Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.08.2010 - 11:17  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:17  //  zobrazené: 1847

08/2010 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 08/2010  |  dátum konania: 25.08.2010

Prítomní: MUDr. Grell,  RSDr. Gomboš, MUDr. Hikkel, Ing. Galbavá, p. Jaroš ,  Mgr. Mika  
                 Mgr. Šperka, p. Valent, Ing. Vičíková,  
Neprítomní : MUDr. Bečár , JUDr. Marinčák, Mgr. Zozuľáková
Ďalej prítomní:  Dr. Gáll, Ing. Vargová
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

Zasadnutie zahájil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, ktorý v úvode rokovania  privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálu „Analýza Domova sociálnych služieb v Šali“ /predkladá Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa/
3. Prerokovanie materiálu „ Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov“/predkladá Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa/
4. Prerokovanie materiálu „Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta“ /predkladá Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa/
5. Prerokovanie materiálu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013)  - Aktualizácia (2010) v zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja “ /predkladá Ing. Vargová – RRS a ŠF /
6. Prerokovanie žiadostí o odpustenie penále na nájomných bytoch
7. Rôzne
8. Záver
k bodu č. 2

Analýzu Domova sociálnych služieb v Šali predložil Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa. Uviedol, že uvedený materiál  sa predkladá na základe uznesenia MsZ č. 4/2010 -  XXVIII. zo dňa  1. júla 2010. Obsah a štruktúra analýzy boli určené žiadateľkou o jej spracovanie poslankyňou Ing. Helenou Psotovou a schválené ukladacou časťou uznesenia nasledovne:
- koľko detí s ťažkým postihnutím je umiestnených v zariadení,
- aká je kvalifikácia personálu
- aké deti sa umiestňujú do zariadenia
- koľko finančných prostriedkov dostávajú a z čoho sa skladajú
- aký je denný program detí a či má zariadenie špeciálneho pedagóga.
Všeobecné informácie o histórii zariadenia, jeho poslaní a cieľoch, počte a pohybe prijímateľov v zariadení , podmienkach umiestňovania prijímateľov do zariadenia, denný program, personálne obsadenie a kvalifikovanosť ako i ekonomické údaje, náklady a výnosy, dotácie  tvoria prílohu zápisnice.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: Prítomní: 9, za: 9

U z n e s e n i e  č. 33/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) sa oboznámila a prerokovala materiál „Analýza Domova sociálnych služieb“,
b) uvedený materiál berie na vedomie.
k bodu č. 3
Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov spracoval a predložil Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa. Uviedol, že na 2. mimoriadnom zasadnutí dňa 28.10.2009 schválilo MsZ uznesením č. M2/2009-VII. zriadenie dočasnej Nocľahárne pre bezdomovcov. Podmienky jej prevádzky boli doplnené Dodatkom k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov, ktorý bol schválený uznesením č. 7/2009-I na zasadnutí MsZ 10.12.2010. Na základe uvedených uznesení MsZ prevádzkovala OSS mesta Šaľa Nocľaháreň pre bezdomovcov na Partizánskej ul. v Šali od 21.12.2009 do 31.3.2010.
Na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 25.3.2010 predložil Mestský úrad na prerokovanie Zhodnotenie činnosti Nocľahárne pre bezdomovcov na Partizánskej ul. Preložený materiál bol vzatý na vedomie, z jeho záverov však vyplynulo odporúčanie pokračovať v prevádzkovaní nocľahárne aj počas zimy 2010/2011. Za predpokladu vyriešenia majetkovo-právneho vzťahu k objektu, financovania prevádzkových nákladov a ďalších náležitostí obsiahnutých v tomto materiály zabezpečí OSS  mesta Šaľa prevádzku nocľahárne v objekte bývalých dielní na Partizánskej ul. na dobu určitú od 13.12.2010 do 31.3.2011. Po ukončení prevádzky nocľahárne sa objekt vráti na ďalšie využitie mestu Šaľa ako vlastníkovi.
Celý materiál tvorí prílohu zápisnice.

V diskusii sa členovia komisie vyjadrili a skonštatovali, že prevádzkovanie nocľahárne v tomto objekte je ekonomicky veľmi nákladné a neefektívne. Vyjadrili sa, že budova na  Partizánskej ul. by sa mala predať, samosprávne orgány mesta by mali hľadať alternatívne riešenia na poskytovanie sociálnych služieb pre bezprístrešných občanom mesta napr. hľadať inú lokalitu( smerom na osadu Hetméň), s vybudovaním unimobuniek resp. kontajnerov.

Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: Prítomní: 9, za: 9

U z n e s e n i e  č. 34/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) sa oboznámila a prerokovala materiál „Návrh na zriadenie nocľahárne pre
 bezdomovcov“,
b) odporúča hľadať iné riešenie a inú lokalitu s vybudovaním unimobuniek na
 poskytovanie sociálnych služieb pre bezdomovcov, ktoré by bolo finančné menej
 nákladné.

k bodu č. 4

Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta spracoval a predložil Dr. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa. Uviedol, že vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa č. 5/2009 o cenách za sociálne služby je potrebné aktualizovať údaje, ktorých výška je závislá od ekonomicky oprávnených nákladov zariadení sociálnych služieb vynaložených v roku 2009 a zohľadňujúcich vonkajšie ekonomické vplyvy na prevádzkové náklady zariadení. Ďalším dôvodom je doplnenie ceny za sociálne služby poskytované nocľahárňou pre bezdomovcov. A v neposlednom rade je to potreba upraviť ceny za poskytovanie opatrovateľskej služby mimo obvyklého pracovného času (v noci, počas sobôt, nedieľ a sviatkov) s vyššou ekonomickou účasťou prijímateľov na úhrade nákladov tak, aby cena tejto služby motivovala prijímateľov hľadať ekonomicky efektívnejšie formy poskytovania sociálnych služieb.
Navrhované zmeny znenia pôvodného VZN sú  uvedené v materiály, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: prítomní : 9, za : 9

U z n e s e n i e  č. 35/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) sa oboznámila a prerokovala materiál „Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010,
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území
 mesta,
b) odporúča MsZ v Šali schváliť Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa mení
 a dopĺňa VZN č. 5/2009 o cenách za sociálne služby na území mesta
 v predloženom znení.

k bodu č. 5

K materiálu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013)  - Aktualizácia (2010) v zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja “   bola prizvaná Ing. Eliška Vargová, jedna so spracovateliek aktualizácie uvedeného materiálu.
Uviedla, že v súčasnosti stále platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) bol vypracovaný Regionálnou rozvojovou agentúrou Šaľa v spolupráci s Fórom centrom pre regionálny rozvoj Šamorín  v rámci projektu  spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra  (kód projektu: 11430300071) a bol následne schválený Uznesením č. 6/2007 – V. na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 6. septembra 2007.
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušil zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 priniesol nové požiadavky na strategické dokumenty na úrovni obcí, vyšších územných celkom i štátu.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:

Hlasovanie: prítomní : 9, za : 9

U z n e s e n i e  č. 36/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) sa oboznámila a prerokovala materiál „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie ( 2007-2013) – Aktualizácia(2010) v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja“,
b) odporúča materiál predložiť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu.

k bodu č. 6
Žiadostí o odpustenie penále na nájomných bytoch  pre komisiu vypracovala p. Antalová, referát správy majetku mesta z odboru hospodárenia a správy MsÚ v Šali. Materiály tvoria prílohu zápisnice.
K uvedenému bodu bolo prítomných 8 členov komisie.

1. Edita Hudáková, Narcisová 17, Šaľa - žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Mestský úrad eviduje dňom 16.6.2010 žiadosť Edity Hudákovej, bytom Narcisová 17, Šaľa, o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu. Uvedený byt prevzala do nájmu Zmluvou o nájme bytu zo dňa 26.9.1988.
Menovanej vznikli poplatky z omeškania z dôvodu nepravidelného platenia nájomného.
Na predmetnom byte evidujeme k 30.6.2010 pohľadávku na poplatkoch z omeškania vo výške 1.135,74 Eur.
Dlh na istine k 31.7.2010 je vyrovnaný.
Pohľadávka, ktorú žiada odpustiť pozostáva:
- poplatky z omeškania             1.135,74 Eur (34.215,30  Sk)

V zmysle § 9 ods. 12 VZN č. 6/2007 v znení neskorších dodatkov odpustenie pohľadávky nad 168,97 Eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: prítomní : 8, za : 5, zdržali sa : 3

U z n e s e n i e  č. 37/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) prerokovala žiadosť Edity Hudákovej, Narcisová 17, Šaľa  o odpustenie poplatku
z omeškania na nedoplatku za nájom bytu vo výške 1 135,74 Eur,
b) odporúča MsZ odpustiť pre Editu Hudákovú  poplatky z omeškania na nedoplatku na nájom bytu vo výške 1 135,74 Eur.

2. Alžbeta Kurucová, Vavra Šrobára 2, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania  na nedoplatku za nájom bytu

Mestský úrad eviduje dňom 21.6.2010 žiadosť Alžbety Kurucovej, bytom Vavra Šrobára 2, Šaľa, o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za pridelený byt na ul. Narcisovej 1948/21. Uvedený byt prevzala do nájmu Zmluvou o nájme bytu zo dňa 18.6.2010 s nedoplatkom po bývalých nájomcoch.
Na úhradu nedoplatku uzatvorila splátkový kalendár a  Zmluvu o prevzatí dlhu dňa 18.6.2010 v nasledovnom členení:
- istina                                              3 679,48 Eur (110.848,01 Sk)
- poplatky z omeškania                    4 977,26 Eur (149.944,93 Sk)
- trovy konania                                    138,38 Eur    (4.168,83 Sk)
SPOLU                                            8 795,12 Eur (264.961,78 Sk)

Pohľadávka, ktorú žiada odpustiť, pozostáva:
- poplatky z omeškania             4.977,26 Eur  (149.449,93 Sk)
- trovy konania                             138,38 Eur    (4.168,83 Sk)
SPOLU                                      5.115,64 Eur  (154.113,77 Sk)

V zmysle § 9 ods. 12 VZN č. 6/2007 v znení neskorších dodatkov odpustenie pohľadávky nad 168,97 Eur schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

V diskusii sa členovia  vyjadrili, že pri výbere na obsadenie bytu  uprednostnili uchádzača z poradovníka, ktorý je ochotný  uhradiť dlh jednorazovo v plnej výške resp. splátkovým kalendárom na účet mesta.
Komisia na zasadnutí z mája tohto roka odporučila prideliť dvojizbový nájomný byt na Narcisovej ul. č. 21 Alžbete Kurucovej s tým, že je ochotná uhradiť  celkový dlh na byte  splátkovým kalendárom. Menovaná vedela, že byt je značne zdevastovaný a zaťažený dlhom aj napriek tomu bola ochotná pristúpiť na splácanie dlhu splátkovým kalendárom, preto komisia neodporúča  žiadosti vyhovieť.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: prítomní : 8, za : 0,  proti: 8

U z n e s e n i e  č. 38/2010
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsZ
a) prerokovala žiadosť Alžbety Kurucovej, V. Šrobára 2, Šaľa, o odpustenie poplatku z omeškania  na nedoplatku za nájom bytu vo výške 5 115,64 Eur,
b) odporúča MsZ žiadosti Alžbety Kurucovej, V. Šrobára 2, Šaľa nevyhovieť. t. j. neodpustiť poplatky z omeškania na nedoplatku za nájom bytu.

3. Marina Luptáková, Narcisová 21, Šaľa - žiadosť o odpustenie dlžnej sumy a poplatku z omeškania na nedoplatku za nájom bytu

Mestský úrad eviduje dňom 28.6.2010 žiadosť Mariny Luptákovej, bytom Narcisová 21, Šaľa, o odpustenie nedoplatku za nájom bytu a poplatkov z omeškania za obdobie od 1.1.2005 do 31.5.2010 za byt na  ul.. V. Šrobára 570/4 vo výške spolu 22.204,36 Eur.

Menovaná žiada o odpustenie celej pohľadávky, ktorá pozostáva:
- istina                                       6.200,79 Eur  (186.804,50 Sk)
- poplatky z omeškania          16.003,57 Eur   (482.123,55 Sk)
SPOLU                                   22.204,36Eur    (668.928,05  Sk)

Komisia prerokovala žiadosť Mariny Luptákovej, bytom Šaľa, Narcisová 21, avšak k uvedenej žiadosti neprijala uznesenie z dôvodu, že v materiály neboli uvedené všetky informácie v zmysle zosúladenia podmienok pri predaji bytov, ktoré sú zaťažené finančným bremenom.

Na záver rokovania predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.