Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.10.2008 - 12:59  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:49  //  zobrazené: 1834

07/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 07/2008  |  dátum konania: 01.10.2008

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, Mgr. Šperka, Ing. Vičíková,
                 Mgr. Mika, Ing. Galbavá, JUDr.  Marinčák, Mgr. Zozuláková,
Neprítomní: MUDr. Kromerová / ospr/,  Ing. Topercerová / ospr./   p. Valent  p. Verešová
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, Ing. Jozef Mečiar

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné. Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

1. Otvorenie
2. Informácia o navrhovanom rozpočte na rok 2009 / referáty sociálnych vecí, šport,
dotácie pre PO a FO v zmysle VZN č.7/2007/
3. Prerokovanie žiadosti  o dotácie pre PO a FO na rok  2009 v zmysle VZN č.7/2007
4. Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008, a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií
5. Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008
6. Rôzne
7. Záver

k bodu č. 2

Členovia komisie na svojom zasadnutí prerokovali návrh rozpočtu na rok 2009 a nasledujúce roky 2010 - 2011 v programe sociálna starostlivosť na referáte starostlivosti o rodinu a deti a referáte starostlivosti o dôchodcov. Taktiež prerokovali návrh rozpočtu v programe šport zameraný na športové podujatia mestského charakteru a dotácie pre PO a FO v podprograme grantového systému na podporu športu. Po diskusii členovia komisie prijali stanovisko.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 46/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
a) prerokovala návrh rozpočtu na rok 2009 a nasledujúce roky 2010-2011
v programoch: sociálna starostlivosť, šport zameraný na športové podujatia mestského
charakteru a dotácie pre PO a FO v podprograme grantového systému na podporu športu,
b) odporúča MsR a MsZ návrh rozpočtu v programe sociálna starostlivosť a v programe šport zameraný na športové podujatia mestského charakteru schváliť. V podprograme grantového systému na podporu športu 01.1.1.6.  640  -  dotácie pre PO a FO odporúča MsR a MsZ z navrhovanej sumy 271 000,-Sk  navýšiť  rozpočet na sumu 400 000,-Sk.

k  bodu č. 3

Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry predložil členom komisie  žiadostí športových klubov, občianskych združení a telovýchovných jednôt  o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2009 z dôvodu, aby komisia zaujala stanovisko k tým žiadostiach, ktoré prišli po termíne t.j. po 31. auguste 2008. V článku VI. Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií VZN č.7/2007 sa uvádza, že konečným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na nasledujúci rozpočtový rok je 31. 8. Žiadosť podaná po termíne uzávierky môže byť operatívne zahrnutá do procesu posudzovania len v taxatívne vymedzených prípadoch (výnimka) a po splnení všetkých povinných náležitostí (viď. bod 6.5. článku VI. nariadenia) a to:
- pôjde o aktivitu s celoslovenským a medzinárodným dosahom,
- pri vzniku mimoriadnej situácie sociálneho, humanitárneho, zdravotného, charitatívneho
charakteru, na ktorú musí byť žiadosť viazaná.

Výpis žiadostí o dotácie na rok 2009 jednotlivých subjektov tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 8 , Proti: 1

U z n e s e n i e  č. 47/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  zahrnúť do procesu schvaľovania všetky žiadostí t.j. aj tie žiadostí, ktoré prišli po termíne uzávierky po 31.08.2008, avšak prioritne riešiť tie žiadostí, ktoré spĺňajú VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií .
Členovia komisia konštatovali, že odporúčajú zahrnúť do procesu schvaľovania všetky žiadosti z dôvodu, že v tomto roku  2008 je tento termín uzávierky žiadostí uskutočňovaný po prvýkrát  a žiadatelia o poskytnutie dotácií na rok 2009 neboli na to zvyknutí.

k  bodu č. 4
Členom komisie bola predložená správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a tiež  návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií.
Správa o činností komisie a účastí členov komisie na zasadnutiach tvorí prílohu zápisnice.
Po oboznámení sa s uvedenou správou členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 48/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala a berie na vedomie Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií.

k  bodu č. 5
Členom komisie bola predložená správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008.
Správa o činností zástupcu primátora tvorí prílohu zápisnice
Po oboznámení sa s uvedenou správou členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 49/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala a  berie na vedomie Správu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008.

k  bodu č. 6
V bode „ Rôzne „  Mgr. Marian Šperka informoval prítomných, že  na MsÚ bol doručený list Asociácie športu pre všetkých SR adresovaný Združeniu AquaSport Šaľa, v ktorom vyhlásili v rámci celoslovenskej kampane športu pre všetkých „ Dni športu 2008 “. Podľa jeho slov   list bol niekde zdržiavaný a týmto mesto sa nestihlo zapojiť do tejto tradičnej pohybovej aktivity. Žiada, aby prienik informácií, ktoré idú cez podateľňu bol spružnený a riešený promptnejšie.
PhDr. Kuklovský, vedúci OŠSV a K  sa vyjadril, že pracovníčky podateľne v zmysle svojich povinností  pridelili dotknutú korešpondenciu na adresáta Združenie Aquasport. Podľa názoru  vedúceho, pracovníčky podateľne v tomto smere nepochybili.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 05. novembra 2008 o 16.00 h na MsÚ v Šali.