Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.11.2015 - 16:15  //  aktualizácia: 18.11.2015 - 16:18  //  zobrazené: 630

07/2015 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2015  |  dátum konania: 27.10.2015

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3.   Základné štatistické údaje – dochádzajúci žiaci
4.   Rok Ľudovíta Štúra – aktivity a podujatia
5.   Aktuálne informácie 
6.   Záver

K bodu 2  Kontrola uznesenia zo zasadnutia KŠ zo dňa 30.09.2015

Uznesenie č. 1/6/2015: KŠ opätovne odporúča upozorniť vlastníka pozemku na dodržanie platného VZN a v prípade nedodržania predvolať na MsÚ.
Plnenie: Mesto Šaľa písomne upozornilo vlastníka k udržiavaniu pozemku pri ZŠ J. Hollého a uskutočnilo sa aj osobné stretnutie s vlastníkom pozemku.
Zrušené bolo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012 zo dňa 27. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 zo dňa 28. septembra 2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. septembra 2005.

Uznesenie č. 2/6/2015: KŠ odporúča, aby pri tvorbe a zmenách v rozpočte škôl a školských zariadení sa zvolala pracovná porada  riaditeľov a ekonómov škôl.
Plnenie: Vedúca SŠÚ tvorbu a zmeny v rozpočte škôl a školských zariadení bude konzultovať individuálne s riaditeľmi a ekonómkami škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenie - SMERNICA na finančné a hospodárske riadenie a kontrolu škôl a školských zariadení bolo zaslané členom KŠ elektronicky na pripomienkovanie, pracovná verzia sa dopĺňa.

V mesiaci október 2015 sa uskutočnilo spoločné stretnutie náčelníka Mestskej polície, vedúcej SŠÚ a riaditeľa školy ohľadom riešenia problému starostlivosti o pozemok pri ZŠ J. Hollého. Vedúca SŠÚ informovala o rôznych možnostiach riešenia problému i o projekte, v rámci ktorého by sa uskutočnili preventívne prednášky, prepojenie kamerového systému s mestskou políciou, zvýšenie fyzických kontrol v problémovom areáli, zabezpečenie kamier na nočné videnie, realizácia oplotenia školského a súkromného areálu, preverenie možnosti financovania správcu objektu. Opätovné stretnutie sa uskutoční o 6 šesť týždňov. Predseda KŠ dodal, že riaditeľ školy sa znova skúsi spojiť s majiteľom pozemku ohľadom možnosti financovania oplotenia.


K bodu 3 Základné štatistické údaje – dochádzajúci žiaci


Celkový počet dochádzajúcich žiakov, ktorý si plnia povinnú školskú dochádzku v mestských ZŠ, je 386. Z toho je 343 žiakov z okresu Šaľa a 43 z ostatných miest a obcí Slovenska.
Počet dochádzajúcich žiakov v:
 ZŠ Bernolákova       24
ZŠ J. Hollého            23
ZŠ s MŠ J. Murgaša  127
ZŠ J. C. Hronského   68
ZŠ Ľ. Štúra                66
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM  78

Celkový počet žiakov v mestských ZŠ je 1927, z toho dochádzajúcich 386, t. j. 20,03%.
Porovnávacia tabuľka:

Názov                              obce Dochádzajúci žiaci z obcí okresu Šaľa     
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Kráľová nad Váh. 81 83 89 94 81 80 83 87 77 93
Trnovec nad Váh. 46 53 50 63 68 66 60 61 62 48
Diakovce 55 54 47 69 63 56 54 57 68 65
Dlhá nad Váhom 53 57 48 48 40 40 37 40 41 44
Tešedíkovo 22 24 23 27 29 25 26 25 26 31
Selice 22 24 22 17 15 17 13 11 17 21
Močenok 12 16 15 14 12 10 11 11 8 7
Žihárec 9 11 8 8 9 10 10 13 11 12
Vlčany  8 9 11 7 7 3 11 12 13 6
Neded 2 6 9 9 5 3 3 5 5 10
Horná Kráľová 4 5 3 1 1 1 1 1 5 2
Hájske 1 0 0 1 2 2 2 2 3 4
ostatné obce/mestá 45 43 38 30 31 44 45 30 49 43
Spolu 360 385 363 388 363 357 356 355 385 386Celkový počet detí v MŠ je 804, z toho dochádzajúcich je 79, t.j. 9,82%.

                       Porovnávacia tabuľka:

 

Materská škola

Detí spolu

Zo Šale

Z obcí

1.

Bernolákova

38

29

9

2.

Budovateľská

74

69

5

3.

Družstevná

137

133

4

4.

Hollého

192

177

15

5.

Pri ZŠ J. Murgaša

45

36

9

6.

Okružná

94

83

11

7.

  1. Mája

87

80

7

8.

  1. J. Šafárika

97

94

3

9.

Pri ZŠ s VJM

20

14

6

10.

Súkromná

20

10

10

 

Spolu

804

725

79

 

 

K bodu  4   Rok Ľudovíta Štúra – aktivity a podujatia

 

Základné školy realizovali počas roka rôzne aktivity a podujatia pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra podľa plánu.

Dňa 19.10.2015 ZŠ Ľ. Štúra pripravila slávnostný program k výročiu Ľ. Štúra v kongresovej sále MsÚ i v priestoroch školy. Členka KŠ, Mgr. Zaťková, informovala o vzdelávacom programe Jazyk a reč, o aktivitách usporiadaných počas celého týždňa na ZŠ Ľ. Štúra aj o slávnostnej akadémii. Žiaci pripravili pre návštevníkov literárno-hudobné pásmo, v ktorom vystúpili deti zo speváckeho krúžku, predniesli básne, prezentovali spoločne pripravené práce žiakov z jednotlivých mestských škôl.

 

K bodu 5 Aktuálne informácie

 

Plán podujatí na mesiac november bude zaslaný školám elektronicky začiatkom novembra - plánované akcie: zasadnutie okresných sekcií, burza stredných škôl, odborný seminár pre učiteľky MŠ - SPV. Metodický úsek SŠÚ pracuje na základe vypracovaného plánu úloh na školský rok 2015/16.

Vedúca SŠÚ informovala o stretnutí riaditeľov dotknutých škôl s predstaviteľmi futbalového klubu ohľadom bezplatného prenájmu telocviční mestských základných škôl. Výsledkom stretnutia je, že náklady za prenájom budú školám hradené z mestského rozpočtu. Predseda KŠ dodal, že sa jedná predovšetkým o žiakov mestských ZŠ, ktorým by mal byť umožnený prístup na mimoškolské športové aktivity.

Podľa Ing. Malárika aj ostatné kluby budú mať záujem bezplatné prenájmy a akým spôsobom sa to bude riešiť. Po krátkej diskusii upozornil aj na problém ohľadom financovania záujmových krúžkov v CVČ.

Predseda KŠ, Ing. Krištof, informoval o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa v Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša. Výberové konanie sa uskutoční dňa 5.11.2015 s 2 uchádzačmi. Prítomné členky Rady školy pri ZŠ s MŠ J. Murgaša na zasadnutí KŠ žiadala, aby členovia výberovej komisie prihliadali na uskutočnenú petíciu s počtom hlasov cca. 2 600 za bývalého riaditeľa školy, Mgr. Eduarda Lacka.

 

Na konci zasadnutia členovia KŠ spolu s riaditeľom CVČ mali možnosť prezrieť si priestory CVČ.

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční v priestoroch MsÚ dňa 25.11.2015 o 16.00 hod.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

                                                                                         

                                                                                                     Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie