Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.10.2016 - 08:56  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 08:58  //  zobrazené: 506

06/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 20.09.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná a zúčastnila sa vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.  

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

 3. Hodnotenie činnosti SŠÚ za 2. polrok školského roka 2015/16

 4. Informácia o pripravenosti, o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl v školskom roku 2016/17

 5. Aktuálne informácie

 6. Záver

K bodu  2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

 

Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia KŠ dňa 21. 6. 2016.

 

Uznesenie č. 1/5/2016:  KŠ žiada ponechať pôvodné finančné pásma pre nákup potravín pre všetky ŠJ vo VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Plnenie: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa bolo schválené na zasadnutí MsZ v Šali dňa 23.06.2016.

 

 

Uznesenie č. 2/5/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie a odporúča schváliť na MsZ dňa 23. 6. 2016.

Plnenie: VZN o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí bolo schválené na zasadnutí MsZ v Šali dňa 23.06.2016.

 

 

Uznesenie č. 3/5/2016:  KŠ odporúča podstúpiť požiadavky škôl a školských zariadení oddeleniu správy majetku mesta a zariadení mesta a riešiť v súčinnosti s oddelením ekonomiky a podnikania.

Plnenie: Uskutočnila sa obhliadka budov a priestorov škôl a školských zariadení v spolupráci s p. Szabovou a Ing. Čibrikom. Na základe zistených nedostatkov boli stanovené priority a jednotlivé investičné akcie, resp. rekonštrukčné práce boli zaradené z hľadiska potreby do plánu investičných akcií na roky 2017 až 2019.

 

 

 

 

 

 

K bodu 3 Hodnotenie činnosti SŠÚ za 2. polrok školského roka 2015/16

 

Členovia dostali k dispozícii materiál: Hodnotenie aktivít SŠÚ za 2. polrok školského roka 2015/16, ktorý spracovali odborní zamestnanci SŠÚ - časť za MŠ: PaedDr. Klaudia Novomestská, časť za ZŠ: Ing. Erika Velázquezová, Mgr. Monika Hamarová a Mgr. Andrea Rusznáková.

 

Uznesenie č. 1/6/2016: KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie.

Za: 8     Proti: 0    Zdržali sa: 0

 

 

K bodu 4 Informácia o pripravenosti, o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl v školskom roku 2016/17

 

Mgr. Hamarová informovala členov ohľadom predbežných počtov detí v MŠ a žiakov v ZŠ k 5.9.2016. Presné údaje o počtoch budú známe po sumárnom spracovaní výkazov k 15. 9. 2016.

 

Predbežný stav detí v mestských MŠ k 5. 9. 2016

 

SPOLU TRIED

SPOLU DETÍ

Z TOHO
2-ROČ.

Z TOHO OPŠD

Z TOHO
INTEGR.

Z TOHO
PREDŠKOL.

PED.
ZAM.

BERNOLÁKOVA

3

45

6

1

2

11

7

BUDOVATEĽSKÁ

3

73

0

2

0

22

7

DRUŽSTEVNÁ

6

129

21

1

0

44

13

HOLLÉHO

8

189

32

2

0

50

19

MURGAŠA

2

42

1

0

0

12

5

OKRUŽNÁ

4

92

1

5

0

34

10

8. MÁJA

4

87

14

0

0

22

10

P.J.ŠAFÁRIKA

4

89

13

0

0

36

9

VJM

1

20

1

0

0

5

2

SPOLU

35

766

89

11

2

236

82

 

 

 

 

 

V predchádzajúcom školskom roku  navštevovalo materské školy  804 detí  v  36 triedach. V  školskom roku 2016/17 je počet detí 766 (menej o 38), počet tried sa znížil o 1, počet predškolákov je 236, počet pedagogických zamestnancov 82. Vzrastie však počet detí, ktoré ešte nedovŕšili 3 roky na 89. Počet detí v súkromnej MŠ je 27, v porovnaní s minulým školským rokom sa zvýšil o 7.

 

 

 

Predbežný stav žiakov v mestských ZŠ k 5. 9. 2016

 

P.č.

Základná škola

Celkový počet žiakov

Celkový počet tried

 

 

1. - 9. r.

z toho v 1. r.

1. - 9. r.

z toho 1. r.

1.

ZŠ s MŠ Bernolákova

128

21

9

1

2.

ZŠ J. Hollého

376

40

19

2

3.

ZŠ s MŠ J. Murgaša

580

73

29

4

4.

ZŠ J. C. Hronského

351

46

23

3

5.

ZŠ Ľ. Štúra

430

64

21

3

6.

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

150

21

9

1

 

SPOLU

2015

265

110

14

           

Po piatich rokoch je  znovu  v meste Šaľa viac ako 2 000 žiakov. Oproti minulému roku je navýšenie o 88 žiakov, t. j. celkový počet žiakov je 2015. V školách oproti vlaňajším 108 triedam bude v novom šk. roku 110 tried, z toho 14 tried 1. ročníka.  Všetky školy vzdelávajú v 1., 2., 5. a 6. ročníku podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. V ostatných ročníkoch pokračuje vzdelávanie podľa pôvodného ŠVP. 

Mgr. Morávek vyzdvihol a pozitívne hodnotil fakt, že vzrástol počet žiakov 1. triedy na ZŠ s MŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM na 21.

 

Počas letných prázdnin na ZUŠ na Hlavnej ulici boli vymenené okná a obnovená fasáda budovy. Po dlhých rokoch sa dočkala rekonštrukcie aj fasáda historickej budovy v centre mesta, v ktorej sídli ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM a uskutoční sa aj obnova fasády na ZŠ J. Hollého vo Veči. Na tejto škole sa zrealizovala aj kompletná výmena okien a dverí, zrekonštruovala a zateplila sa strecha na pavilónoch B a C. Na ZŠ Ľ. Štúra sa realizovala rekonštrukcia telocvične a na ZŠ s MŠ J. Murgaša  sa vymenila dlažba pri vstupoch do budovy za protišmykovú. Všetky tieto i ďalšie aktivity si vyžiadali nemalé finančné prostriedky.  Významná  časť financií na tieto investičné akcie  ide z rozpočtu mesta, v tomto roku to bude  cca 215 000 eur.  Mesto sa uchádzalo aj o mimorozpočtové zdroje z rôznych projektov. Takýmto spôsobom sa podarilo získať z Environmentálneho fondu 129 000 eur, 70 000 eur z ministerstva školstva na riešenie havarijných situácií, 53 500 eur z dotácie ministerstva školstva  na rekonštrukciu a vybavenie telocviční. 

Mgr. Morávek sa spýtal na opravu kanalizácie na ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM. Ing. Velázquezová odpovedala, že finančné prostriedky na opravu boli škole poskytnuté. Počas letných prázdnin sa nemohla realizovať oprava kanalizácie kvôli lešeniu, ktoré bolo v areáli školy.

 

Uznesenie č. 2/6/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie informáciu o pripravenosti, o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl v školskom roku 2016/17.

Za: 8    Proti:  0   Zdržali sa: 0

 

 

 

 

 

 

Vedúca SŠÚ následne informovala o prioritách v rozpočte na rok 2017. Po prehliadke objektov s pracovníkmi investičného a majetkového oddelenia boli stanovené priority. Jedná sa predovšetkým o havarijné stavy alebo o plnenie opatrení, ktoré boli navrhnuté RÚVZ.

 

Názov ZŠ, ŠZ

Požiadavky 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ s MŠ s VJM

Rekonštrukcia soc. zariadení, zabezpečenie teplej vody

7 000 €

ZŠ s MŠ J. Murgaša

ŠJ  kuch. robot

 

 

 

 

9 000 €

ZŠ Ľ. Štúra

Rekonštrukcia soc. zariadenia a kanalizácie (1. etapa)

20 000 €

ZUŠ

Výmena hliníkových káblov na medené

 

 

19 000 €

Spolu

 

 

 

 

 

 

55 000 €

 

Návrh kapitálových výdavkov do rozpočtu na r. 2017 po schválení primátorom ( 2. 9. 2016 ). V prípade, že sa bude vyvíjať rozpočet priaznivo, zrealizujú sa aj ostatné navrhované akcie.  Zároveň sa budú hľadať ďalšie zdroje (projekty, CVČ – príspevok z Dusla,... )

 

MŠ Družstevná

Rekonštrukcia soc. zariadenia a stropov (1. etapa - 1 pavilón)

20 000 €

ZŠ Ľ. Štúra

Rekonštrukcia elektrických rozvodov (1. etapa)

 

18 000 €

ZŠ J. C. Hronského

Výmena kúrenárskych rozvodov

 

 

8 000 €

CVČ

Rekonštrukcia soc. zariadení (1 etapa) - prístavba, posilňovňa

15 300 €

Spolu

 

 

 

 

 

 

61 300 €

               

 

V materiáli na MsZ C/5/7/2016 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 sa uvádza obnova fasády ZŠ J. Hollého vo výške 100 000 Eur.  Investície do školských zariadení vo výške 61 300 Eur sa dostali medzi ďalšie investície, ktoré budú závisieť od toho, aký prebytok bežného rozpočtu mesto skutočne dosiahne.

P. Rehák sa vyjadril, že 7 000 € suma za rekonštrukčné práce na MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s VJM je veľmi nízka, predpokladaná suma za celkovú rekonštrukciu je cca 13 500 €. Zároveň poznamenal, že prioritne by sa mali riešiť havarijné stavy.

 Ing. Velázquezová sa vyjadrila, že v navrhovanej sume je len rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá nepočíta s celkovou rekonštrukciou kanalizačných rozvodov až k šachte. Ak je potrebná rekonštrukcia aj týchto rozvodov, je potrebné navýšiť sumu.

Mgr. Morávek dodal, že v prípade neuskutočnenia a stáleho odsúvania rekonštrukčných prác náklady budú stále vyššie.

Ing. Malárik sa vyjadril, že podielové dane poukázané mestu podľa prepočítaného počtu žiakov nie sú mestom v plnej výške poskytované školským zariadeniam.

Ing. Krištof navrhol, aby do rozpočtu boli zahrnuté všetky požiadavky škôl a školských zariadení a navýšiť pôvodný návrh 116 300 Eur na reálnu výšku.

 

Uznesenie č. 3/6/2016:  KŠ pri MsZ v Šali odporúča zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukcie a riešenie havarijných situácií a navýšiť kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie na 130 000 Eur, ktoré boli predložené v materiáli Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017.

Za: 8    Proti:  0    Zdržali sa: 0

 

K bodu 5 Aktuálne informácie

 

Na slávnostnom otvorení školského roka dňa 5. 9 2016 sa zúčastnilo vedenie mesta i členovia KŠ - na ZŠ J. Hollého Mgr. Belický, ZŠ Ľ. Štúra PaedDr. Lehocká, ZŠ J. C. Hronského Ing. Psotová, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Mgr. Morávek, ZŠ s MŠ J. Murgaša Ing. Krištof a na ZŠ s MŠ Bernolákova Ing. Velázquezová.

 

Uskutočnené a plánované akcie v septembri:

- odovzdávanie žiackych knižiek žiakom 1. ročníka 26. 9. 2016

27. 9. - Kyberšikanovanie - prednáška v rámci projektu pre žiakov 2. stupňa ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ

30. 9. -  metodický deň pre učiteľky MŠ Oroszlány (približný počet 60 pedagógov)

V septembri a v októbri SŠÚ spracováva požadované materiály z  mestských aj z obecných škôl a školských zariadení okresu Šaľa:

 

Na záver Mgr. Husáriková informovala prítomných členov o pripravovanom výrube 40 ks stromov v areáli ZŠ J. C. Hronského na základe expertízneho posudku a o následnom vysadení 80 ks drevín.

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

                                                                                         

                                                                                                      Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie

 • rekonštrukčné práce počas letných prázdnin v mestských školách a školských zariadeniach

 • Návrh 4. úpravy rozpočtu

   

    Pracovný materiál bol zaslaný  členom elektronicky. Ing. Velázquezová informovala prítomných členov KŠ o 4. úprave rozpočtu, ktoré  je potrebné upraviť v oblasti školstva hlavne z dôvodu 6 % navýšenia platov pedagogických zamestnancov, tak v originálnych ako aj v prenesených kompetenciách,  z dôvodu zániku MŠ Bernolákova a vzniku nového právneho subjektu ZŠ s MŠ, Bernolákova 1 a z dôvodu navýšenia počtu  vychovávateliek do ŠKD.

 • počty detí a žiakov v jednotlivých triedach, register detí a žiakov
 • spracovanie podkladov k Eduzberu 2016
 • žiadosť zriaďovateľa na asistentov učiteľa na rok 2017
 • úväzky a rozvrh hodín pedagogických zamestnancov
 • organizačné zabezpečenie školského roka
 • kontrola plánov kontinuálneho vzdelávania, ako i správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za predchádzajúci školský rok predložené zriaďovateľovi na vyjadrenie
 • kontrola správnosti vyplnenia výkazov
 • kontrola školských učebných plánov
 • spracovanie vzdelávacích poukazov
 • spracovanie podkladov k prezentácii škôl a školských zariadení celého okresu na webové  sídlo mesta
 • zanedbávanie povinnej školskej dochádzky (nad 60 vymeškaných neospravedlnených hodín)
 • zoznam dochádzajúcich detí a žiakov