Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.09.2008 - 08:28  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:49  //  zobrazené: 1774

06/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 06/2008  |  dátum konania: 03.09.2008

Prítomní: MUDr. Grell,  RSDr. Gomboš , Mgr. Šperka, Ing. Vičíková, p. Valent, Mgr. Mika,
                 JUDr.  Marinčák, Mgr. Zozuláková, Ing. Topercerová
Neprítomní: MUDr. Kromerová / ospr/,   Ing. Galbavá,/ospr./ MUDr. Bečár,  p. Verešová
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, p. Botková

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné. Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
3. Správa o plnení Mandátnej zmluvy Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky
4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  budovy súp. č. 2062 na Ul. Komenského v Šali- Veči  vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou“
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2008
6. Rôzne
7. Záver

k bodu č. 2

1.
Zoltán Legner, bytom Šaľa, Rímska 2138/3, č. bytu 19, garsónka, II. poschodie  a  
JUDr. Eva Belovičová , bytom Šaľa, Rímska 2139/5 č. bytu 26, 2- izbový byt, III. poschodie -   žiadosť  o schválenie vzájomnej výmeny bytov.

P. Botková uviedla, že v  oboch bytoch je pravidelne platené nájomné. V bytoch neevidujú žiadnu pohľadávku.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č.38/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytov medzi Zoltánom Legnerom, bytom Šaľa, Rímska 2138/3, nájomníkom garsónky č. 19 na II. poschodí  a  JUDr. Evou Belovičovou, bytom Šaľa, Rímska 2139/5 nájomníčkou  2- izbový bytu č. 26 na  III. poschodí.

2.
Ing. Marek Siarto, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95, č. bytu 20, III. poschodie – žiadosť o schválenie podnájmu pre svojho brata Róberta, bytom Šaľa, B. Nemcovej č.4

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č.39/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí dať nájomný byt č.20 na III. poschodí v dome 2112/95 do podnájmu Róbertovi Siartovi, bytom Šaľa,
B. Nemcovej č.4 na obdobie 1 roka.

3.
Uvoľnenie garsónky č.14 na ulici Rímskej 2137/1 na I. poschodí po nájomníkovi Martinovi Holíčovi.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č.40/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť garsónku č. 14 na ulici Rímskej 2137/1 na I. poschodí,  Miroslave Sliškovej, trvale bytom Šaľa, Letná č. 8 z aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta dňa 2. apríla 2008.

4.
Uvoľnenie garsónky č. 14 na ulici Rímskej 2139/5 na I. poschodí po nájomníkovi Gabrielovi Dudášovi.

Hlasovanie: Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č.41/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť garsónku č. 14 na ulici Rímskej 2139/5 na I. poschodí,  Kláre Horváthovej a jej druhovi Bedřichovi Souhradovi, naposledy bytom Šaľa, Jazerná 26 mimo aktuálneho poradovníka.

k  bodu č. 3

Správu o plnení Mandátnej zmluvy Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky vypracovala pracovníčka referátu správy majetku mesta. Materiál je prílohou tejto zápisnice. Členovia komisie správu prerokovali a prijali nasledovné stanovisko.

U z n e s e n i e  č.42/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
A: prerokovala Správu o plnení Mandátnej zmluvy s.r.o. Nové Zámky
B: berie na vedomie Správu  o plnení Mandátnej zmluvy s.r.o. Nové Zámky.

k  bodu č. 4

Prítomní členovia sa oboznámili so správou  hodnotiacej komisie „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali- Veči  vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou“. Materiál je prílohou tejto zápisnice. Členovia komisie prijali nasledovné stanovisko.

U z n e s e n i e  č.43/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „ O  najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu  budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali- Veči  vrátane areálu na parc.  č. 3 207/1 s následnou rekonštrukciou“ a  odporúča stanovisko hodnotiacej komisie predložiť na rokovanie do  MsZ.

k  bodu č. 5

Žiadateľ :  FK Slovan Duslo Šaľa ,Nitrianska 1727/1 – družstvo žien
Podujatie : Medzinárodný turnaj v Piomente 2008 ( Taliansko)                                  
Deň:          od 20.6.2008 do 1.7.2008
Dotácia:     podľa VZN č. 7/2007 na dopravu
Výška požadovanej dotácie :  30 000,-Sk / 995,81 €  konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Stanovisko OŠSV a K:
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča dodatočne poskytnúť dotáciu  podľa VZN č. 7/2007 vo výške  30 000, - Sk na  dopravu  z kapitoly dotácie.
Dôvody časového posunu posúdenia žiadosti:
Žiadateľ splnil kritéria požadované VZN č.7/2007 o poskytovaní dotácie ku dňu doručenia žiadosti – 17. 6. 2008. OŠSV a K odporúča dodatočne poskytnúť dotáciu vo výške 30 000,-Sk na dopravu z kapitoly dotácie na medzinárodný turnaj žien vo futbale.
V čase doručenia žiadosti:
- na položke dotácie nebol dostatočný objem finančných prostriedkov – financie v obmedzenej sume navýšené až po následnej úprave rozpočtu (26. 6.2008),
- žiadosť doručená (17. 6. 2008) t.j. po dátume posledného zasadnutia komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie (4. 6. 2008),
- žiadosť predložená na posúdenie na prvé nasledujúce zasadnutie komisie (3. 9. 2008) s vysvetlením celej vzniknutej situácie.

Hlasovanie : Prítomní: 9, Za: 9 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č.44/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča dodatočne poskytnúť finančný príspevok z kapitoly dotácie vo výške 30.000,- Sk/ 995,81 € na dopravu  pre FK Slovan Duslo Šaľa ,Nitrianska 1727/1 – družstvo žien na podujatie Medzinárodný turnaj v Piomente 2008 ( Taliansko).

Žiadateľ:   Informačné centrum mladých Šaľa, o. z., M.R. Štefánika 12, Šaľa
Podujatie: Detský letný tábor pre žiakov ZŠ vo veku od 6 do 15 rokov v rámci   projektu
                „Mesto prevencie“
Deň:      od 29.06. do 05.07.2008
Dotácia:    podľa VZN č. 7/2007 / vstupné na kúpalisko, vecné ceny na súťaže/
Výška požadovanej dotácie : 10 000,-Sk / 331.93 €  konverzný kurz  1€ = 30,1260 Sk

Stanovisko OŠSV a K
Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry odporúča dodatočne poskytnúť dotáciu  podľa VZN č. 7/2007 vo výške 10 000,- Sk na  vecné ceny na súťaže a vstupné na kúpalisko z kapitoly dotácie pre Informačné centrum mladých Šaľa na podujatie Detský letný tábor pre žiakov ZŠ vo veku od 6 do 15 rokov.
Dôvod časového posunu posúdenia žiadosti:
Žiadateľ splnil kritéria požadované VZN č.7/2007 o poskytovaní dotácie ku dňu doručenia žiadosti – 12.06.2008. OŠSV a K odporúča dodatočne  poskytnúť dotáciu vo výške  10.000,-Sk z kapitoly dotácie na  zakúpenie vecných cien na súťaže detí a na zakúpenie lístkov na kúpalisko pre detí.
V čase doručenia žiadosti:
- na položke dotácie nebol dostatočný objem finančných prostriedkov – financie
      v obmedzenej sume navýšené až po následnej úprave rozpočtu / 26.6.2008/,
- žiadosť doručená 12.06.2008 t.j. po dátume posledného zasadnutia komisie sociálnej,
pre mládež a šport a neziskové organizácie / 4.6.2008/,
- žiadosť predložená na posúdenie na prvé nasledujúce zasadnutie komisie/ 3.9.2008/
s vysvetlením celej vzniknutej situácie. 

Hlasovanie:  Prítomní: 9, Za: 5 , Proti: 1, zdržali sa: 3

U z n e s e n i e  č.45/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča dodatočne poskytnúť  finančný príspevok z kapitoly dotácie vo výške 10.000,- Sk/ 331,93 € na vecné ceny na súťaže a zakúpenie vstupeniek  pre  Informačné centrum mladých Šaľa, o. z., M.R. Štefánika 12, Šaľa na podujatie Detský letný tábor pre žiakov ZŠ vo veku od 6 do 15 rokov v rámci   projektu  „ Šaľa - Mesto prevencie“.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.