Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 17.12.2009 - 13:04  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:07  //  zobrazené: 1316

07/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 07/2009  |  dátum konania: 10.12.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Prerokovanie materiálu číslo H 6/7/09 - Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov, ako prvý v poradí pred materiálmi v písmene A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová.

Hlasovanie č. 2
Doplnenie materiálu číslo A 7/7/09 - Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Doplnenie materiálu číslo D 10/7/09 - Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň do písmena D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Doplnenie materiálu číslo D 11/7/09 - SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch do písmena
D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 5
Doplnenie materiálu číslo D 12/7/09 - SCB, s. r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS, s.r.o.,
P. Pázmaňa 49/3, Šaľa ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto pozemkoch do písmena D. Majetkové záležitosti

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing.
Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 6
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. František Botka,
Počet neprítomných: 9
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 7
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ján Kmeťo, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 8
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 9
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo H 6/7/09 -  Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov

Uznesenie č. 7/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov
B. schvaľuje
1. zmenu Uznesenia č. M2/2009 – VII. z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. októbra 2009 nasledovne:
- v časti B. schvaľuje sa vypúšťa časť textu v znení „na dobu určitú od 01. 12. 2009“ a nahrádza sa textom v znení „s poskytovaním sociálnej služby na dobu určitú od 21. 12. 2009“,
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú od 21. 12. 2009 do 31. 03. 2010 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na účely využitia ako nocľahárne pre bezdomovcov,
3. úhradu za poskytovanú sociálnu službu nocľahárne vo výške 0,70 EUR za osobu na jednu noc,
C. poveruje
prevádzkou nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/7/09 – Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 7/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/7/09 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 7/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly platenia poplatkov za prenájom pozemkov mesta fyzickým a právnickým osobám za roky 2008 a 2009,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/7/09 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej – zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2010 kontrolu hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí organizovaných mestským kultúrnym strediskom v roku 2009

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej – presunúť kontrolu tvorby a čerpania Sociálneho fondu za obdobie roka 2009 na II. polrok 2010

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/7/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – október 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 7/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – október 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – október 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 5/7/09 - Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave v školskom roku 2009/2010

Uznesenie č. 7/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu súhrnnú správu o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave        v školskom roku 2009/2010,
B. berie na vedomie
informatívnu súhrnnú správu o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave        v školskom roku 2009/2010.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 6/7/09 - Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie č. 7/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Belický,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo A 7/7/09 - Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  – doplniť do uznesenia bod C. ukladá:
- predložiť zámer vybudovania kompostárne, ktorý bude obsahovať aj analýzu návratnosti investícií a štatistiku vozidiel smerujúcich do medziskladu komunálneho odpadu mesačne s uvedením pôvodu odpadu a počet vozidiel smerujúcich z medziskladu na skládku.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 7/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Životné prostredie,
B. berie na vedomie
informáciu o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Životné prostredie,
C. ukladá
predložiť zámer vybudovania kompostárne, ktorý bude obsahovať aj analýzu návratnosti investícií a štatistiku vozidiel smerujúcich do medziskladu komunálneho odpadu mesačne s uvedením pôvodu odpadu a počet vozidiel smerujúcich z medziskladu na skládku.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 1/7/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku – navrhol, aby bola v alternatíve č.1 upravená sadzba dane zo stavieb v § 3, bod 1, písm. f/ na sumu 2,330 EUR

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia – alternatíva č. 1 so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v alternatíve č. 1 so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 8
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v alternatíve
č. 1 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 7/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v alternatíve č. 2.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 2/7/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Materiál číslo B 3/7/09 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009

Uznesenie č. 7/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009,
B. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009 nasledovne:
- v časti B. schvaľuje sa vypúšťa časť textu v znení „na dobu nájmu 5-tich rokov“ a nahrádza sa textom v znení „na dobu nájmu do 31. 12. 2019“.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo C 1/7/09 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009

Uznesenie č. 7/2009 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 3
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo C 2/7/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 v predloženom znení:

Bežné príjmy:                                           11 883 713 EUR
Bežné výdavky:                                        11 666 803 EUR
Rozdiel:                                                                            216 910 EUR

Kapitálové príjmy:                                           1 814 726 EUR
Kapitálové výdavky:                                        1 731 140 EUR
Rozdiel:                                                                   83 586 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:             13 698 439 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:         13 397 943 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                                     300 496 EUR

Príjmové finančné operácie:                                           2 139 031 EUR
Výdavkové finančné operácie:                                       2 439 527 EUR
Rozdiel:                                                                           - 300 496 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
Príjmy celkom:                                        15 837 470 EUR
Výdavky celkom:                                    15 837 470 EUR
Rozdiel celkom:                                                                   0

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav
 Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 3/7/09 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Materiál číslo C 4/7/09 - Informácia o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností

Uznesenie č. 7/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností,
B. berie na vedomie
informáciu o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo C 5/7/09 - Upustenie od vymáhania pohľadávky

Uznesenie č. 7/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o priebehu exekučného konania voči dlžníkovi Danielovi Rihošekovi, ul. Gen. Svobodu č. 15, 927 01  Šaľa,
B. schvaľuje
upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 1.108,08 EUR (33 382,02 SKK) voči dlžníkovi Danielovi Rihošekovi, ul. Gen. Svobodu č. 15, 927 01  Šaľa, v súlade s bodom 5 § 5 VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta a odpísať pohľadávku.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,
Materiál číslo C 6/7/09 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009

Uznesenie č. 7/2009 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 1/7/09 - Magdaléna Vadászová, SNP 954/18, Šaľa; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21 – opätovná žiadosť o vrátenie pozemku na Feketeházyho ul. v Šali

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o vrátenie pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. ide o vrátenie pozemku
v nadobúdacej kúpnej cene
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2009/4 o výmere 183 m2, v cene
4,979 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 911,15 Eur do podielového spoluvlastníctva Magdalény Vadászovej, rod. Donáthovej, trvale bytom Šaľa, SNP 954/18 v podiele ½ a Imricha Donátha, trvale bytom SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21 v podiele ½.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 10
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing.
László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 2/7/09 - Róbert Horváth a manželka Oľga, Šaľa, Jaseňová ul. – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali

Procedurálny návrh Ing. Petra Hollého – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Procedurálny návrh Ing. Petra Hollého bol prijatý.

Materiál číslo D 3/7/09 - Darina Kárasová, Šaľa, Hliník 1903/20 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť uznesenie o časť C. ukladá predložiť vyhlásenie VOS na predaj predmetného pozemku
T: 1. riadne MsZ v roku 2010  Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Proti hlasovalo: 9
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan
Kováč, Ing. Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 7/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3205/1 o výmere cca 674 m2 za účelom výstavby rodinného domu, pre Darinu Karasovú, trvale bytom Šaľa, Hliník 1903/20.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 4/7/09 - PRO - HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, Galanta – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali

Uznesenie č. 7/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 2 novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009, t.j. ide o prevod pozemku, ku ktorému má nadobúdateľ s mestom uzatvorený nájomný vzťah a zrealizoval na ňom stavbu v jeho vlastníctve,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3080/232 a 3080/272 o celkovej výmere
cca 447 m2 (výmeru upresní GP), v cene 43,152 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 19 288,94 Eur, pre spoločnosť PRO-HAND, s.r.o., so sídlom v Galante, Z. Kodálya 787, zastúpenú konateľom Rolandom Šafárom, IČO: 34 138 811.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 5/7/09 - Bohumil Sýkora a manželka Beáta, Šaľa, Javorová 18 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho – zmeniť minimálnu cenu na 15,- EUR/m²

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 10
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Uznesenie č. 7/2009 – XVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava Polónyiho – zmeniť minimálnu cenu na 15,- EUR/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
uverejnenie oznámenia na predkladanie cenových ponúk na priamy odpredaj pozemku, časť parc. č. 614/97 o výmere cca 265 m2, v minimálnej cene 15,- Eur/m2 a prijaté cenové ponuky následne predložiť na ďalšie zasadnutie MsZ, kde budú vyhodnotené,
C. ukladá
1. uverejniť oznámenie na predkladanie cenových ponúk na priamy odpredaj pozemku, časť parc. č. 614/97 o výmere cca 265 m2 v minimálnej cene 15,- Eur/m²,
T: 16. 12. 2009                                                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. prijaté cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 9
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 6/7/09 - Ponuka pozemkov na odpredaj na ul. Záhradníckej v Šali

Uznesenie č. 7/2009 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Záhradníckej ul. v Šali,
B. schvaľuje
vyhlásenie a podmienky ponukového konania na predaj pozemkov č.1 a č.2 na Záhradníckej ul. v Šali, časť parc. č. 614/46 a 614/40 podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť ponukové konanie na predaj pozemkov č.1 a č.2 na Záhradníckej ul. v Šali, časť parc. č. 614/46 a 614/40 v zmysle schválených podmienok,
T: 16. 12. 2009                                                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku ponukového konania.
 T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 7/7/09 - Ivan Marček, Šaľa, Gen. L. Svobodu 7 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali

Uznesenie č. 7/2009 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. odkupovaný pozemok tvorí jeden celok s jestvujúcou budovou v jeho vlastníctve,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 3080/3 o výmere
17 m2, v cene 26,555 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 451,43 Eur pre Ivana Marčeka, bytom Šaľa, Gen L. Svobodu 1935/7.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 8/7/09 - Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 6/2009 – I. (areál na ul. Dolnej)

Uznesenie č. 7/2009 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 6/2009 - I. (areál na ul. Dolnej),
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. d 3) a ods. 2 VZN
č. 9/2000, o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV č. 1 pre  k.ú. Šaľa nachádzajúcich sa v areáli na ul. Dolnej, v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tohto
uznesenia, pre:
- SITA Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, ul. Kukuričná 8, IČO 36046221, za cenu 421 000 EUR,
- PLASTIX, s.r.o, so sídlom Šaľa, ul. Hviezdoslavova 2, IČO 34126945, za cenu 100 630 EUR,
- Július BUCH-BUCH, so sídlom Šaľa, ul. Budovateľská 17, IČO 14132168, za cenu 26 780 EUR
Uznesenie je vykonateľné so súhlasom Ministerstva financií SR.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 9/7/09 - Kiara, s. r. o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o zníženie nájomného na rok 2009 za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja v Šali

Uznesenie č. 7/2009 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie nájomného na rok 2009 za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja,
B. konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. žiadateľ nemohol pozemok riadne užívať z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov,
C. schvaľuje
zníženie nájomného na rok 2009 v zmysle nájomnej zmluvy č. 1/2006 zo dňa 10. 02. 2006 v znení neskorších dodatkov za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja v sume
7 083,53 Eur pre Kiara, s.r.o. so sídlom Čierna Voda č. 434, zastúpená konateľom Ladislavom Gasparovicsom.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 4
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 10/7/09 - Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň

Uznesenie č. 7/2009 – XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického – zmeniť v texte „pozemky pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň“ na „pozemky pod prístupovou komunikáciou k majetku mesta“),

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou k majetku mesta,
B. konštatuje,
že v časti C 3 tohto uznesenia ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. d 3) VZN č. 9/2000, o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009,
C. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Šaľa - výkup pozemkov vedených v KN C na LV č.6857 a LV č.6595 v celkovej výmere prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom od jednotlivých vlastníkov špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto uznesenia za jednotkovú cenu 3,983 Eur/ m2, t.j. za celú výmeru spolu 6 892,58 Eur,
2. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania, lebo hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká) nasledovne:
a) pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedených v KN C na LV č.6587 a 6588
v celkovej výmere 3083,5 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných v prílohe č. 2 tohto uznesenia
b) za pozemky vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Hviezdoslavova 2, vedených v KN E na LV č. 3249, LV č. 5132, LV č. 5105,
LV č. 5133 v celkovej výmere 3 083,25 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných v prílohe č. 3 tohto uznesenia,
3. zámenu pozemkov (s finančným dorovnaním vo výške 846,39 Eur v prospech mesta)  nasledovne:
a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č.1 ako časť parc.
č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 252 m2 (výmeru upresní GP)
b) za pozemky, ktoré sú vedené v KN C na LV č. 6857 a LV č. 6595 v celkovej výmere 231,25 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných v prílohe č. 4 tohto uznesenia, po nadobudnutí do vlastníctva od manželov Ing. Margity Kandovej rod. Takáčovej a  Ing. Oskara Kandu, oboch bytom Pionierska 22, Šaľa,
D. ukladá
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve v zmysle v časti C 3 tohto uznesenia.
Termín:  do 31. 12. 2009                                                          Zodpovedný: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 11/7/09 - SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch

Uznesenie č. 7/2009 – XXIII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Michala Lužicu – doplniť do uznesenia bod C. ukladá vypracovať kúpnu zmluvu až po odstránení kolaudačných závad
T: do 31. 12. 2009, Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odpredaj pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch,
B. schvaľuje
1. kúpu pozemku v  k.ú. Šaľa v lokalite Lužná, vedeného v KN C na LV 6721, parc.
č. 3601/1, zastavaná plocha o výmere 3 991 m2 za celkovú cenu 1 Eur, od spoločnosti SATOMA s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa,
2. kúpu MK na tomto pozemku za cenu 1 Eur, od spoločnosti SATOMA s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa,
3. kúpu VO na tomto pozemku za cenu 1 Eur, od spoločnosti SATOMA s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa,
C. ukladá
vypracovať kúpnu zmluvu až po odstránení kolaudačných závad.
T: 31. 12. 2009             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo D 12/7/09 - SCB s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS s.r.o.,
P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto pozemkoch

Procedurálny návrh MUDr. Svetozára Hikkela – ukončiť diskusiu

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Procedurálny návrh MUDr. Hikkela nebol prijatý.

Uznesenie č. 7/2009 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto pozemkoch,
B. schvaľuje
1. kúpu pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite Orechová II, vedených v KN C na LV 6045, parc. č. sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto uznesenia, spolu o výmere 9 215 m2 za cenu 1 Eur, vrátane rozostavaných MK na týchto pozemkoch, od spoločnosti SCB s.r.o, P. Pázmaňa 49/3, Šaľa,
2. kúpu pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite Orechová II, vedených v KN C na LV 5917, parc. č. sú špecifikované v prílohe č. 2 tohto uznesenia, spolu o výmere 5 027 m2 za cenu 10 Eur, vrátane VO na týchto pozemkoch, od spoločnosti MERUS s.r.o,
P. Pázmaňa 49/3, Šaľa.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,

Materiál číslo E 1/7/09 -Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Procedurálny návrh Ladislava Košičára – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ladislava Košičára nebol prijatý.

Procedurálny návrh MUDr. Igora Bečára – verejne hlasovať o členovi na voľné miesto v komisii územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh MUDr. Igora Bečára bol prijatý.

Voľba Petra Mikláša za člena do komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie č. 7/2009 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. zvolilo
týchto členov komisií:
- komisia kultúry: Pavol Marciš
                                 Mgr. Dana Janebová      
- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: Peter Mikláš.

Materiál číslo H 1/7/09 - Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestské kultúrne stredisko v Šali“ ku dňu 01. 01. 2010

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Materiál číslo H 2/7/09 - Návrh na zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“

Uznesenie č. 7/2009 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“,
B. schvaľuje
zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“ v upravenom znení.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 3/7/09 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2010

Uznesenie č. 7/2009 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
1. polrok 2010,
B. súhlasí   
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2010 podľa predloženého návrhu s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.

Hlasovanie č. 52
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 4/7/09 - Návrh na zmenu údajov Materskej školy – Óvoda, Družstevná ul. 22, Šaľa v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Uznesenie č. 7/2009 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu údajov Materskej školy-Óvoda, Družstevná 22, Šaľa, v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
B. schvaľuje
zmenu údajov: názvu Materská škola-Óvoda, Družstevná 22, Šaľa na Materská škola, Družstevná 22, Šaľa a výchovného jazyka slovenský a maďarský na slovenský, v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky po vydaní rozhodnutia Ministerstvom školstva SR.

Hlasovanie č. 53
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 5/7/09 - Návrh na založenie Združenia obcí Šaľa – Sereď – Galanta
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Prílohy