Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.10.2022 - 15:28  //  aktualizácia: 18.10.2022 - 15:30  //  zobrazené: 904

07/2022 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 07/2022  |  dátum konania: 18.10.2022

číslo: 07/2022 | dátum konania: 13.10.2022

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,  Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Marián Antal,  Peter Szalay

Pozvaný: Ing.arch. Imrich Pleidel, zmluvný architekt mesta

 

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

- Materiál Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa

- Výber vecne príslušných materiálov

2. Témy podľa návrhov členov komisie

3. Diskusia
 

 

Bod č. 1 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

Materiál: Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN-CMZ) Šaľa

Ing. arch. I. Pleidel, zmluvný architekt mesta,  podrobne oboznámil komisiu s predkladaným materiálom, vysvetlil jednotlivé návrhy zmien ÚPN-CMZ Šaľa a zodpovedal na položené otázky členov komisie.

Komisia hlasovala o jednotlivých návrhoch osobitne.

 

1.návrh zmeny:

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B6, pozemky medzi ul. Hlavnou a Kúpeľnou parc.č. 1030/2, 1030/4, 1030/18, 1030/21, 1030/32, 1030/34, 1030/56, 1030/57 v k.ú. Šaľa (lokalita Olympia) - úprava podmienok funkčného využívania a priestorového usporiadania
pre umiestnenie polyfunkčného objektu vybavenosti a bývania s výškou do 13 NP.
Ing. Július Belovič, predseda predstavenstva COOP Jednota Galanta, požiadal o zmenu ÚPN mesta Šaľa a súčasne požiadal uvedenú zmenu premietnuť pri najbližšej aktualizácii do Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa (ÚPN CMZ). Jedná sa o pozemky, kde sa dnes nachádza 2-podlažná budova v nevyhovujúcom technickom stave a rekonštrukcia budovy je neefektívna. (bývalá reštaurácia a učňovské stredisko so zázemím – Olympia). Keďže ide o ťažiskovú lokalitu v centre mesta s vysokým potenciálom na bývanie, navrhovateľ má záujem v budúcnosti realizovať zámer výstavby viacpodlažných bytových domov, prípadne s doplnkovou vybavenosťou, ktoré by vytvorili novú urbanistickú dominantu v dotknutom území. Navrhovateľ požiadal upraviť prípustnú výškovú hladinu zo súčasnej podlažnosti 2-6 NP na podlažnosť 2-13 NP, čo by zodpovedalo výške existujúcich vežových bytových domov na Novomeského ul. Navrhovateľ je pripravený finančne sa spolupodieľať na nákladoch vzniknutých pri obstarávaní navrhovanej zmeny ÚPN mesta i ÚPN CMZ Šaľa.

 

Komisia hlasovala o 1. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 1. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny  Šaľa, v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

Komisia odporúča, aby navrhovateľ predložil pri návrhu dominanty architektonicko-urbanistickú štúdiu, v zmysle požiadaviek územného plánu mesta Šaľa, ktorá overí a posúdi konkrétne podmienky a formu zástavby.

 

2.návrh zmeny:

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B 7, pozemok parc.č. 912/3, Hlavná ul. s dočasnou stavbou radovej garáže a pre pozemky ostatných existujúcich radových garáží určených na dožitie vo vnútroblokoch obytných domov - úprava podmienok funkčného využívania
a priestorového usporiadania na možnosť reprofilácie na objekty vybavenosti a bývania.
Eugen Mókoš, bytom Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa, ako vlastník pozemku požiadal o zmenu územného plánu zóny. Ako dôvod uvádza investičný zámer - Zmena účelu funkčného využitia dočasnej radovej garáže, na prevádzku občianskej vybavenosti. Navrhovateľ žiada zosúladenie regulatívov ÚPN CMZ Šaľa, aby zmena funkčného využitia pozemku umožnila stavbu povoliť
a užívať v režime trvalej stavby a realizovať plánovaný investičný zámer občianskej vybavenosti.

Samospráva mesta požiadala o úpravu podmienok funkčného využívania a priestorového usporiadania tak, aby zohľadnila systémové riešenie pre všetky tri zostavy radových garáží, ktoré môžu byť zasanované a novopostavené, alebo prestavané a nadstavané na objekty vhodne dopĺňajúce urbanistickú. štruktúru v danej časti mesta.

Komisia hlasovala o 2. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 2

Proti: 6

Zdržal sa: 1

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 2. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

Komisia odporúča riešiť nielen radové garáže pri prepojovacej komunikácii, ale celé územie vnútroblokov pôvodného sídliska, od ul. Vlčanská po Kukučínovu ul. riešiť komplexne v urbanisticko-architektonickej štúdii.

 

3.návrh zmeny:

Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B 10, lokalita na západnej strane ul. P. Pázmaňa medzi administratívnou budovou DTN Group, s.r.o. a 3-podlažným bytovým domom na parc. č. 2304 - úprava podmienok funkčného využívania a priestorového usporiadania pre zástavbu so zachovaním existujúcej obslužnej komunikácie z ul. P. Pázmaňa k 13-podlažným  bytovým domom (BD) na parc. č. 2338/13 a 2338/23.

Samospráva mesta požiadala, s ohľadom na reálnu situáciu, že cez areál vo vlastníctve spoločnosti DTN group, s.r.o.(bývalý Hydrostav) už nie je možné viesť obslužnú komunikáciu
k vežovým BD a ďalej k budove REALEXPO s.r.o., o aktualizáciu podmienok ÚPN CMZ Šaľa pre existujúce objekty a prípadne novú zástavbu tak, aby zostalo zachované existujúce dopravné napojenie vnútrobloku.

 

Komisia hlasovala o 3. návrhu zmeny:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD odporúča Mestskému zastupiteľstvu obstarávať 3. návrh zmeny Zmien a Doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu.

 

 

Materiál:  Majetkové záležitosti - Výber vecne príslušných tém

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

-ž. LEBECO, s.r.o. Kolárovo - prenájom pozemku vo vlastníctve mesta spolu 598m2 (122m2 parkoviská 476 m2 úprava zelene) na Nešporovej ul, na dobu neurčitú, suma 2.778,91 €/rok

-ž. LEBECO, s.r.o. Kolárovo – zriadenie vecného bremena na prejazd do areálu spoločnosti cez komunikáciu mesta na ul ČsĽA

-návrh na prenájom pozemkov pod plánovanou cyklotrasou do Diakoviec, vlastník Rím.kat. cirkev pre mesto Šaľa, v cene 0,05 €/m2/rok, plocha 492m2, celková suma 24,60 €/rok.

 

Komisia o materiáloch nehlasovala.

 

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá