Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.07.2010 - 13:47  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:17  //  zobrazené: 1749

06/2010 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2010  |  dátum konania: 28.06.2010

Prítomní podľa prezenčnej listiny, pozvaný riaditeľ CVČ. Rokovanie otvorila a   viedla predsedníčka komisie Ing. Psotová. V úvode privítala členov komisie a riaditeľa CVČ.

Program:

1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Možnosti využitia voľného času v CVČ a letná aktivita – riaditeľ CVČ
4. Vyhodnotenie škôl v predmetových olympiádach a postupových súťažiach
5. Príprava šk. roka 2010/2011 – organizácia škôl a školských zariadení
6. Aktuálne informácie
7. Záver

K bodu 2 – plnenie záverov - uznesení 
– Problematika materských škôl - 
Uznesenie 2/5/2010:  KŠ žiada vedúceho SŠÚ, prerokovať možnosť zverejňovania článkov z oblasti školstva v časopise samosprávy. Zvážiť možnosť samostatnej rubriky.
Plnenie :  Po prerokovaní a dohode  s Ing. Mečiarom,  bude v časopise mestskej samosprávy vytvorený dostatočný priestor na prezentáciu príspevkov zo škôl.
Uznesenie 3/5/2010: Komisia školstva aj na základe stanoviska vedenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM a SŠÚ neodporúča premiestnenie triedy MŠ pri ZŠ Petra Pázmanya s VaVJM do priestorov bývalej MŠ Ul. J. Palárika.
Plnenie:  O stanovisku boli informované vedenie mesta a Ing. Botka
-  úprava rozpočtu – vyčlenenie z rezervy
Uznesenie 7/5/2010.  KŠ súhlasí s úpravou rozpočtu – vyčlenenie prostriedkov z rezervy 9.7. podľa návrhu.
Plnenie:  Školám podľa shválenej úpravy sú postupne posielané finančné prostriedky z rezervy.  ,
-  informácia o akciách a podujatiach
Uznesenie 8/5/2010: KŠ berie na vedomie. Súhlasí s organizačným a finančným zabezpečením uvedených akcií podľa predloženého návrhu.
Plnenie: Realizácia všetkých akcií a podujatí podľa predloženého návrhu.
- Kotolňa ZŠ s MŠ s VaVJM-
Uznesenie 9/5/2010 :  KŠ berie na vedomie. Odporúča pre vykurovanie ZŠ s MŠ Petra Pázmanya
samostatnú kotolňu.
Plnenie:  O stanovisku informovaní prednosta MsÚ.
Uznesenia boli splnené.

K bodu 3 Možnosti využitia voľného času v CVČ a letná aktivita – riaditeľ CVČ a riaditeľa škôl.  Riaditeľ CVČ v krátkosti informoval o situácií v CVČ. Konštatoval narastajúci záujem o voľno časové aktivity, dobrú spoluprácu so školami a MsKS. Predstavil plán aktivít na leto, ktorý je prístupný na školách, v médiách  a na internete. Členovia komisie sa pozitívne vyjadrili k organizovaniu záujmovej činnosti v CVČ. Zároveň potvrdili , nezáujem o ŠKD na školách, ktorá vyplýva z pestrej letnej činnosti CVČ.
Uznesenie 1/6/2010 :  KŠ berie na vedomie. Pozitívne hodnotí pripravenosť CVČ na letné aktivity.

K bodu 4 Vyhodnotenie škôl v predmetových olympiádach a postupových súťažiach
                 -  V krátkosti informoval M. Vrbovský. Konštatoval, že prišlo k zvýšeniu úspešnosti žiakov. 28.56.2010 boli na celookresnom vyhodnotení najúspešnejší žiaci ocenení.
Uznesenie 2/6/2010 :  KŠ berie na vedomie

K bodu 5 - Príprava šk. roka 2010/2011 – organizácia škôl a školských zariadení – informoval M.Vrbovský. Členovia majú k dispozícii tabuľky  ja s porovnaním predchádzajúceho školského roka. Pokračuje miernejšie zníženie počtu žiakov. O niečo narástol počet detí v MŠ.
Uznesenie 3/6/2010 :  KŠ berie na vedomie

K bodu 6 Aktuálne informácie
-  O prevádzku  ŠKD  nie je záujem
Uznesenie 4/6/2010:  KŠ berie na vedomie.
-  ZŠ Bernolákova – problém Slížová –  Mgr. Stredanská informovala o probléme so žiačkou Slížovou, ktorá sústavne narúša vyučovanie, nevhodný prístup rodičov. Na základe odporúčania CPPPaP, v súlade s novým školským zákonom žiada zriaďovateľa o súhlas s inou formou vzdelávania. V diskusii prítomní podporili žiadosť.
   Uznesenie 5/6/2010: KŠ odporúča zriaďovateľovi súhlasiť so žiadosťou ZŠ Bernolákova o iný spôsob vzdelávania žiačky Anny Slížovej, nar. 24. 5. 1999
-  Informácia zo zasadnutia Komunitnej nadácie k problematike detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – Ing. Psotová.
Z diskusie vyplynulo, že nie všetky informácie na zasadnutí boli pravdivé. Vzhľadom na niektoré nepresné informácie spracuje SŠÚ prehľad o týchto deťoch a žiakoch.
Uznesenie 6/6/2010: KŠ berie na vedomie. Žiada SŠÚ o spracovanie prehľadu z hľadiska počtu a starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

K bodu 6 Záver. Po krátkej diskusii predsedníčka komisie poďakovala prítomný za aktívnu účasť a zasadnutie komisie ukončila.