Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.11.2008 - 08:05  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:50  //  zobrazené: 1959

08/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 08/2008  |  dátum konania: 27.10.2008

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 2 – plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

Uznesenie č. 1/8/2008 -  Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení  a konštatuje splnenie uznesení
k bodu 3  : Základné štatistické údaje

Uznesenie  č. 2/8/2008:  Komisie školstva berie materiál na vedomie.
K bodu 4 Informatívna súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2007/2008 a stav v šk. r. 2008/2009

Uznesenie č. 3/8/2008: Berie na vedomie. Odporúča správu prerokovať na  MsZ. V súlade s uznesením MsZ č. 5/2006 – XIII. na základe odborného stanoviska SŠÚ odporúča primátorovi mesta schváliť hodnotiace správy o výchovno – vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl a školských zariadení v školskom roku 2007/2008.
K bodu 5 Spolupráca škôl so školami v zahraničí
Uznesenie č.4/8/2008:Berie na vedomie. Pozitívne hodnotí aktivity  škôl zúčastnených na medzinárodnej spolupráci.
K bodu 6 aktuálne informácie
a) Správa o činnosti zástupcu primátora, dochádzka, zmena rokovacieho poriadku komisii.

Uznesenie č.5/8/2008 . Berie na vedomie. Odporúča MsZ prerokovať so  zapracovaním nasledovných zmien v návrhu rokovacieho poriadku:
§ 3, ods. 5  vypustiť písmeno t) a u)

b) Návrh na úpravu rozpočtu 2008  v programe 5 Školstvo
Uznesenie č.6/8/2008:  Komisia školstva odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu  na rok 2008 v programe 5 školstvo  podľa predloženého návrhu po prerokovaní s riaditeľmi škôl a v mestskej školskej rade s prípadnou úpravou po úprave rozpočtu v prenesených kompetenciách  MŠ SR.

c) Návrh na rozpočet 2009 v programe 9 – Vzdelávanie s výhľadom na roky 2010 – 2011
Uznesenie č.7/8/2008:  Odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu  na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2011 v programe 9 – Vzdelávanie  podľa predloženého návrhu po prerokovaní  v mestskej školskej rade  a následne  s riaditeľmi škôl a s prípadnou úpravou po aktualizácii predpokladaných ukazovateľov.

d) Informácia o uskutočnených akciách a  podujatiach a plánované akcie a podujatia
Predniesol M. Vrbovský a prítomní riaditelia škôl.
Uznesenie č.8/8/2008 : Berie na vedomie. Súhlasí s organizačným a finančným zabezpečením akcií a podujatí podľa predloženého návrhu.