiadame  upraviť text  na str. 186 . v aktivite 3.1.5 :
 •  „Koordinátor a zodpovednosť : Mesto Šaľa
 •    Partner : OSS mesta Šaľa, MeT s.r.o. Šaľa, Oddelenie investícií .....“

-   Žiadame doplniť do textu na str. 182 – Aktivita 2.2.1 Názov rozšíriť aj o zariadenia sociálnych služieb: „ ... administratívnych budov a budov zariadení sociálnych služieb mesta“ V tomto zmysle doplniť aj text v popise aktivity.

Komisia sa oboznámila s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 - 2030, berie ho na vedomie a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť.

 

 Uznesenie č. 16/2023

 1.  komisia prerokovala Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta

    Šaľa na roky 2023 - 2030,

 1.  komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Programom hospodárskeho

    rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030 so zapracovanými  

   pripomienkami.

6.  Bytové otázky

 1.  Žiadosť pani Ľubici Pilovej, ktorej bol pridelený 1-izbový byt č. 113, v  Šali, na ulici Kráľovská 2551/4H. Žiada o výmenu bytu za väčší 2-izbový byt. 

  Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a hlasovaním nebolo žiadosti  vyhovené. 

   Hlasovanie: Prítomní: 8; proti: 8.

 1.  Žiadosť pána Jozefa Ďuricu o prednostné pridelenie bytu. 

Členovia komisie sa oboznámili s predloženou žiadosťou a hlasovaním nebolo jeho žiadosti vyhovené. 

   Hlasovanie: Prítomní: 8; proti: 8.

3.) Obsadenie uvoľneného 2-izbového bytu č. 85, na VI. Poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G,  v Šali. Byt sa uvoľní od 01.01.2024. Na obsadenie tohto bytu komisia  určuje osobu z poradovníka.

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

 

  Uznesenie č. 17/2023

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2-izbového bytu č.85, na VI. poschodí, na

   ul. Kráľovská 2551/4G,   v Šali,

 1. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt Kristíne Fábikovej, trvale bytom Šaľa, Hollého 18,
 2. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1.  Zuzana Kmotríková, trvale bytom Šaľa, Bernolákova 1493/3,
 2.  Mgr. Miroslava Bosáková, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 8.

7. Rôzne.

V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály.

8. Záver

Predseda  komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                          Peter Hlavatý

                                                                                                     predseda komisie

V Šali dňa 27 11. 2023                                                            Zapísala: Sylvia Paštéková, tajomníčka komisie