Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.08.2022 - 14:00  //  aktualizácia: 19.08.2022 - 14:01  //  zobrazené: 896

06/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 06/2022  |  dátum konania: 28.06.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Miloš Rehák, PhDr. Marián Šperka, Mgr. Radovan Földvári, Ing. Peter Jaroš, Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: mjr. Ing. Richard Klinka, Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní:

Verejnosť:

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa - MsP
  3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa – OR PZ
  4. Príprava jesenného upratovania
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa - MsP

 

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiace máj a jún 2022. V mesiaci máj bolo spolu 518 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (246), verejného poriadku (67) a porušovanie VZN (40). V mesiaci jún bolo spolu 395 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (141), porušovanie VZN (51) a priestupky o cestnej premávke (48).

Mgr. Peter Krokavec ďalej informoval komisiu, že MsP vykonáva prevenciu v meste prednáškami v školách a škôlkach. Počas konania šalianskych slávností neboli zaznamenané žiadne priestupky.

 

UZNESENIE č. VI/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa – OR PZ

 

Riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Šali, mjr. Ing. Richard Klinka, informoval komisiu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za obdobie január – jún 2022. V tomto období bolo riešených 111 prípadov, z toho bolo zatiaľ 54 objasnených. OOPZ riešilo 16 prípadov násilnej trestnej činnosti, ktorá sa týka najmä domáceho násilia, ublíženia na zdraví a výtržníctva, 29 prípadov majetkovej trestnej činnosti, ktorá sa týka vlámaní, krádeží a pod. Krádeže motorových vozidiel sa vytrácajú, v sledovanom období sa stali len 2 takéto prípady. Riaditeľ OOPZ vyzdvihol dobrú spoluprácu s MsP pri objasňovaní trestných činov pomocou kamerového systému v meste. V období január – máj 2022 riešilo OOPZ aj 7 skutkov v oblasti drogovej trestnej činnosti, ekonomickú trestnú činnosť rieši kriminálna polícia (27 prípadov), v tomto období sa v mestskej časti Kilič stala aj jedna vražda.

V oblasti dopravy bolo zaznamenaných 35 dopravných nehôd, bez usmrtenia. Väčšinou sa jedná o málo závažné dopravné nehody.

Ing. Gabriela Braníková sa opýtala, či OOPZ rieši aj priestupky v enviro oblasti. Riaditeľ OOPZ uviedol, že tieto priestupky má v kompetencii novovzniknutý útvar na prezídiu PZ. Miloš Rehák požiadal o riešenie nákladných áut v centre mesta, kde tieto autá nemajú vjazd povolený. PhDr. Marián Šperka sa opýtal, či OOPZ vykonáva prevenciu. Riaditeľ OOPZ uviedol, že preventista je na krajskom riaditeľstve PZ, ale na požiadanie škôl prevenciu vykonávajú.

 

UZNESENIE č. VI/2

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

4.  Príprava jesenného upratovania

 

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o platnej zmluve na vývoz odpadov, súčasťou ktorej je aj harmonogram jarného a jesenného upratovania. V tomto roku sa bude kvôli zmenám v legislatíve robiť nové VO na vývoz odpadov. Ing. Vižďáková navrhuje zmenu organizácie jarného a jesenného upratovania zahrnúť do podmienok pri VO. Ing. Peter Sűss navrhuje znížiť počet dní vývozu z jednej lokality, z 3 dní na 1 deň. O ďalších návrhoch bude komisia rokovať vo fáze prípravy podkladov na nové VO.

 

5. Rôzne

 

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu do 30.6.2022. Predseda komisie predložil nasledujúci návrh:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stojiská polopodzemných kontajnerov na ul. P. Pázmaňa, Okružná a L. Novomeského

 

UZNESENIE č. VI/3

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti poveruje svojho predsedu na predloženie priorít a návrhu investičných akcií na rok 2023 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu do 30. 6. 2022.

 

6. Záver

 

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko