Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2019 - 15:36  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:41  //  zobrazené: 1478

08/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 08/2019  |  dátum konania: 22.10.2019

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,               Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďáková,, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec

 

Neprítomní: Miloš Rehák, Ing. Peter Sűss, Ing. Gabriela Braníková

 

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o výsadbe 96 ks stromov v rámci projektu Zelené obce
  4. Žiadosť urbariátu o stanovisko k výrubu ďalších topoľov na pláži
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomoboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 8 členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október.  Za toto obdobie MsP riešila spolu  359 priestupkov z čoho 62 bolo riešených v blokovom konaní.    Najviac priestupkov sa týkalo najmä cestnej premávky (148), porušovania VZN (40) a občianskeho spolunažívania (37). Mgr. Peter Krokavec informoval členov komisie o aktuálne riešených prípadoch MsP. V jednom z prípadov išlo o život, keď si muž varil doma večeru, tvrdo pri nej zaspal a začalo mu horieť v kuchyni, tak príslušníci  MsP vyvalili dvere a  zachránili ho. Posun pri riešení problematiky s ľuďmi bez domova nastal aj zo strany železníc, kde už hliadky MsP majú povolenie a môžu konať na ich území čo znamená, že MsP má oprávnenie  kontrolovať a vyhánať ľudí bez domova zo železničnej stanice. Mgr. Peter Krokavec na záver pozval všetkých prítomných na medzinárodný futbalový turnaj o pohár náčelníka mestskej polície, ktorý sa bude konať dňa 15.11.2019.

 

UZNESENIE č. VIII/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3.Informácia o výsadbe 96 ks stromov v rámci projektu Zelené obce

Tajomníčka komisie Ing. Petra Szalayová informovala všetkých prítomných členov o výsadbe 96 kusov stromov v meste Šaľa. Výsadba sa realizuje v rámci projektu ,,Zelené obce Slovenska“, ktorý je pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia. Úlohou mesta bolo zabezpečiť realizačný projekt a nájsť vhodné lokality pre výsadbu. Nové stromy oživia štyri lokality v meste a to na ul. Novomeského, Kráľovskej a v mestskej časti Veča v medziblokovej zástavbe na Hollého ulici a na Nitrianskej ulici.

 

4.Žiadosť urbariátu o stanovisko k výrubu ďalších topoľov na pláži

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa podalo žiadosť na Okresný úrad Šaľa o výrub 39 kusov stromov, ktoré sú v zlom stave a životu ohrozujúce. Okresný úrad rozhodol o výrube 20 ks topoľov na základe expertízneho posudku na stanovenie stability dreviny zvukovým tomografom FAKOPP 3D, ktorý dala vypracovať spoločnosť MeT Šaľa. Urbariát Šaľa však žiada aj o výrub zvyšných 19 stromov, ktoré sú v expertíznom posudku uvedené ako zdravé. Členov komisie zaujímalo, čí po výrube urbariát vysadí nové stromy. Ing. Petronela Viždáková reagovala, že je  to záplavové územie a stromy tam nebudú opätovne nasadené, nakoľko súhlas na výsadbu stromov v takýchto územiach dáva Štátna vodná správa.  Ing. Gabriela Lacková upozorňuje, že výrubom takého množstva stromov môže dôjsť k destabilizácii pôdy v danom území.  Komisia je za to, aby sa výrub týchto stromov držal expertízneho posudku a aby sa dané stromy orezali ale nie vyrúbali.

 

5. Rôzne

PhDr. Marián Šperka informoval členov komisie o stave projektu ,, Sila zvyku“, nakoľko nie sú nové správy z ministerstva  tak by v rámci projektu chceli spraviť aspoň tie časti, ktoré si nevyžadujú finančné prostriedky ako napríklad školenie, tvorbu záujmových skupín a dotazníkov. Spolu by sa školenia malo zúčastniť 11 ľudí a prvé stretnutie sa uskutoční  28.11.2019.

 

Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová