Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.10.2008 - 13:50  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:50  //  zobrazené: 1712

07/2008 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 07/2008  |  dátum konania: 23.10.2008

Prítomní: Ing. Juraj Potúček, Ľuboš Aláč, Karas Zoltán,  Ing. Erik Mikloš, Ing. Ľubomír Stredanský,  Ing. Renáta Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Lovecký
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ

Ospravedlnení:  Ing. Helena Psotová, Ing. Monika Molnárová, Ing. Ladislav Gáll ml., Ing. Jana Lišková

1. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ul. v Šali – Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ul. v Šali – Veči a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 252 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Hollého ul. v Šali – Veči s tým, že v bode 2.2 sa upravia referencie na všeobecné podmienky

2. Návrh na nakladanie s prebytočným majetkom mesta Šaľa – pozemok, časť parc.č. 669/2 ( pri kotolni CK 32 na Orechovej ul. )

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na nakladanie s prebytočným majetkom mesta Šaľa – pozemok, časť parc.č. 669/2 ( pri kotolni CK 32 na Orechovej ul. ) a schválila nasledovné uznesenie::
Uznesenie č. 253:
komisia súhlasí s predloženým Návrhom na nakladanie s prebytočným majetkom mesta Šaľa – pozemok, časť parc.č. 669/2 ( pri kotolni CK 32 na Orechovej ul. )

3. Ing. Jozef Schmidt s manž. a Ing. Juraj Pápay s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. M.R.Štefánika

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Jozefa Schmidta s manž. a Ing. Juraja Pápaya s manž. o odkúpenie pozemku na ul. M.R.Štefánika, parc.č. 52/3, 52/2, spolu o výmere 18 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 254:
komisia  súhlasí s odpredajom pozemku pre žiadateľov na ul M.R. Štefánika za cenu 1.500,- Sk/m2

4. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Pionierskej ul. v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na odpredaj pozemku odčleneného z areálu ZŠ na Pionierskej ul. v Šali  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.255 :
komisia neprijala žiadne uznesenie, nakoľko tento materiál nebude predložený na najbližšom zasadnutí MsZ

5. Ladislav Gasparovics a manž. Agnesa, Čierna Voda č. 377 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Novomeského ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ladislava Gasparovicsa a manž.  o odkúpenie pozemku na Novomeského ul., parc.č. 1611/115 o výmere 1055 m2  a parc.č. 1611/116 o výmere 518 m2 , spolu o výmere 1573 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.256 :
komisia súhlasí s odpredajom pozemku  pre L. Gašparovicsa a manž. Agnesu za cenu vo výške 2.000,- Sk/m2

6. Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Hádzanárskym klubom, založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 42/2002-ŠH v znení dod. č. 1 až 7

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Hádzanárskym klubom, založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 42/2002-ŠH v znení dod. č. 1 až

7 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 257
komisia odporúča výšku nájmu bytových a nebytových priestorov v objekte ŠH, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch za symbolickú cenu 1,- Sk/ mesiac, t.j. 12,- Sk/ rok, pri zachovaní ostatných podmienok nájmu

7. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči“
 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 258
komisia súhlasí s predloženým Návrhom podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za ČS SHELL v Šali – Veči“

8. Fotoklub Šaľa – občianske združenie – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v SD Šaľa – Veča

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Fotoklub Šaľa o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šaľa – Veča  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 259 :
komisia súhlasí s prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šaľa – Veča za symbolickú cenu, t.j. 12,- Sk/rok s tým, že režijné náklady si budú hradiť v plnej výške

9. SOŠ ( SOUP ) –4. trieda – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom estrádnej sály v DK.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť SOŠ ( SOUP ) – 4. trieda o odpustenie nájomného za prenájom estrádnej sály v DK  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 260 :
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov vo výške 50 % ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

10. Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – žiadosť o prenájom kongresovej sály

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Centra  pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie  o prenájom kongresovej sály  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 261 :
komisia nesúhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )

11. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008
  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 262 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008

12. Zoltán Györy – žiadosť o schválenie cenovej kalkulácie

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Zoltána Györyho o schválenie cenovej kalkulácie za účelom vzájomné zápočtu záväzkov a pohľadávok  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 263 :
komisia súhlasí s realizovaním uvedených úprav v prenajatých priestoroch COV s následným započítaním prác a nájomného podľa najnižšej cenovej ponuky

Návrh člena komisie Ing. Loveckého:
- Ing. Lovecký Tibor navrhol, aby sa rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pozemku pri ČOV vyplatil pôvodným majiteľov pri ČOV, od ktorých mesto v roku 2007 odkúpilo pozemky za  účelom následného odpredaja pozemku v celosti