Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.09.2023 - 14:37  //  aktualizácia: 21.09.2023 - 11:17  //  zobrazené: 704

06/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2023  |  dátum konania: 14.09.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, JUDr. Anna Torišková, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: Peter Szalay, Ing. Ondrej Hanko, Ing. Kristián Szekeres, Mgr. Simeon Vincze

Pozvaní:

Verejnosť:

Program:

1. Otvorenie

2. Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

3. Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

4. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

5. Diskusia

Bod č. 1 Otvorenie - Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Tomáš Meszáros. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

Bod č. 2 Parkovacia politika – oboznámenie s možnosťami riešenia dopravy v meste

Na začiatku diskusie predseda Ing. T. Mészáros predstavil cieľ parkovacej politiky:

  • Obmedziť záber tej časti verejného priestoru, ktorý nato nie je určený na odstavenie a parkovanie motorových vozidiel (kontrola mestskou políciou),
  • Vytvoriť spravodlivý systém efektívneho a rovnomerného využitia existujúcich parkovacích miest (napríklad zabrániť tomu, aby obyvatelia jednej bytovej jednotky „okupovali“ niekoľko parkovacích miest motorovými vozidlami, ktoré sú iba príležitostne využívané a nie sú nevyhnutné na každodenný život; v miestach, kde je sústredená občianska vybavenosť a služby zabrániť tomu, aby „návštevníci“ celý deň zaberali parkovacie miesta – ráno prídem prvý zaparkujem a do konca otváracích hodím okupujem parkovacie miesto a zamedzím tomu, aby na parkovacom mieste za deň vystriedalo niekoľko motorových vozidiel),
  • Vytvoriť podmienky na vstup súkromného kapitálu do oblasti riešenia statickej dopravy (spoplatnené parkovanie generuje príjem, ktorý v budúcnosti môže byť zaujímavý pre súkromných investorov plánujúcich budovať zariadenia statickej dopravy (parkovacie domy,garáže) na území mesta),
  • Podporiť prerozdelenie dopravnej práce na iné druhy dopráv napríklad MHD, peší a cyklisti.

Parkovaciu politiku na území mesta navrhujeme zaviesť postupne na etapy. Prvá etapa by mala zahŕňať širšie centrum mesta a mal by slúžiť ako pilotný projekt na zber skúseností a testovanie navrhovaných princípov. Išlo by približne o 156 spoplatnených parkovacích miest v meste, na uliciach Námestí Sv. TrojIce, Feketeházyho, Okresný úrad a Hlavná. Mali sme možnosť vidieť tabuľku o odhadovaných príjmoch a nákladoch na mesiac pri využiteľnosti 80 %, 60%, 40% 20% spoplatnených parkovacích miest. Ako prví budú oboznámení s navrhnutým postupom a možnosťami poslanci na mestskom zastupiteľstve, potom mestské časti a potom verejnosť, a následne Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Je predpoklad, že po schválení VZN, by sa mohla parkovacia politika zaviesť od 01/2024. Bude potrebné naplánovať investície na projektovú dokumentáciu, organizácie dopravy, investície na parkovacie automaty, softvér, dopravné značenia. Bez vstupných investícií to nepôjde. Neskôr, získané financie zo spoplatnenia budú použité na údržbu ciest. Ak sa poslanci rozhodnú je možné implementovať parkovaciu politiku celoplošne aj pre celé mesto aj keď takéto riešenie je aj finančne aj časovo náročné a vyžaduje to ďalšiu (okamžitú) prípravu.

Bod č. 3 Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

-  Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/6/2023

pozemky, parcela registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parcela registra CKN číslo 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta.

- Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/6/2023

nájom pozemku, časť parc. č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t.j. za celkovú výmeru 34 m2 za cenu 180,57 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa v ½ a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa mestská časť Veča v ½.

(pozn. na schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov)

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta.

- Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/6/2023

  1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

1.1  parcela registra E KN č. 3775/500, orná pôda o výmere 10 819 m2,

      1.2  parcela registra E KN č. 3775/800, orná pôda o  výmere 31 435 m2,

       vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na     LV č. 1,

celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je 42 254 m2 a hodnota pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa je určená v zmysle znaleckého posudku č. 7/2023 zo dňa 28.6.2023, vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene 338 636,00 EUR

  1. vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36538078, so sídlom s.č. 287, 925 83 Žihárec

2.1  parcela registra C KN č. 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2 v celosti, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č.  6430,

2.2 parcela registra C KN č. 5181/48, orná pôda o výmere  3314 mvo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3–ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6432 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 1104,67 m2),

2.3 parcela registra C KN č. 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 849,50 m2),

2.4 parcela registra C KN č. 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6431 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 881,50 m2),

2.5  parcela registra E KN č. 3049/2, orná pôda o výmere 3072 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym  odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 256 m2),

2.6  parcela registra E KN č. 3049/401, orná pôda o výmere 6109 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 509,08 m2),

2.7  parcela registra E KN č. 3049/501, orná pôda o výmere 34 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4059 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 2,83  m2),

2.8  parcela registra E KN č. 3100/1, orná pôda o výmere 8513 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 6879 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 709,42 m2),

2.9  parcela registra E KN č. 3226/2, orná pôda o výmere 2856 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/12-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 4058 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 238 m2),

2.10      parcela registra E KN č. 3537, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 7229  (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

2.11 parcela registra E KN č. 3538, orná pôda o výmere 16 649 m2 vo veľkosti                         spoluvlastníckeho podielu 1/24-ina v pomere k celku, vedená katastrálnym       odborom Okresného úradu v Šali pre obec a kat. územie Šaľa na LV č. 7230 (výmera pripadajúca na podiel je vo výške 693,71 m2),

celková výmera pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. je 10 583,42 m2 a hodnota pozemkov je určená v zmysle znaleckého posudku č. 6/2023 vyhotoveného Ing. Helenou Patasiovou, znalec v odbore poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, v cene  347 748,00 EUR. Hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 7

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť zámenu pozemku vo vlastníctve mesta.

- Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 7/6/2023 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela registra EKN číslo 482/500, ostatná plocha o výmere 3360 m2 a parcela registra EKN číslo 412, ostatná plocha o výmere 4780 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 7266 spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu - rozvody a prípojky VN k fotovoltickej elektrárni a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta.

Bod.č. 4 Voľné témy –

Ďalšia téma bola k prebiehajúcej výstavbe „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“. Keďže bol na komisii prítomný autor projektu Ing.arch. Becker, informoval členov o priebehu stavby. Zatiaľ stavba pokračuje v rámci harmonogramu, prebiehajú bežné stavebné, koncepčné práce, rieši sa aj označovanie tabúl.

Nasledujúce termíny komisie ÚPVD budú 19.10.2023 a 23.11.2023.

Na konci komisií padla otázka ako bude riešené v meste Šaľa parkovanie lebo  od 1. októbra vstúpi do účinnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch. Uvedená téma bude riešená v rámci mestského zastupiteľstva.

Bod.č. 5 Diskusia – po voľnej téme predseda komisie ukončil zasadnutie komisie ÚPVD.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Erika Frenyák, tajomník komisie ÚPVD