Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.12.2023 - 17:21  //  aktualizácia: 07.12.2023 - 17:22  //  zobrazené: 453

07/2023 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 07/2023  |  dátum konania: 27.11.2023

Dátum: 27. 11. 2023

Miesto: kongresová sála, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Mgr. Róbert Čibrik, Ľuboš Káras, Jozef Holota, Ing. Marián Miškovič, Ladislav Jaroš, Ing. Tomáš Mészáros, Bc. Tomáš Benkovič, Jana Majdlenová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Karol Molnár

Neprítomný: ---

Program:

  1. Otvorenie 
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Mestská športová hala v Šali – HKM Slovan Šaľa a HŠK Legends
  4. Voľba podpredsedu komisie
  5. Rôzne
  6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa 11 členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 22. 11. 2023 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 18. 09. 2023 a skonštatoval, že sú splnené.

K bodu 3: Mestská športová hala v Šali – HKM Slovan Šaľa a HŠK Legends

Predseda komisie uviedol, že na základe iniciatívy člena komisie Jozefa Holotu bol zaradený tento bod do programu komisie. Zasadnutia sa zúčastnila prednostka Mestského úradu v Šali Ing. Jana Nitrayová, štatutárny zástupca HŠK Legends Šaľa, o.z. Katarína Dubayová a rodičia športujúcej mládeže oboch klubov. Klub HKM Šaľa zastupoval jeho štatutárny zástupca Peter Szalay, ktorý je zároveň predsedom komisie. Pán Holota, ktorý je členom komisie a zároveň je rodičom jedného z hráčov HŠK Legends, vyslovil výhrady voči užívaniu športovej haly klubom HKM Šaľa, výhrady voči vedeniu HKM Šaľa a žiadal vyčleniť hodiny v hale aj pre klub HŠK Legends. V následnej diskusii sa k problematike vyjadrili štatutárni zástupcovia oboch klubov, do diskusie sa postupne zapojila prednostka MsÚ a rodičia  hráčov oboch klubov.

Z diskusie vyplynulo, že športová hala je plne v čase tréningov detí a mládeže od 14,00 do 18,00 obsadená mládežou klubov, ktoré majú s mestom uzavreté platné nájomné zmluvy, ide o  HK Slovan Duslo Šaľa a HKM Slovan Šaľa. Voľné tréningové hodiny v uvedenom čase pre deti a mládež ďalšieho klubu nie sú k dispozícii. Peter Szalay sa vyjadril, že aj HKM Šaľa by potreboval pre svoju mládež viac tréningových hodín v športovej hale, ale keďže nie sú k dispozícii žiadne voľné termíny v čase vhodnom pre mládež, tak rešpektuje súčasný stav rozloženia hodín medzi dievčatá a chlapcov. Po mládeži v čase od 18,00 – 19,30 sú v hale tréningy žien.

Prednostka Ing. Jana Nitrayová uviedla, že pri súčasnom personálnom a finančnom nastavení prevádzky športovej haly nie je priestor pre uzavretie nájomnej zmluvy s tretím subjektom a navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku športovej haly je z pohľadu rozpočtu mesta nemožné/neprijateľné.

Ďalej z diskusie vyplynulo, že zástupcovia klubov HKM Šaľa a HŠK Legends v predchádzajúcom období uskutočnili pokusy o spoluprácu resp. spojenie klubov, avšak bezvýsledne. 

Zástupkyňa HŠK Legends uviedla, že ak aj nie na tréningy, tak by aspoň požadovali využívať halu na zápasy detí a mládeže. K tomu im podľa jej vyjadrenia už chýba len súhlas na užívanie hnuteľného majetku (bránky, striedačky a pod.) od HKM Šaľa, nakoľko už od HK Slovan Duslo Šaľa tento súhlas majú poskytnutý.

Z rokovania bolo zrejmé, že postoje zástupcov oboch klubov sú momentálne rozdielne a nie je v možnostiach komisie zariadiť zhodu medzi klubmi.  

Uznesenie 1/07/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

  1. prerokovala

využívanie Mestskej športovej haly v Šali na hádzanárske tréningy a zápasy

  1. odporučila

spoločné stretnutie štatutárnych zástupcov dotknutých strán

K bodu 4: Voľba podpredsedu komisie

Nakoľko Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali nemala do dnešného dňa riadne zvoleného podpredsedu, Peter Szalay vyzval členov komisie, či niekto z nich má záujem vykonávať túto funkciu. Prihlásil sa poslanec zastupiteľstva Bc. Tomáš Benkovič, ktorého komisia jednohlasne zvolila za podpredsedu komisie.

ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0

Uznesenie 2/07/2023

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

  1. prerokovala

voľbu podpredsedu komisie

  1. schválila

jednohlasne za podpredsedu poslanca mestského zastupiteľstva Bc. Tomáša Benkoviča

K bodu 5: Rôzne

Jozef Holota a Ladislav Jaroš navrhli, že ak školy v Šali budú mať v budúcnosti nejaký zámer výstavby a rekonštrukcie svojich športových zariadení a areálov, aby komisia bola vopred informovaná o takýchto úmysloch ešte vo fáze pripomienkovania k projektom.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                         Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                      predseda KMaŠ

Dátum:            01. 12. 2023